CN Chúa Giêsu chịu phép rửa Năm C Lc 3,15-16.21-22

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Chúa Giê-su chịu phép rửa năm C ( Lc 3,15-16.21-22) C ó tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con. (Lc 3,22)

Slide2:

15 Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi : biết đâu ông Gio a n lại chẳng là Đấng Mêsia !

Slide3:

16 Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.

Slide4:

Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa . 21 Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra ,

Slide5:

22 và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm … … cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người (Lc 3,16a) .

Slide8:

1 P H É P R Ử A 2 3 4 5 6 7 2 . Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều … … : biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mêsia ! (Lc 3,15) .

Slide9:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I 3 4 5 6 7 3 . Ông Gioan trả lời mọi người rằng: "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng … ... … cho Người (Lc 3,16a) .

Slide10:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 5 6 7 4 . Người sẽ … … … cho anh em trong Thánh Thần và lửa (Lc 3,16b) .

Slide11:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 L À M P H É P R Ử A 5 6 7 5 . Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì … … … (Lc 3,21) .

Slide12:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 L À M P H É P R Ử A 5 T R Ờ I M Ở R A 6 7 6 . Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần … … (Lc 3,16b) .

Slide13:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 L À M P H É P R Ử A 5 T R Ờ I M Ở R A 6 V À L Ử A 7 7 . Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã … … … (Lc 3,22) .

Slide14:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 L À M P H É P R Ử A 5 T R Ờ I M Ở R A 6 V À L Ử A 7 S I N H R A C O N 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide15:

1 P H É P R Ử A 2 T Ự H Ỏ I C Ở I Q U A I D É P 3 4 L À M P H É P R Ử A 5 T R Ờ I M Ở R A 6 V À L Ử A 7 S I N H R A C O N

Slide16:

PHÉP RỬA

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1) Lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả về Chúa Giêsu (3,15-16 ); 2 ) Chúa Giêsu chịu phép rửa và việc tầng trời mở ra (3,21-22).

Slide20:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả còn có tên gọi là gì?

Slide21:

T: Phép Thanh Tẩy

Slide22:

H: Phép thanh tẩy hay Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa gì?

Slide23:

T: Phép rửa bằng nước của ông Gioan là cách tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Tuy Chúa Giêsu không có tội, Người vẫn đứng xếp hàng với những người tội lỗi. Chúa Giêsu hòa mình với đoàn người đang trở về với Thiên Chúa.

Slide24:

H: Phép Rửa bằng Thánh Thần và lửa có nghĩa là gì?

Slide25:

T: Thánh Thần và lửa hay lửa của Thánh Thần, là biểu tượng diễn tả sự thánh hóa và biến đổi bên trong tâm hồn con người. Đó chính là Phép Rửa của Đấng Mêsia – Chúa Giêsu.

Slide26:

H: Phép rửa của ông Gioan và Phép Rửa của Chúa Giêsu có khác biệt gì?

Slide27:

T: Phép rửa của ông Gioan là dấu chỉ của lòng thống hối còn Phép Rửa của Chúa Giêsu là Bí Tích ban ơn Tái Sinh.

Slide28:

H: Cụm từ “trời mở ra” có ý nghĩa gì?

Slide29:

T: Đó là b iểu trưng cho sự giao hòa giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa và con người ( x. Is 63 , 19). Từ lâu, “các tầng trời đóng lại” – Thiên Chúa không phán với con người nữa. 

Slide30:

Cho đến ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời lại mở ra để giới thiệu một ngôn sứ cao trọng, đó chính là Con Một của Thiên Chúa.

Slide31:

H: Cụm từ “ Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu ” có ý nghĩa gì?

Slide32:

T: Theo Thánh Phê rô, đó là dấu chỉ Chúa Giêsu được xức dầu tấn phong là Đấng Mêsia. (CV 10:37-38) 

Slide33:

Trong Cựu Ước, chim bồ câu biểu trưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người. Sách St 1,2 viết “Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” tả công cuộc tạo thành. Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa có nghĩa là bắt đầu cuộc tạo thành mới.

Slide34:

H: Câu nào trong đoạn Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu tỏ mình ra cho mọi người biết Ngài là Con Thiên Chúa.

Slide35:

T: Đó là câu 22: “Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.”

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help