CN TN 33 Nam B Mc 13,24-32

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CN 33 TN - NĂM B KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (Mc 13,24-32) “ Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu ” (Mc 13,31).

Slide2:

24 "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, 25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.

Slide3:

26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.

Slide4:

28 "Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc , thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. 29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.

Slide5:

30 Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu . 32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. C ác ngôi sao từ trời sa xuống, và … … … trên trời bị lay chuyển (Mc 13,25).

Slide8:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 3 4 5 6 7 8 2. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và … … ngự trong đám mây mà đến (Mc 13,26).

Slide9:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 4 5 6 7 8 3. Nhưng trong những ngày đó, sau … … … ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng (Mc 13,24).

Slide10:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 5 6 7 8 4. Lúc đó, Người sẽ sai các … … đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời (Mc 13,27).

Slide11:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 T H I Ê N S Ứ 5 6 7 8 5. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ … … … . (Mc 13,32).

Slide12:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 T H I Ê N S Ứ 5 C H Ẳ N G Q U A Đ Â U 6 7 8 6. Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi … … , thì anh em biết là mùa hè đã đến gần (Mc 13,28).

Slide13:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 T H I Ê N S Ứ 5 C H Ẳ N G Q U A Đ Â U 6 N Ả Y L Ộ C 7 8 7. Anh em cứ lấy thí dụ … … mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc , thì anh em biết là mùa hè đã đến gần (Mc 13,28).

Slide14:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 T H I Ê N S Ứ 5 C H Ẳ N G Q U A Đ Â U 6 N Ả Y L Ộ C 7 C Â Y V Ả 8 8. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha … … … (Mc 13,32).

Slide15:

1 C Á C Q U Y Ề N L Ự C 2 V I N H Q U A N G 3 C Ơ N G I A N N A N 4 T H I Ê N S Ứ 5 C H Ẳ N G Q U A Đ Â U 6 N Ả Y L Ộ C 7 C Â Y V Ả 8 B I Ế T M À T H Ô I 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

QUANG LÂM

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1) Cuộc quang lâm ( Mc 13,24-27 ); 2 ) Thời gian quang lâm ( Mc 13,28-32 ) .

Slide20:

H: Câu 24-25 nói về điều gì ?

Slide21:

T: Câu 24-25 nói về quang cảnh ngày quang lâm (Is 13,10; 34,4; Ge 2,10-3,4; 4,15a).

Slide22:

H: Cụm từ “ ngự trong đám mây mà đến ” trong câu 26 nói lên điều gì?

Slide23:

T: Cụm từ “Ngự trên đám mây mà đến ” cho thấy Con Người thuộc về Thiên Chúa. Điều này đã được tiên trưng trong sách Đanien (Đn 7,13-14)

Slide24:

Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa: có ai như một Con Người đang ngự giá mây trời mà đến . Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành và được dẫn đưa tới trình diện . Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong . ( Đn 7,13-14)

Slide25:

H: Câu 27 có ý nói lên điều gì?

Slide26:

T: Trong Cựu Ước, chính Thiên Chúa quy tụ (Đnl 30,3-4; Is 27,12; 43,5 a ) về Thánh địa tất cả những người Do Thái đang bị phân tán, đưa về cho hiệp thông với Ngài. Ở đây, Con Người chính là Đấng thực hiện những gì Thiên Chúa đã hứa cho dân Do Thái (x. Ga 14,3).

Slide27:

H: Câu 28 có ý nói lên điều gì?

Slide28:

T: “T hí dụ cây vả ” và “ mùa hè đã đến gần” nhắc lại lời Đức Chúa tr ong Cựu Ước (Am 8,1-2; Is 28,4 ) diễn tả sự cùng tận, cuộc giải phóng và phán xét cánh chung cuộc.

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 33 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help