CN 27 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 27 TN năm A (Mt 21,33-43) “ Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi ” (Mt 21,43).

Slide2:

33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn , ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.

Slide3:

35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ . 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy . 37 Sau cùng , ông sai chính con trai mình đến gặp chúng , vì nghĩ rằng : “ Chúng sẽ nể con ta .”

Slide4:

38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “ Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó ! ” 39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi . 40 Vậy xin hỏi: “ Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ? ”

Slide5:

41 Họ đáp: “ Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. ” 42 Chúa Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Slide6:

Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta . 43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi .

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 1. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được … … … ; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh (Mt 21,33).

Slide9:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 3 4 5 6 7 2. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; … … , ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh (Mt 21,33).

Slide10:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 4 5 6 7 3. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá … … (Mt 21,35).

Slide11:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 N G Ư Ờ I N Ọ 4 5 6 7 4. Nhưng … … … vừa thấy người con, thì bảo nhau: “ Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! ” (Mt 21,38).

Slide12:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 N G Ư Ờ I N Ọ 4 B Ọ N T Á Đ I Ề N 5 6 7 5. Vậy xin hỏi: “ Khi … … … … đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? ” (Mt 21,40).

Slide13:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 N G Ư Ờ I N Ọ 4 B Ọ N T Á Đ I Ề N 5 Ô N G C H Ủ V Ư Ờ N N H O 6 7 6. Chúa Giêsu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong … … sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. (Mt 21,42).

Slide14:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 N G Ư Ờ I N Ọ 4 B Ọ N T Á Đ I Ề N 5 Ô N G C H Ủ V Ư Ờ N N H O 6 K I N H T H Á N H 7 7. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy … … … (Mt 21,43).

Slide15:

1 M Ộ T V Ư Ờ N N H O 2 T R O N G V Ư Ờ N 3 N G Ư Ờ I N Ọ 4 B Ọ N T Á Đ I Ề N 5 Ô N G C H Ủ V Ư Ờ N N H O 6 K I N H T H Á N H 7 S I N H H O A L Ợ I 8 . Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì ?

Slide16:

VƯỜN NHO

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành hai phần : 1 / Câu chuyện dụ ngôn những tá điền sát nhân (Mt 21,33-41); 2 / Điều rút ra từ dụ ngôn ( Mt 21,42-43 ) .

Slide20:

H: Hình ảnh vườn nho trong dụ ngôn biểu trưng cho ai ?

Slide21:

T: Hình ảnh vườn nho trong d ụ ngôn biểu trưng cho dân Ítraen .

Slide22:

H: Hình ảnh rào giậu , bồn đạp nho , tháp canh biểu trưng cho điều gì ?

Slide23:

T: Hình ảnh rào giậu , bồn đạp nho , tháp canh biểu trưng cho giao ước của Thiên Chúa với Dân Ítraen .

Slide24:

H: Những tá điền sát nhân ám chỉ về ai ?

Slide25:

T: Những tá điền sát nhân ám chỉ về những người Do Thái thất tín .

Slide26:

H: Hình ảnh các đầy tớ của gia chủ ám chỉ về ai ?

Slide27:

T: Hình ảnh các đầy tớ của gia chủ ám chỉ về các ngôn sứ .

Slide28:

H: Hình ảnh con trai gia chủ , người thừa tự , tảng đá góc tường ám chỉ về ai ?

Slide29:

T: Hình ảnh con trai gia chủ , người thừa tự , tảng đá góc tường ám chỉ về Chúa Giêsu .

Slide30:

H: Cụm từ “ tru diệt bọn chúng ” báo trước về điều gì ?

Slide31:

T: Cụm từ “ tru diệt bọn chúng ” báo trước việc Giêrusalem sẽ bị tàn phá .

Slide32:

H: Dân mới được ban cho Nước Thiên Chúa là ai ?

Slide33:

T: Dân mới được ban cho Nước Thiên Chúa là Hội Thánh .

Slide34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 27 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help