CN 2 MV NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN II MV NĂM B (Mc 1,1-8) "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng ” (Mc 1,3b)

Slide2:

1 Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. 2 Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi.

Slide3:

3 Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng.” 4 Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội.

Slide4:

5 Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan. 6 Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú , ăn châu chấu và uống mật ong rừng.

Slide5:

7 Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. 8 Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi , còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 . Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng … … … , ăn châu chấu và uống mật ong rừng (Mc 1,6). 1 2 3 4 5 6 7 8

Slide8:

2 . Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai sứ giả của Ta đến trước mặt ngươi để … … cho ngươi (Mc 1,2). 1 D Â Y D A T H Ú 2 3 4 5 6 7 8

Slide9:

3 . Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, … … phép rửa sám hối cầu ơn tha tội (Mc 1,4). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 4 5 6 7 8

Slide10:

4 . Dân cả miền … và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan (Mc 1,5). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 5 6 7 8

Slide11:

5 . Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa … … , còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần (Mc 1,8). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 6 7 8

Slide12:

6 . Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy … … Chúa cho ngay thẳng.” (Mc 1,3). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 C Á C N G Ư Ơ I 6 7 8

Slide13:

7 . Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, … … hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người (Mc 1,7). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 C Á C N G Ư Ơ I 6 S Ử A Đ Ư Ờ N G 7 8

Slide14:

8 . Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi … … cúi xuống cởi dây giày Người (Mc 1,7). 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 C Á C N G Ư Ơ I 6 S Ử A Đ Ư Ờ N G 7 Q U Y Ề N N Ă N G 8

Slide15:

9 . Hãy tìm chủ đề ô chữ theo cột dọc. 1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 C Á C N G Ư Ơ I 6 S Ử A Đ Ư Ờ N G 7 Q U Y Ề N N Ă N G 8 K H Ô N G Đ Á N G

Slide16:

1 D Â Y D A T H Ú 2 D Ọ N Đ Ư Ờ N G 3 R A O G I Ả N G 4 G I U Đ Ê A 5 C Á C N G Ư Ơ I 6 S Ử A Đ Ư Ờ N G 7 Q U Y Ề N N Ă N G 8 K H Ô N G Đ Á N G

Slide17:

DỌN ĐƯỜNG

Slide18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1) Tên gọi của Tin Mừng ( 1,1 ); 2) Hoạt động của ông Gioan ( 1 , 2-6 ) ; 3) Lời loan báo của ông Gioan (1,7-8).

Slide21:

H: Từ “Phúc Âm” còn có tên gọi khác là gì?

Slide22:

T: Từ “Phúc Âm” còn có tên gọi khác là Tin Mừng. Cách gọi đúng và đầy đủ là: Phúc Âm (Tin Mừng) của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Maccô, hay Thánh Matthêu, Thánh Luca, Thánh Gioan.

Slide23:

H: Từ “Tin Mừng” do các Thánh sử Matthêu, Maccô, Luca, Gioan đặt ra hay đã có từ thời Cựu Ước?

Slide24:

T: Từ “Tin Mừng” đã được tiên trưng từ thời Cựu Ước. Td: Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giêrusalem, hãy cất tiếng lên cho thật mạnh. Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giuđa rằng: “Kìa Thiên Chúa các ngươi!” (Is 40,9)

Slide25:

H: Thánh sử Maccô đã giới thiệu ông Gioan Tẩy Giả như thế nào?

Slide26:

T: Như là sứ giả dọn đường cho Chúa Giêsu.

Slide27:

H: Qua cụm từ “ăn châu chấu và uống mật ong rừng”, tác giả Tin Mừng muốn giới thiệu ông Gioan là người như thế nào?

Slide28:

T: Châu chấu luộc trong nước muối rồi nướng lên và mật ong rừng là hai thứ lương thực của dân cư sa mạc. Ý tác giả Tin Mừng muốn nói, ông Gioan là người sống khổ hạnh.

Slide29:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả còn có tên gọi là gì?

Slide30:

T: Phép Thanh Tẩy

Slide31:

H: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả có ý nghĩa gì?

Slide32:

T: Phép rửa bằng nước của ông Gioan Tẩy Giả đòi hỏi lòng hối cải, nhằm thanh luyện tâm hồn để chuẩn bị Đấng Mêsia.

Slide33:

H: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu còn có tên gọi là gì?

Slide34:

T: Phép Thánh Tẩy hay Bí tích Rửa tội.

Slide35:

H: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu có ý nghĩa như thế nào?

Slide36:

T: Phép Rửa trong Thánh Thần của Chúa Giêsu chỉ công trình cứu độ do Chúa Giêsu khai mở.

Slide37:

H: Cụm từ sửa đường Chúa cho ngay thẳng nghĩa là gì?

Slide38:

T: Nghĩa là hãy hướng về cùng đích là Thiên Chúa.

Slide39:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa CN II MV NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help