CN 29 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 29 TN năm A (Mt 22,15-21) “ Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. ” (Mt 22,21)

Slide 2:

15 Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. 16 Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê , đến nói với Chúa Giêsu rằng : "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa.

Slide 3:

Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta . 17 Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không ? ” 18 Nhưng Chúa Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “ Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế ! ”

Slide 4:

Họ liền đưa cho Người một quan tiền . 20 Người hỏi họ: “ Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” 21 Họ đáp: “ Của Xêda. ” Bấy giờ, Người bảo họ: “ Thế thì của Xêda , trả về Xêda ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa . ”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Bấy giờ những người … đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Chúa Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy ( Mt 22,15).

Slide 7:

1 P H A R I S Ê U 2 3 4 5 6 7 8 2. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người … …. , đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa (Mt 22,16a).

Slide 8:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 4 5 6 7 8 3. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi biết … là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa (Mt 22,16a).

Slide 9:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 5 6 7 8 4. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép … … cho Xêda hay không ? (Mt 22,17).

Slide 10:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 N Ộ P T H U Ế 5 6 7 8 5. Họ đáp: “ Của Xêda. ” Bấy giờ, Người bảo họ: “ Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, … … Thiên Chúa. ” (Mt 22,21).

Slide 11:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 N Ộ P T H U Ế 5 T R Ả V Ề 6 7 8 6. “ Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế! ” Họ liền đưa cho Người một … … (Mt 22,19).

Slide 12:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 N Ộ P T H U Ế 5 T R Ả V Ề 6 Q U A N T I Ề N 7 8 7. Người hỏi họ: “ Hình và … … này là của ai đây? ” (Mt 22,20).

Slide 13:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 N Ộ P T H U Ế 5 T R Ả V Ề 6 Q U A N T I Ề N D A N H H I Ệ U 7 8 8. Nhưng … … biết họ có ác ý, nên Người nói: “ Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình! (Mt 22,18).

Slide 14:

1 P H A R I S Ê U 2 P H E H Ê R Ô Đ Ê 3 T H Ầ Y 4 N Ộ P T H U Ế 5 T R Ả V Ề 6 Q U A N T I Ề N D A N H H I Ệ U 7 8 C H Ú A G I Ê S U 9 . Chủ đề ô chữ hàng dọc là gì ?

Slide 15:

PHẦN VIỆC

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần : 1) Toan tính của những người muốn hại Chúa Giêsu (22,15); 2) Cuộc đối thoại về việc nộp thuế cho Xêda (22,16-17); 3) Kết luận và lời khuyên bảo của Chúa Giêsu (22,18-21).

Slide 19:

H: Những người Pharisêu là ai ?

Slide 20:

T: Pharisêu còn gọi là biệt phái . Họ là nhóm tín đồ Do Thái Giáo, thông thạo lề luật, giữ luật nhiệm nhặt, cho mình là thánh thiện, sống tách biệt với người nghèo, kẻ bệnh tật, dân ngoại .

Slide 21:

H: Phe Hêrôđê là những ai ?

Slide 22:

T: Phe Hêrôđê là những người thân với gia đình vua Hêrôđê và những người ủng hộ chính quyền Rôma , họ đối nghịch với những người Pharisêu. Nhưng cả hai phe đã bắt tay nhau để hại Chúa Giêsu .

Slide 23:

H: Xêda là ai ?

Slide 24:

T: Julius Xêda là Chấp Chính của Viện Nguyên Lão của đế quốc Rôma. Thời ấy , đất Palestine thuộc về đế quốc Rôma . Xêda có địa vị giống như một vị thần , được so sánh công lao giống như vị vua đã xây dựng Rôma .

Slide 25:

Xêda cho đúc tiền in hình ông . Đây là lần đầu tiên Rôma có đồng tiền theo cách này . Đồng tiền in hình Xêda (Julius Caesar).

Slide 26:

H: Thuế nói đến trong đoạn Tin Mừng trên là loại thuế nào?

Slide 27:

T: Đó là thuế thân . Người Do Thái từ 15 tuổi đến 65 tuổi phải đóng thuế thân cho chính quyền Rôma .

Slide 28:

H: Xê Da đã dùng hình và danh hiệu trên đồng tiền để làm dấu chỉ cho quyền lực . Còn Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ làm gì để tưởng nhớ đến người ?

Slide 29:

T: Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ tái hiện hy lễ thập giá qua Bí tích Thánh Thể .

Slide 30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 29 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help