CN Mùa Chay 5 Nam B

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM B (Ga 12,20-33) “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga 12,32)

Slide2:

20 Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa , có mấy người Hy Lạp. 21 Họ đến gặp ông Philipphê, người Bêtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu .”

Slide3:

22 Ông Philipphê đi nói với ông Anrê . Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Chúa Giêsu. 23 Chúa Giêsu trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh!

Slide4:

24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Slide5:

26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy. 27 "Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.

Slide6:

28 Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha ". Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!" 29 Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: "Đó là tiếng sấm!" Người khác lại bảo: "Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!"

Slide7:

30 Chúa Giêsu đáp: "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. 31 Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài!

Slide8:

32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” 33 Chúa Giêsu nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 1. Trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng … … , có mấy người Hy Lạp. (Ga 12,20)

Slide11:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 3 4 5 6 7 2. Họ đến gặp ông Philipphê, người Bêtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: "Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp … ... ” (Ga 12,21)

Slide12:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 4 5 6 7 3. Ông Philipphê đi nói với ông … (Ga 12,22a)

Slide13:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê 4 5 6 7 4. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến … … Chúa Giê-su. (Ga 12,22b)

Slide14:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê T H Ư A V Ớ I 4 5 6 7 5. Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính … … … mà con đã đến. (Ga 12,27b)

Slide15:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê T H Ư A V Ớ I 4 5 V Ì G I Ờ N À Y 6 7 6. Lạy Cha, xin tôn vinh … … ". (Ga 12,28)

Slide16:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê T H Ư A V Ớ I 4 5 V Ì G I Ờ N À Y 6 D A N H C H A 7 7. Giờ đây đang diễn ra cuộc … … thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! (Ga 12,31)

Slide17:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê T H Ư A V Ớ I 4 5 V Ì G I Ờ N À Y 6 D A N H C H A 7 P H Á N X É T 8. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide18:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 Ô N G G I Ê S U 3 A N R Ê T H Ư A V Ớ I 4 5 V Ì G I Ờ N À Y 6 D A N H C H A 7 P H Á N X É T

Slide19:

TÔN VINH

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bố cục bài Tin Mừng hôm nay được chia làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng được chia làm 4 phần: 1. Người Hy Lạp đến gặp … (12,20-22); 2. Chúa Giêsu công bố về Giờ và dạy về thân phận của Người và của các môn đệ (“Đã đến giờ”, 12,23-26); 3. Chúa Giêsu trước cái chết (“bây giờ”, 12,27-30); 4) Giá trị của cái chết của Chúa Giêsu (“bây giờ”, 12,31-33).

Slide23:

H: Tại sao những người Hy Lạp lại lên Đền thờ Giêrusalem để thờ phượng Thiên Chúa?

Slide24:

T: Đó là những người ngoại giáo không cắt bì, thuộc về hạng người “kính sợ Thiên Chúa”, tin vào Thiên Chúa duy nhất. Họ đến Giêrusalem không phải du lịch mà để hành hương, vì bị thúc đẩy bởi việc thao thức tìm ra chân lý.

Slide25:

Chúng ta cũng là “dân ngoại không cắt bì” biết kính sợ Thiên Chúa, đến Nhà Thờ vì tin vào Thiên Chúa duy nhất, Đấng Trung Tín và Yêu Thương. Chính niềm tin ấy đã thúc đẩy lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa của chúng ta.

Slide26:

H: Tại sao người dân ngoại Hy Lạp lại tìm ông Philipphê để xin gặp Chúa Giêsu mà không tìm môn đệ nào khác?

Slide27:

T: Cũng như ông Anrê, ông Philipphê là người có tên gọi theo tiếng Hy Lạp, nói được tiếng của họ. Các ông là người Bêtxaiđa, nơi có đa số là dân ngoại.

Slide28:

Những người Hy Lạp, muốn gặp Chúa Giêsu để khám phá và tìm ra chân lý nơi Người. Cũng như những người Hy Lạp xưa, chúng ta sẽ dễ dàng tìm gặp Chúa Giêsu khi thông qua trung gian của Đức Mẹ và các Thánh.

Slide29:

H: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”, “giờ” ở đây nghĩa là gì?

