CN Chúa Hiển Linh Năm C Mt 2,1-12

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Chúa Hiển Linh năm C (Mt 2,1-12) 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Mari-a , liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến. (Mt 2,1-12)

Slide2:

1 Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem , miền Giuđê , thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Slide3:

3 Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu.

Slide4:

5 Họ trả lời: "Tại Bêlem , miền Giuđê , vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 "Phần ngươi, hỡi Bêlem , miền đất Giuđa , ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa , vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israen dân Ta sẽ ra đời.”

Slide5:

7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi , và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

Slide6:

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

Slide7:

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria , liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Slide8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy … … … từ phương Đông đến Giêrusalem (Mt 2,1)

Slide10:

1 N H À C H I Ê M T I N H 2 3 4 5 6 7 8 2 . Mấy nhà chiêm tinh hỏi vua Hêrôđê: Vua dân … … mới sinh, hiện ở đâu? (x. Mt 2,2)

Slide11:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 4 5 6 7 8 3 . "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, … … cũng đến bái lạy Người.” (x. Mt 2,8b)

Slide12:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 5 6 7 8 4 . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (x. Mt 2,4)

Slide13:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 6 7 8 5 . Phần ngươi, hỡi … , miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa. (x. Mt 2,6a)

Slide14:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 7 8 6 . Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ … … đã xuất hiện. (Mt 2,7)

Slide15:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 8 7 . Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về … … , và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. (Mt 2,8)

Slide16:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 8 . Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, … … và một dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

Slide17:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide18:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G

Slide19:

HIỂN LINH

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Khung cảnh và nhân vật ( 2,1-2 ); 2) Gặp vua Hêrôđê , trình bày sấm ngôn về Đấng Mêsia ( 2 , 3-9a ); 3) Gặp gỡ  H ài Nhi tại Bêlem để thực hiện hành vi tôn thờ Đấng Mêsia (2,9b-12).

Slide23:

H: Bêlem có nghĩa là gì và ở đó có gì đặc biệt ?

Slide24:

T: Bêlem có nghĩa là “ nhà bánh mì ”. Đây là một làng nhỏ cách Giêrusalem 5 dặm về hướng N a m. Bêlem là nơi bà Raken vợ ông Giacóp qua đời ( St 35 , 19 ) , nơi vua Đavít sinh ra (1 V 17:12 ) và là nơi Chúa Giêsu giáng sinh ( Mt 2 , 1 ).

Slide25:

H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?

Slide26:

T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại . Thiên Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi nếu họ sống theo lương tâm công chính .

Slide27:

H: Cụm từ “ vì sao của Người ” có nghĩa gì ?

Slide28:

T: Thời ấy , người Do Thái tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh . Họ nối kết niềm hy vọng Đấng thiên sai vào ngôi sao được nói tới ở sách   Dân số  (24,17). Vì thế , các nhà chiêm tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế .

Slide29:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh ?

Slide30:

T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ I s raen” (x. Ds 24,17)

Slide31:

H: Theo truyền thống , các nhà chiêm tinh là những ai ?

Slide32:

T: Vào thế kỷ VIII, thánh Bêđa đã miêu tả các nhà chiêm tinh như sau: - Người I là Melchior , một cụ già tóc trắng và râu bạc phơ. Ông dâng vàng lên cho Hài nhi Giêsu .

Slide33:

Người II là người còn trẻ, da đỏ , tên Gaspar. Ông dâng lên nhũ hương . Người III là người da đen , râu rậm , tên Balthasar. Ông dâng lên mộ t dược .

Slide34:

H: Ý nghĩa của vàng trong lễ vật là gì ?

Slide35:

T: Theo truyền thống ( lấy ý từ Tv 72,15), vàng là dấu chỉ để công nhận Vương quyền của Chúa Giêsu .

Slide36:

H: Ý nghĩa của nhũ hương trong lễ vật là gì ?

Slide37:

T: Theo truyền thống ( lấy ý từ Is 60,6), nhũ hương là dấu chỉ để công nhận Thiên tính của Chúa Giêsu .

Slide38:

H: Ý nghĩa của một dược trong lễ vật là gì ?

Slide39:

T: Theo truyền thống ( lấy ý từ Dc 3,6), Một dược dùng để chữa lành và tẩn liệm . Đây là dấu chỉ để công nhận Nhân tính của Chúa Giêsu : Chúa sẽ chịu chết để cứu độ loài người .

Slide40:

H: Việc viếng thăm của mấy nhà chiêm tinh nói lên điều gì ?

Slide41:

T: Việc ấy được coi là cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người . Chúa mời gọi người Do Thái lẫn dân ngoại cùng đến nhận ơn cứu rỗi .

Slide42:

Ba nhà chiêm tinh là đại diện cho các dân tộc trên thế giới được ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu hướng dẫn . Họ cũng là hình ảnh của Hội Thánh , được tạo nên do các dân tộc thuộc mọi giống nòi và mọi ngôn ngữ .

Slide43:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CHÚA HiỂN LINH NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help