CN Mùa Chay 4 - Năm B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM B (Ga 3,14-21) “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)

Slide2:

14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời .

Slide3:

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Slide4:

18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.

Slide5:

20 Quả thật, ai làm điều ác , thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách . 21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, … … cũng sẽ phải được giương cao như vậy. (Ga 3,14)

Slide8:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15 để ai tin vào Người thì được sống … … (Ga 3,14-15)

Slide9:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 4 5 6 7 8 9 3. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào … … … thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)

Slide10:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 5 6 7 8 9 4. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, … Con của Người, mà được cứu độ. (Ga 3,17)

Slide11:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 6 7 8 9 5. Ai tin vào Con của Người, thì không … … … ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (Ga 3,18)

Slide12:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 B I L Ê N A N 6 7 8 9 6. Và đây là bản án: … … đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. (Ga 3,19)

Slide13:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 B I L Ê N A N 6 A N H S A N G 7 8 9 7. Quả thật, ai làm … … , thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. (Ga 3,20)

Slide14:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 B I L Ê N A N 6 A N H S A N G 7 Đ I Ê U A C 8 9 8. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị … … (Ga 3,20)

Slide15:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 B I L Ê N A N 6 A N H S A N G 7 Đ I Ê U A C 8 C H Ê T R A C H 9 9. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ … … : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” (Ga 3,21)

Slide16:

1 C O N N G Ư Ơ I 2 M U Ô N Đ Ơ I 3 C O N C U A N G Ư Ơ I 4 N H Ơ 5 B I L Ê N A N 6 A N H S A N G 7 Đ I Ê U A C 8 C H Ê T R A C H 9 T H Â Y R O 10. Chủ đề ô chữ là gì?

Slide17:

GIƯƠNG CAO

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng này có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần, các ơn huệ của những người tin vào Chúa Giêsu: 1 ) Tin vào Chúa Giêsu thì được sống muôn đời ( Ga 3,14-15 ); 2 ) Tin vào Chúa Giêsu thì được sống muôn đời ( Ga 3,16 ); 3) Tin vào Chúa Giêsu thì được cứu độ ( Ga 3,17-18 ); 4) Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian ( Ga 3,19-21 )

Slide21:

H: Theo sách Dân số 21, 1-9, vì sao Thiên Chúa đã cho rắn độc trong sa mạc đến hại dân Israen?

Slide22:

T: Bởi vì trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Israen đã mất kiên nhẫn và kêu trách Thiên Chúa và ông Môsê.

Slide23:

Trong sinh hoạt thường ngày, chúng ta thường phân chia thành hai lãnh vực, đạo và đời . Thiêng liêng và trần tục. Phàm những gì thuộc về thế gian, thuộc về trần tục, nếu chưa phải là tội lỗi, thì tự bản chất vốn dĩ đã là thấp kém.

Slide24:

Từ đó chúng ta dễ đi tới một quan niệm đồng hóa thế gian với tất cả những gì là xấu xa và tội lỗi. Cuối cùng thì thế gian bị coi là một trong ba kẻ thù chính của con người.

Slide25:

Trong ba kẻ thù ấy, thì ma quỷ đứng hàng đầu, nhưng không trực diện bằng chính kẻ thù bên trong là xác thịt của chúng ta và kẻ thù kề cận nữa là thế gian.

Slide26:

H: Thiên Chúa truyền cho ông Môsê làm một con rắn treo trên một cây cột và ông Môsê đã làm con rắn bằng vật liệu gì?

Slide27:

T: Ông Môsê đã làm con rắn bằng đồng như một phương thuốc mà Thiên Chúa gửi đến để cứu dân Israen.

Slide28:

Trong suốt bốn mươi năm đi trong sa mạc, người Do Thái đã bị một kẻ thù đáng sợ tấn công, đó là loài rắn lửa (Ds 21,6-9). Theo lệnh Thiên Chúa, ông Môsê đã làm "một dấu hiệu chữa trị", một con rắn đồng cứu chữa được treo lên một cây gậy.

Slide29:

Đó là hình ảnh có tính thần thoại mà các y sĩ ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng như là biểu tượng. Kẻ nào quay lại nhìn thì được cứu không phải nhờ điều nó thấy nương nhờ Người, là Đấng cứu chữa mọi người" (Kn 16,7). Sách Khôn Ngoan đã giải thích, việc đó không phải là ma thuật.

Slide30:

Cái "nhìn" không tự chữa lành được ai, đó không phải là bùa hộ mạng mà là dấu chỉ "Đức tin“. Nghĩa là nhờ một cử chỉ bên ngoài, nó cho ta thấy rõ rằng khi con người đang quay về với Thiên Chúa thì sẽ được Ngài tha thứ và chữa lành.

