CN TN 03 Nam B - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 03 TN NĂM B (Mc 1,14-20) “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (Mc 1,15b)

Slide2:

14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “ Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Slide3:

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simon với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá . 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi , tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá."

Slide4:

18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút , Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông Gioan . Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

Slide5:

20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dêbêđê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Sau khi ông Gioan bị nộp, Chúa Giêsu đến miền Galilê rao giảng … … của Thiên Chúa. (Mc 1,14)

Slide8:

1 T I N M Ừ N G 2 3 4 5 6 7 8 2 . Người nói: “… … đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. (Mc 1,15)

Slide9:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 4 5 6 7 8 3 . Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. … … hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. (Mc 1,15)

Slide10:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 5 6 7 8 4 . Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông … với người anh là ông Anrê (Mc 1,16a)

Slide11:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 6 7 8 5 . Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê, thì thấy ông Simôn với người anh là ông Anrê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề … ... (Mc 1,16)

Slide12:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 Đ Á N H C Á 6 7 8 6 . Người bảo họ: "Các anh … … …, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.“ (Mc 1,17)

Slide13:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 Đ Á N H C Á 6 H Ã Y T H E O T Ô I 7 8 7 . Đi xa hơn … …, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê. (Mc 1,19a)

Slide14:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 Đ Á N H C Á 6 H Ã Y T H E O T Ô I 7 M Ộ T C H Ú T 8 8 . Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Giacôbê, con ông Dêbêđê, và người em là ông ... (Mc 1,19)

Slide15:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 Đ Á N H C Á 6 H Ã Y T H E O T Ô I 7 M Ộ T C H Ú T 8 G I O A N 8. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide16:

1 T I N M Ừ N G 2 T H Ờ I K Ỳ 3 A N H E M 4 S I M O N 5 Đ Á N H C Á 6 H Ã Y T H E O T Ô I 7 M Ộ T C H Ú T 8 G I O A N

Slide17:

THEO CHÚA

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần: 1 ) Công việc rao giảng của Chúa Giêsu tại Galilê ( Mc 1 , 14-15 ); 2 ) Chúa Giêsu gọi bốn môn đệ đầu tiên ( Mc 1,16-20 ) .

Slide21:

H: Chúa Giêsu bắt đầu đời sống công khai bằng việc gì?

Slide22:

T: Việc rao giảng Tin Mừng về Thiên Chúa.

Slide23:

H: Từ “Tin Mừng” do các Thánh sử Matthêu, Maccô, Luca, Gioan đặt ra hay đã có từ thời Cựu Ước?

Slide24:

T: Từ “Tin Mừng” đã được tiên trưng từ thời Cựu Ước. Td: Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: “Kìa Thiên Chúa các ngươi!” (Is 40,9)

Slide25:

H: Thời kỳ đã mãn nghĩa là gì?

Slide26:

T: Thời điểm mà tình thương của Thiên Chúa đạt đến mức trọn vẹn, lời hứa của Ngài đã tròn đầy.

Slide27:

H: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần nghĩa là gì?

Slide28:

T: Thiên Chúa cứu dân của Ngài bằng chính việc Con Thiên Chúa làm người để chiến thắng cái chết.

Slide29:

H: Hai môn đệ đầu tiên được gọi Chúa Giêsu là ai?

Slide30:

T: Đó là anh em ông Anrê và Simôn, họ là con của ông Gioan.

Slide31:

H: Hai môn đệ kế tiếp được gọi Chúa Giêsu là ai?

Slide32:

T: Đó là anh em ông Giacôbê và Gioan, họ là con của ông Dêbêđê.

Slide33:

H: Cụm từ “kẻ lưới người như lưới cá” có nghĩa là gì?

Slide34:

T: Nghĩa là người tông đồ đem Tin Mừng rao giảng cho muôn dân và làm Phép Rửa cho họ .

Slide35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN TN III NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, Gp. Sài Gòn

authorStream Live Help