Slide30:

T: “Giờ” ở đây nghĩa là đã đến lúc Ngôi Lời làm người hoàn tất sứ mạng mạc khải và cứu độ.

Slide31:

Điều này cho thấy, việc Chúa Giêsu bị nộp, chịu khổ hình và chịu chết trên thập giá nằm trong kế hoạch được định trước của Thiên Chúa.

Slide32:

Giuđa, Hêrôđê, Philatô… chỉ là những người thụ động làm theo kịch bản của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã cho phép biến cố Tử Nạn xảy ra với Chúa Giêsu để hoàn tất kế hoạch cứu độ đã được định trước.

Slide33:

H: Hạt giống gieo vào lòng đất phải chết đi có nghĩa là gì?

Slide34:

T: Có nghĩa là: chỉ có cái chết của Chúa Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – mới có thể đưa lại ơn cứu độ cho thế gian. Chính cái chết của Chúa Giêsu sẽ quy tụ đoàn người đông đảo, đó là Hội Thánh.

Slide35:

H: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” nghĩa là gì?

Slide36:

T: Nghĩa là: kẻ ưa thích sự tối tăm, yêu thích thế gian và sự vinh quang riêng mình thì sẽ mất gia nghiệp đời sau. Còn ai đi theo Chúa Giêsu là “sự sáng của thế gian” và từ bỏ tội lỗi thì sẽ được phần thưởng đời đời.

Slide37:

H: Câu: “Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.” nghĩa là gì?

Slide38:

T: Nghĩa là: Vinh quang trong cuộc sống vĩnh cửu tuy là hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cần có sự cộng tác của con người. Chỉ có những ai đã liên kết với Chúa Giêsu trong phục vụ Thiên Chúa và tha nhân mới được liên kết với Người sau này trong vinh quang thiên quốc.

Slide39:

H: Câu: “Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến.” nghĩa là gì?

Slide40:

T: Câu hỏi: “Thầy biết nói gì đây?” cho thấy là Chúa Giêsu bị đặt vào thế lưỡng nan, phải nói với Chúa Cha: “Xin cứu con khỏi giờ này” hay là: “Xin tôn vinh Danh Cha”. Ngay tức khắc, Chúa Giêsu đã chọn cách cầu nguyện thứ hai: Tôn Vinh Danh Cha.

Slide41:

Trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng ta chao đảo giữa việc đi theo danh lợi thế gian hay từ bỏ lợi ích riêng mình để làm vinh danh Thiên Chúa. Hãy noi gương Chúa Giêsu để chọn lựa đau khổ nơi Thập Giá hầu làm vinh danh Thiên Chúa.

Slide42:

H: Câu: “Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” nghĩa là gì?

Slide43:

T: Tiếng nói đó tuyên bố cho mọi người biết rằng lời Chúa Giêsu cầu xin cũng như việc dâng hiến mạng sống của Người đã được Chúa Cha đoái nghe và đón nhận, sẽ sinh nhiều hoa trái.

Slide44:

Tiếng từ trời xác nhận Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng được sai đi. Đó là sự tôn vinh, bởi vì cuộc khổ nạn sắp tới mà Chúa Giêsu phải chịu đúng là một thử thách vinh quang.

Slide45:

H: Trong Tân Ước, Chúa Cha đã lên tiếng làm chứng rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mấy lần?

Slide46:

T: Ba lần: khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Jordan (Mt 3,13-17), Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor (Mt. 17:1-5) và lần này (Ga 12,28-30).

Slide47:

H: Câu: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” nghĩa là gì?

Slide48:

T: Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu tử nạn để trở nên bánh dâng lên Chúa Cha trên bàn thờ thập giá, đồng thời trở nên lương thực nuôi chúng ta trong bí tích Thánh Thể nhiệm mầu.

Slide49:

Chúng ta hãy mau mắn đến bàn tiệc, rước lấy Mình Thánh Chúa để được nhận sự sống mới nơi Người, để Thánh Thể biến đổi chúng ta nên thân xác Người, hầu một ngày nào đó chúng ta có thể nói: "Không phải tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi".

Slide50:

Cảm ơn BẠN đã tham gia Ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN MC 5 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help