CN Lễ PS 5 Nam B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 5 NĂM B (Ga 15,1-8) “ 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. ” (Ga 15,7)

Slide2:

1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho . 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Slide3:

3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế , nếu không ở lại trong Thầy.

Slide4:

5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

Slide5:

7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy … … … anh em. (Ga 15, 4a)

Slide8:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy … … trồng nho. (Ga 15, 1)

Slide9:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Ai … … … Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái (Ga 15, 5b)

Slide10:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Cành nào gắn liền với Thầy mà không … hoa trái, thì Người chặt đi (Ga 15, 2a)

Slide11:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. C òn cành nào sinh hoa trái, thì Người … … cho nó sinh nhiều hoa trái hơn (Ga 15, 2b).

Slide12:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 7 8 9 10 11 12 13 6. Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người … .. . (Ga 15, 1)

Slide13:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 8 9 10 11 12 13 7. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa … … cháy đi. (Ga 15, 6)

Slide14:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó 8 9 10 11 12 13 8. Anh em được … … rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. (Ga 15, 3)

Slide15:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 9 10 11 12 13 9. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em … … , nếu không ở lại trong Thầy. (Ga 15, 4b)

Slide16:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 11 12 13 10. Điều làm Chúa Cha được … … là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. ( Ga 15, 8)

Slide17:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 12 13 11. Nếu … … ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. ( Ga 15, 7)

Slide18:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 13 12. … là cây nho, anh em là cành. ( Ga 15, 5a)

Slide19:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 13. Thầy là … … thật, và Cha Thầy là người trồng nho. ( Ga 15, 1)

Slide20:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 C Â Y N H O 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide21:

1 Ở L Ạ I T R O N G 2 L À N G Ư Ờ I 3 Ở L Ạ I T R O N G 4 S I N H 5 C Ắ T T Ỉ A 6 T R Ồ N G N H O 7 C H O N Ó T H A N H S Ạ C H 8 C Ũ N G T H Ế 9 10 T Ô N V I N H 11 A N H E M 12 T H Ầ Y 13 C Â Y N H O

Slide22:

Ở LẠI TRONG THẦY

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay được chia làm hai phần chính với mối tương quan mật thiết “ở lại”: 1) Thầy – cây nho; 2) Anh em – cành nho.

Slide26:

H: Trong đoạn Tin Mừng này, cụm từ “ở lại trong” xuất hiện mấy lần?

Slide27:

T: Xuất hiện 8 lần: 5 lần “ở lại trong Thầy” và 3 lần “ở lại trong anh em”. Điều này cho thấy Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ kết hiệp với Người, vì chính Người là nguồn mạch sự sống.

Slide28:

H: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho ai?

Slide29:

T: Trong Cựu Ước, cây nho biểu trưng cho dân Israel.

Slide30:

H: Trong câu 2, từ “cắt tỉa” có nghĩa là gì? “ 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. ”

Slide31:

T: Có nghĩa là làm cho trở nên thanh sạch. Thiên Chúa luôn quan phòng và giúp đỡ những ai đi theo Ngài.

Slide32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 5 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help