CN TN 04 Nam B - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 04 TN NĂM B (Mc 1,21-28) “Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền.” (Mc 1,22a)

Slide2:

21 Chúa Giêsu và các môn đệ đi vào thành Caphacnaum. Ngay ngày sabat, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư .

Slide3:

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng: "Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !"

Slide4:

25 Nhưng Chúa Giêsu quát mắng nó:"Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.

Slide5:

27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có thẩm quyền . Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1. … … và các môn đệ đi vào thành Caphacnaum. (Mc 1,21a) 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide8:

2. Ngay ngày sabat, Người vào … … giảng dạy. (Mc 1,21b) 1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8

Slide9:

3. Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, … … vùng lân cận miền Galilê (Mc 1,28). 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 4 5 6 7 8

Slide10:

4. Vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các … ... (Mc 1,22a) 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 5 6 7 8

Slide11:

5. Lập tức, trong hội đường của họ, có … … bị thần ô uế nhập, la lên (Mc 1,23). 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 6 7 8

Slide12:

6. "Ông Giêsu Nadaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến … … chúng tôi?” (Mc 1,24a) 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 M Ộ T N G Ư Ờ I 6 7 8

Slide13:

7. Thần ô uế … … người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta (Mc 1,26). 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 M Ộ T N G Ư Ờ I 6 T I Ê U D I Ệ T 7 8

Slide14:

8. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có … … (Mc 1,27a) 1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 M Ộ T N G Ư Ờ I 6 T I Ê U D I Ệ T 7 L A Y M Ạ N H 8

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 M Ộ T N G Ư Ờ I 6 T I Ê U D I Ệ T 7 L A Y M Ạ N H 8 T H Ẩ M Q U Y Ề N 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 3 K H Ắ P C Ả 4 K I N H S Ư 5 M Ộ T N G Ư Ờ I 6 T I Ê U D I Ệ T 7 L A Y M Ạ N H 8 T H Ẩ M Q U Y Ề N

Slide17:

GIẢNG DẠY

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 ) Chúa Giêsu giảng dạy ( Mc 1 , 21-22 ); 2 ) Người bị quỷ ám ( Mc 1,23-26 ) ; 3) Việc giảng dạy của Chúa Giêsu (Mc 1,27-28).

Slide21:

H: Sự kiện trong bài Tin Mừng xảy ra ở thành nào?

Slide22:

T: Sự kiện xảy ra ở thành Caphanaum. Thành này nằm dọc theo bờ hồ Galilê. Chúa Giêsu dùng nơi này như trung tâm của việc rao giảng.

Slide23:

1: hội đường; 2: làng cổ; 3: đền thờ trùm lên nhà bà mẹ vợ của Thánh Phêrô; 4: biển hồ Galilê. Toàn cảnh thành Caphacnaum thời Chúa Giêsu đã được tìm thấy. 1 2 3 4 2 2

Slide24:

H: Theo bối cảnh của Tin Mừng thánh Maccô, Chúa Giêsu đã đi cùng bao nhiêu môn đệ vào thành Caphacnaum?

Slide25:

T: Chúa Giêsu đã cùng bốn môn đệ đầu tiên vào thành Caphacnaum (x. Mc 1,16-20)

Slide26:

H: Vào ngày sabat, người Do thái thường đến Hội đường để làm gì?

Slide27:

T: Để cầu nguyện và lắng nghe lời Thiên Chúa qua luật Môsê và sách tiên tri.

Slide28:

1: chỗ Chúa Giêsu đứng giảng dạy trong hội đường; 2: băng đá nơi Rapbi và người tham dự ngồi. Hội đường thời Chúa Giêsu nằm ngay dưới hội đường này. 1 2

Slide29:

H: Cụm từ “Đấng Thánh của Thiên Chúa” có nghĩa là gì?

Slide30:

T: Nghĩa là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Độ trần gian.

Slide31:

H: Vì sao Chúa Giêsu bắt quỷ “Câm đi!” khi nó la lên rằng Ngài là Đấng Thánh?

Slide32:

T: Thời đó, người Do Thái mong chờ một Đấng Mêsia với “cây đũa thần”, làm thay đổi của sống vật chất của họ. Lúc ấy còn quá sớm để nói đến một Đấng Mêsia, một Chiên Thiên Chúa đến xóa tội trần gian.

Slide33:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN TN4 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help