CN TN 09 Lễ Mình và Máu Chúa Kitô

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT IX TN - LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ NĂM B (Mc 14,12-16.22-26) “ Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mt 14,25)

Slide2:

1 2 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men , là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Chúa Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "

Slide3:

13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?

Slide4:

Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta." 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Slide5:

22 Cũng đang bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy bánh , dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy ." 23 Và Người cầm chén rượu , dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.

Slide6:

24 Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy , máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người . 25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” 26 Hát T hánh V ịnh xong, Chúa Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. N gày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, … … … thưa với Chúa Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ (Mt 14,12)

Slide9:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là … .. . “ (Mt 14,22)

Slide10:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào thành, và sẽ có một người … … … đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. (Mt 14,13)

Slide11:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với … … : Thầy nhắn: "Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? (Mt 14,14)

Slide12:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy … … y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. (Mt 14,16)

Slide13:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 7 8 9 10 11 12 6. Cũng đang bữa ăn, Chúa Giê-su cầm lấy … , dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. “ (Mt 14,22)

Slide14:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 8 9 10 11 12 7. Và Người cầm chén … , dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. (Mt 14,23)

Slide15:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 9 10 11 12 8. Người bảo các ông: "Đây là … … , máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. (Mt 14,24)

Slide16:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 M Á U T H Ầ Y 9 10 11 12 9. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của … … , cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” (Mt 14,25)

Slide17:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 M Á U T H Ầ Y C Â Y N H O 9 10 11 12 10. Hát … … xong, Chúa Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. (Mt 14,26)

Slide18:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 M Á U T H Ầ Y C Â Y N H O 9 10 T H Á N H V Ị N H 11 12 11. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì … … (Mt 14,24)

Slide19:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 M Á U T H Ầ Y C Â Y N H O 9 10 T H Á N H V Ị N H 11 M U Ô N N G Ư Ờ I 12 12. Ngày thứ nhất trong tuần … … … , là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Chúa Giê-su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “ (Mt 14,12)

Slide20:

1 C Á C M Ô N Đ Ệ 2 M Ì N H T H Ầ Y 3 M A N G V Ò N Ư Ớ C 4 C H Ủ N H À 5 M Ọ I S Ự 6 B Á N H 7 R Ư Ợ U 8 M Á U T H Ầ Y C Â Y N H O 9 10 T H Á N H V Ị N H 11 M U Ô N N G Ư Ờ I 12 B Á N H K H Ô N G M E N 13. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide21:

MÌNH MÁU THÁNH

Slide22:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide23:

H: Bố cục bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide24:

T: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần: 1) Chuẩn bị tiệc Vượt Qua (14,12-16); 2 ) Khai mạc giao ước (14,22-26) .

Slide25:

H: Lễ Bánh Không Men là lễ gì?

Slide26:

T: Đó là lễ Vượt Qua, được mừng trong một tuần để kỷ niệm sự kiện ông Môsê đưa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập. Theo truyền thống, lễ Vượt Qua được cử hành vào chiều ngày 14 Nisan (tháng thứ nhất của năm) và chính ngày lễ là 15 Nisan, còn lễ Bánh Không Men,

Slide27:

kéo dài thành bảy ngày, lại bắt đầu vào đúng ngày 15 Nisan. Vì hai đại lễ này quá gần nhau nên lễ Bánh Không Men dần dần được gọi là lễ Vượt Qua, kéo dài trong bảy ngày và bắt đầu với đêm lễ Vượt Qua, trong P hụng V ụ cũng gọi đêm lễ Vượt Qua ấy là “lễ Bánh Không Men”.

Slide28:

H: Cụm từ “chiên Vượt Qua” có nghĩa là gì?

Slide29:

T: Chiên Vượt Qua là chiên được người Israel sát tế và ăn trong lễ Vượt Qua. Trong Cựu Ước, chiên Vượt Qua là biểu tượng ơn Chúa cứu thoát dân Israel. Trong Tân Ước, chiên Vượt Qua là biểu tượng của Chúa Giêsu, Đấng xóa tội trần gian.

Slide30:

H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể?

Slide31:

T: Câu 22 đến câu 25 tả lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể.

Slide32:

H: Trong khi cử hành Lễ Vượt Qua, người Do thái thường uống mấy chén rượu?

Slide33:

T: Trong khi cử hành Lễ Vượt Qua, người Do thái thường uống lần lượt 4 chén rượu để kỷ niệm 4 lời hứa của Thiên Chúa với dân Do Thái trong sách Xuất Hành (Xh 6, 6-7):

Slide34:

- Chén rượu thứ nhất: “Ta sẽ đem các ngươi ra từ ách của Ai-cập” (Xh 6, 6a). - Chén rượu thứ hai: “Ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi cảnh làm tôi mọi chúng” (Xh 6, 6b). - Chén rượu thứ ba: “Ta sẽ giương cánh tay mà chuộc lấy các ngươi” (Xh 6, 6c).

Slide35:

- Chén rượu thứ tư: “Ta sẽ lấy các ngươi làm dân Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.” (Xh 6, 7 )

Slide36:

H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc đang ở chén rượu thứ nhất?

Slide37:

T: “ Cũng đang bữa ăn …” (câu 22a) – Trước khi bắt đầu bữa tiệc Vượt Qua, người Do Thái dâng lời chúc tụng Thiên Chúa về ngày lễ, lúc này họ uống chén rượu thứ nhất.

Slide38:

H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc đang ở chén rượu thứ hai?

Slide39:

T: “ Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “ Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. ” (c 22) – Sau lời chúc tụng trên bánh là lúc uống chén rượu thứ hai.

Slide40:

H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc đang ở chén rượu thứ ba?

Slide41:

T: Chén rượu được nhắc lại trong câu 23 là chén rượu thứ ba, uống sau lời tạ ơn.

Slide42:

H: Đoạn nào trong bài Tin Mừng cho biết buổi tiệc đang ở chén rượu thứ tư?

Slide43:

T: “ Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa. ” (c 24-25) – Máu giao ước đã đổ ra để

Slide44:

cho con người được nối lại sự hiệp thông với Thiên Chúa. Đây là chén rượu thứ tư . Do vậy, Tiệc Thánh Thể không chỉ trong Bữa Tiệc Ly mà còn kết nối đến các bữa tiệc vinh quang trên trời.

Slide45:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN lễ Mình và Máu Chúa Kitô NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help