CN TN 30 Nam B Mc 10,46-52

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 30 TN - NĂM B (Mc 10,46-52) Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. ” (Mc 10,45).

Slide2:

46 Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô . Khi Chúa Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê , con ông Timê.

Slide3:

47 Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “ Lạy ông Giêsu , Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! ” 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “ Lạy Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! ”

Slide4:

49 Chúa Giêsu đứng lại và nói: “ Gọi anh ta lại đây! ” Người ta gọi anh mù và bảo: “ Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy! ” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu.

Slide5:

51 Người hỏi: “ Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “ Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được . ” 52 Người nói: “ Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh! ” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1. Vừa nghe nói đó là Chúa Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “ … … … , Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! ” (Mc 10,47).

Slide8:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 2. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “ Lạy Con vua Đavít, xin dủ … … tôi! ” (Mc 10,48).

Slide9:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 4 5 6 7 3. Anh mù liền vất áo choàng lại, … … … mà đến gần Chúa Giêsu (Mc 10,50).

Slide10:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 Đ Ứ N G P H Ắ T D Ậ Y 4 5 6 7 4. Chúa Giêsu đứng lại và nói: “ … … … lại đây! ” (Mc 10,49).

Slide11:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 Đ Ứ N G P H Ắ T D Ậ Y 4 G Ọ I A N H T A 5 6 7 5. C ó một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là … , con ông Timê. (Mc 10,46c).

Slide12:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 Đ Ứ N G P H Ắ T D Ậ Y 4 G Ọ I A N H T A 5 B A T I M Ê 6 7 6. Chúa Giêsu và các môn đệ đến thành … (Mc 10,46a).

Slide13:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 Đ Ứ N G P H Ắ T D Ậ Y 4 G Ọ I A N H T A 5 B A T I M Ê 6 G I Ê R I K H Ô 7 7. Người hỏi: “ Anh muốn tôi làm gì cho anh? ” Anh mù đáp: “ Thưa Thầy, xin cho tôi … … … . ” (Mc 10,51).

Slide14:

1 L Ạ Y Ô N G G I Ê S U 2 L Ò N G T H Ư Ơ N G 3 Đ Ứ N G P H Ắ T D Ậ Y 4 G Ọ I A N H T A 5 B A T I M Ê 6 G I Ê R I K H Ô N H Ì N T H Ấ Y Đ Ư Ợ C 7 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

LÒNG TIN

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide18:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần : 1) Chúa Giêsu đối thoại với hai người con của ông Dêbêdê ( Mc 10,35-40 ); 2) Chúa Giêsu g iáo huấn Nhóm Mười Hai (Mc 10, 41 - 45 ) .

Slide19:

H: Tên Batimê có nghĩa là gì ?

Slide20:

T: Batimê là phiên âm cụm từ Aram “bar timay ”, có nghĩa là “con ông Timê ”.

Slide21:

H: Cụm từ “Con vua Đavít ” mà người mù Batimê đã kêu lên có ý nghĩa gì?

Slide22:

T: Theo truyền thống Kinh Thánh, cụm từ “Con vua Đavít ” chính là tên gọi Đấng Mêsia , Đấng được dân hằng mong đợi.

Slide23:

H: Tại sao trong khi “n hiều người quát nạt bảo anh ta im đi ” thì Chúa Giêsu lại nói: “ Gọi anh ta lại đây! ”

Slide24:

T: Vì Chúa Giêsu thấy lòng tin nơi anh ta và vì Chúa đến để nâng đỡ người nghèo khổ, chữa lành người bệnh tật, bênh đỡ những người bị loại ra ngoài xã hội.

Slide25:

H: Khi nghe Chúa Giêsu gọi, anh mù Batimê đã làm gì?

Slide26:

T: “ Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu ”. Áo khoác là của cải duy nhất của “người nghèo” (x. Xh 22,25-26). Khi vất áo đi, Bartimê đã thực hiện điều mà Chúa Giêsu không thể nhận được từ người thanh niên

Slide27:

giàu có nọ, tức là bỏ hết mọi sự để theo Ngài. Xh 22,25-26: “ Nếu ngươi giữ áo choàng của người khác làm đồ cầm, thì ngươi phải trả lại cho nó trước khi mặt trời lặn. Nó chỉ có cái đó để đắp, để làm áo che thân; nó sẽ lấy gì mà ngủ? Nó mà kêu cứu Ta, Ta sẽ nghe nó, vì Ta vốn nhân từ. ”

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 30 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help