CN 34 TN Nam A - Kitô Vua

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 34 TN năm A (Mt 25,31-46) “ Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa ” (Mt 25,34).

Slide 2:

31 " Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người . 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.

Slide 3:

34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ;

Slide 4:

36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ;

Slide 5:

38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."

Slide 6:

41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng ."

Slide 7:

44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?" 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây,

Slide 8:

là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời ."

Slide 9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 10:

1 2 3 4 5 6 7 1 . … Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người . (Mt 25,31)

Slide 11:

1 K H I 2 3 4 5 6 7 2 . Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt … … … (Mt 25,32)

Slide 12:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 4 5 6 7 3 . Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ … … chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa . (Mt 25,34)

Slide 13:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 C H A T A 4 5 6 7 4 . Bấy giờ những người … … sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống . (Mt 25,37)

Slide 14:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 C H A T A 4 C Ô N G C H Í N H 5 6 7 5 . Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng … … ” (Mt 25,43)

Slide 15:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 C H A T A 4 C Ô N G C H Í N H 5 T H Ă M V I Ế N G 6 7 6 . Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị … … kia , đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó . (Mt 25,41)

Slide 16:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 C H A T A 4 C Ô N G C H Í N H 5 T H Ă M V I Ế N G 6 N G U Y Ề N R Ủ A 7 7 . Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, … … hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?" (Mt 25,44)

Slide 17:

1 K H I 2 C H I Ê N V Ớ I D Ê 3 C H A T A 4 C Ô N G C H Í N H 5 T H Ă M V I Ế N G 6 N G U Y Ề N R Ủ A 7 Đ A U Y Ế U 8 . Chủ đề của ô chữ tuần này là gì ?

Slide 18:

KITÔ VUA

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần : 1 ) Quang cảnh ngày phán xét chung (25, 3 1- 33 ); 2) Việc xét xử những người ở bên phải . (25, 34 - 40 ) 3 ) Việc xét xử những người ở bên trái . (25, 41 - 45 ) 4) Kết luận . (25,46)

Slide 22:

H: Dụ ngôn trong bài Tin Mừng tuần này có tên là gì ?

Slide 23:

T: Dụ ngôn trong bài Tin Mừng tuần này có tên là CUỘC PHÁN XÉT CHUNG hay là dụ ngôn CHIÊN VÀ DÊ.

Slide 24:

H: Trong dụ ngôn trên , con chiên là hình ảnh của ai ?

Slide 25:

T: Trong dụ ngôn trên , con chiên là hình ảnh của những người công chính được ban phúc .

Slide 26:

H: Trong dụ ngôn trên , con dê là hình ảnh của ai ?

Slide 27:

T: Trong dụ ngôn trên, con dê là hình ảnh của những người bị nguyền rủa vì sống trái với thánh ý Thiên Chúa.

Slide 28:

H: Tại sao vào thời Chúa Giêsu , người mục tử lại tách biệt giữa chiên và dê ?

Slide 29:

T: Vì ban ngày chiên và dê được nuôi chung nhưng ban đêm phải tách chúng ra vì dê ngủ trong hang hay trong nhà , còn chiên thì ngủ ngoài trời .

Slide 30:

H: Việc tách biệt chiên và dê trong dụ ngôn nói lên điều gì ?

Slide 31:

T: Trong dụ ngôn trên, việc tách biệt giữa chiên và dê tiên trưng cho ngày chịu phán xét chung của người công chính và kẻ sống trái với thánh ý Thiên Chúa.

Slide 32:

H: Con Người trong câu “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người” là ai?

Slide 33:

T: Đó là Chúa Giêsu Kitô .

Slide 34:

H: Chúa Giêsu sẽ dựa trên điều gì để phán xét loài người ?

Slide 35:

T : Chúa Giêsu sẽ dựa vào Đức Mến để phán xét loài người .

Slide 36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 34 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help