CN TN 22 Nam B Mc 7,1-8

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 22 TN NĂM B (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

Slide2:

1 Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Chúa Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.

Slide3:

3 Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát , bình lọ và các đồ đồng.

Slide4:

5 Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả , khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Slide5:

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

Slide6:

14 Sau đó, Chúa Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế.

Slide7:

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá , trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

Slide8:

23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Họ thấy vài … … của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa (Mc 7,2).

Slide11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ … … … (Mc 7,6a).

Slide12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 4 5 6 7 8 9 3. Người Pharisêu cũng như mọi người … … đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận (Mc 7,3a).

Slide13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 5 6 7 8 9 4. Người Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ ... … … … mà dùng bữa? (Mc 7,5)

Slide14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 6 7 8 9 5. … … mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn (Mc 7,4a).

Slide15:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 7 8 9 6. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa … … , bình lọ và các đồ đồng (Mc 7,4b).

Slide16:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 8 9 7. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong … … lại có thể làm cho con người ra ô uế được (Mc 7,15a).

Slide17:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 9 8. Tất cả những … … … đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,23).

Slide18:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 Đ I Ề U X Ấ U X A 9 9. Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, … … (Mc 7,21-22a).

Slide19:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 Đ I Ề U X Ấ U X A 9 X Ả O T R Á 10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide20:

ĐẠO ĐỨC GIẢ

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide23:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần : 1) Tranh luận giữa Chúa Giêsu và các Pharisêu về trong sạch và ô uế (7,1-8); 2) Giáo huấn của Chúa Giêsu về trong sạch và ô uế (7,14-15.21-23).

Slide24:

H: Nhóm Pharisêu là những ai ?

Slide25:

T: Nhóm Pharisêu hay Biệt phái là những người tự cho mình có nhiệm vụ giữ đạo nghiêm nhặt và sống tách biệt với dân nghèo và dân ngoại. Nhóm Pharisêu tin có đời sau, có các thiên thần. Trong các sách Phúc Âm, Pharisêu thường được trình bày

Slide26:

như những kẻ đối nghịch với Chúa Giêsu , họ bị coi là nệ luật và giả hình . Tuy nhiên , trong họ có những người đạo đức thật sự , như ông Nicôđêmô (Ga 3,1-21; 7,45-48), ông Gamalien (Cv 5,34-39), Thánh Phaolô trước kia cũng là người Pharisêu .  ( xem tiếp )

Slide27:

Hình ảnh người Pharisêu xưa .

Slide28:

H: Kinh sư là người như thế nào?

Slide29:

T: Kinh sư là người thông thạo Thánh Kinh Do Thái giáo , chuyên nghiên cứu và giải thích Lề luật. Kinh sư còn được gọi là “rabbi” – nghĩa là “ thầy ”, có vai trò cố vấn trong các vụ xét xử và tham gia vào Thượng Hội Đồng Do thái . Kinh sư thường là người giả hình và chuyên chống đối Chúa Giêsu .  ( xem tiếp )

Slide30:

Hình ảnh kinh sư nay. Hình ảnh kinh sư xưa .

Slide31:

H: Cụm từ “ Họ là những người từ Giêrusalem đến” trong câu 1 có nghĩa là gì?

Slide32:

T: Cụm từ “ Họ là những người từ Giêrusalem đến” có nghĩa là: người có trách nhiệm về tôn giáo ở Giêrusalem đã phái người trong Nhóm Pharisêu và Kinh sư đi điều tra thực hư về những việc làm của Chúa Giêsu .

Slide33:

H: Nghi thức rửa tay trước khi ăn có nằm trong Lề luật Do Thái (Torah) hay không?

Slide34:

T: Luật Torah truyền khẩu được người Do Thái tin rằng do Thiên Chúa truyền cho ông Môsê. Nghi thức rửa tay trước khi ăn không nằm trong luật Torah ( Lề Luật hay Bộ Ngũ Thư ) mà chỉ là tập tục cổ truyền, tượng trưng cho việc trong sạch .  ( xem tiếp )

Slide35:

Nghi thức rửa tay trước khi ăn của người Do thái .

Slide36:

H: Những người Pharisêu và kinh sư đã trách vài môn đệ của Chúa Giêsu không tuân theo tập tục Do thái về thanh tẩy là vì vệ sinh hay vì lý do nào khác?

Slide37:

T: Những người Pharisêu và kinh sư trách vài môn đệ của Chúa Giêsu không chịu tuân theo tập tục truyền thống Do Thái về thanh tẩy , không phải vì quan điểm vệ sinh, mà là một nhận định liên hệ đến phượng tự : cái thanh sạch và cái ô uế (Lv 11-15).

Slide38:

H: Cụm từ “ rửa tay cẩn thận” trong câu 3 có nghĩa gì?

Slide39:

T: “Rửa tay cẩn thận” nghĩa là rửa tay tới cùi chỏ. Chú thích: theo bản dịch của Bible Jerusalem: jusqu’au coude .

Slide40:

H: Trong câu 21-22, Chúa Giêsu đã nói đến bao nhiêu điều xấu xa ?

Slide41:

T: Trong câu 21-22, Chúa Giêsu đã nêu ra 12 điều xấu xa : tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

Slide42:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 22 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help