Slide31:

H: Tại sao vào lúc đó, ai bị rắn độc cắn, nhìn lên rắn đồng sẽ được chữa lành?

Slide32:

T: Hành động nhìn lên rắn đồng nghĩa là họ đã tin vào Thiên Chúa, tin vào lời Chúa đã truyền.

Slide33:

Thánh Gioan đang mời gọi ta nhìn lên thập giá. Cần phải dám ngắm nhìn Đấng chịu đóng đinh đó, Đấng được giương cao trước mắt chúng ta, Gioan đã cho thấy Chúa Giêsu được giương cao trên thập giá, để được đưa lên ngự bên hữu Chúa Cha nhờ cuộc phục sinh và lên trời (Ga 3,14; 8,28; 12,32-34).

Slide34:

Thánh Gioan là người duy nhất trong số mười hai Tông đồ đã hiện diện vào chiều thứ sáu, dưới chân thập giá. Kể từ lúc đó, trong suốt hơn 70 năm, ông đã suy gẫm hình ảnh này. Đối với thánh nhân, "Thập giá" và "Phục sinh" thuộc cùng một mầu nhiệm và được diễn tả bằng từ “giương cao” với hai ý nghĩa đó.

Slide35:

Chúa Giêsu bị đóng đinh và được đưa lên cao khỏi đất. Nghĩa là Ngài được tôn vinh. Đối với Thánh Gioan, việc Chúa Giêsu Thăng thiên đã bắt đầu ngay từ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh. Nay, chúng ta được chiêm ngắm vinh quang của Chúa Giêsu qua Bí tích Thánh Thể hằng ngày.

Slide36:

H: Chúa Giêsu đã tự ví mình như con rắn đồng của ông Môsê trong lúc nói chuyện với ai và về việc gì?

Slide37:

T: Trong lúc nói chuyện với ông Nicôđêmô về việc tái sinh bởi ơn trên để được thấy Nước Thiên Chúa.

Slide38:

Chúa Giêsu đã nhớ tới một biến cố đã xảy ra trong Cựu Ước được sách Dân Số ghi lại như sau: Bấy giờ dân Do Thái kêu trách Thiên Chúa và Môsê về những khó khăn gặp phải trên đường tìm về miền đất hứa. Thiên Chúa đã trừng phạt họ bằng cách cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người.

Slide39:

Trước thảm họa này, họ đã ăn năn hối lỗi và nói với Môsê: Chúng tôi đã phạm tội phản nghịch với Chúa và với ngài. Xin ngài hãy cầu Chúa xua đuổi lũ rắn nay đi. Môsê đã cầu nguyện cho dân chúng và Chúa truyền đúc một con rắn bằng đồng, treo nó lên một cái cột, để bất cứ ai bị rắn độc cắn, chỉ việc nhìn lên con rắn ấy là được chữa lành.

Slide40:

Chúa Giêsu đã so sánh việc con rắn đồng bị treo lên với việc Ngài bị đóng đinh trên thập giá. Cũng như dân Do Thái, bất kỳ ai trong chúng ta, nếu biết nhìn lên thập giá, với niềm tin tưởng và sám hối, sẽ được chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây ra, sẽ được tẩy trừ nọc độc của tội lỗi.

Slide41:

Bởi đó hãy ngước nhìn thập giá và hãy suy nghĩ đến tình thương mà Ngài đã dành cho chúng ta qua mầu nhiệm cứu độ mà chúng ta sắp sửa mừng kính.

Slide42:

H: Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết, Thiên Chúa yêu thương thế gian như thế nào?

Slide43:

T: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3,16)

Slide44:

Đau khổ khi bị chối từ là tâm trạng thông thường mà con người chúng ta không ai tránh khỏi. Hãy dùng kinh nghiệm bản thân và chiêm niệm nỗi đau xót của Thiên Chúa phải gánh lấy khi thấy chúng ta dùng sự tự do - một món quà Thiên Chúa ban - để từ chối tình yêu của Ngài và lòng khát khao của Ngài muốn đem lại thiên tâm trong lòng nhân loại.

Slide45:

H: Cụm từ “được cứu độ” trong câu 17 có nghĩa là gì?

Slide46:

T: Cụm từ “được cứu độ” trong câu 17 có nghĩa là được sống muôn đời.

Slide47:

Trong bài Tin Mừng tuần này, Thánh Gioan nhấn mạnh từ “ai tin” vào Chúa Giêsu đến ba lần và hệ quả của lòng tin và được sống muôn đời.

Slide48:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 4 Mùa Chay NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help