CN 30 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 30 TN năm A (Mt 22,34-40) “ Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy .” (Mt 22,40)

Slide 2:

34 Khi nghe tin Chúa Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Chúa Giêsu để thử Người rằng : 36 “ Thưa Thầy , trong sách Luật Môsê , điều răn nào là điều răn trọng nhất ? ” 37 Chúa Giêsu đáp:

Slide 3:

“ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng , hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình .

Slide 4:

40 Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy .”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 1. “ … … , trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? ” (Mt 22,36).

Slide 7:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 3 4 5 6 2. Khi nghe tin … … đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng, thì những người Pharisêu họp nhau lại (Mt 22,34).

Slide 8:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 3. Đó là … … quan trọng nhất và điều răn thứ nhất (Mt 22,38).

Slide 9:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ I Ề U R Ă N 4 5 6 4. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như … … (Mt 22,39).

Slide 10:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 6 5 . Chúa Giêsu đáp : “ Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, … … , hết linh hồn và hết trí khôn ngươi (Mt 22,37).

Slide 11:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 H Ế T L Ò N G 6 6. Tất cả Luật Môsê và … … … … đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy .” (Mt 22,40).

Slide 12:

1 T H Ư A T H Ầ Y 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ I Ề U R Ă N 4 C H Í N H M Ì N H 5 H Ế T L Ò N G 6 C Á C S Á C H N G Ô N S Ứ 7 . Chủ đề ô chữ hàng dọclà gì ?

Slide 13:

YÊU MẾN

Slide 14:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 15:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 16:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1) Khung cảnh : Người Pharisêu quy tụ lại (22,34); 2) Câu hỏi về điều răn trọng nhất trong Luật Môsê : mục tiêu và nội dung (22,35-36); 3) Câu trả lời của Chúa Giêsu (22,37-40 ).

Slide 17:

H: Nhóm Xađốc là những người nào ?

Slide 18:

T: Những người thuộc gia đình tư tế và quý tộc. Họ chủ trương bảo thủ lề luật (Ngũ Thư), họ phủ nhận việc kẻ chết sống lại (x. Mt 22,23) và sự hiện hữu của các thiên thần (x. Cv 23,8).

Slide 19:

H: Luật Môsê có bao nhiêu điều răn ?

Slide 20:

T: Luật Môsê có 613 điều răn , với 365 điều cấm và 248 điều truyền .

Slide 21:

H: Luật của Chúa Giêsu có bao nhiêu điều răn ?

Slide 22:

T: Luật của Chúa Giêsu có hai điều răn : mến Chúa hết lòng , hết linh hồn , hết trí khôn và yêu người như chính mình .

Slide 23:

H: Ngôn sứ là ai ?

Slide 24:

T: Ngôn sứ tiếng Do Thái là nabi , nghĩa là “ nói thay cho ”. Ngôn sứ là người được Chúa chọn để loan báo thánh ý Chúa .

Slide 25:

H: Tại sao người thông luật hỏi Chúa Giêsu “ điều răn nào là điều răn trọng nhất ”?

Slide 26:

T: Lúc ấy Do Thái giáo đang đi tìm một nguyên tắc thống nhất: Vua Đavít xác định 11 điều (Tv 15,2-5), Isaia xác định 6 điều (Is 33,15), Mikha xác định 3 điều (Mk  6,8), Amốt xác định 2 điều (Am  5,4), Khabacúc xác định 1 điều ( Kb  2,4 ).

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 30 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help