CN 26 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 26 TN năm A (Lc 1,26-38) Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. ”(Lc 1,28)

Slide2:

26 Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. ”

Slide3:

29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa . 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai , và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người.

Slide4:

33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận. ” 34 Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ! ” 35 Sứ thần đáp: " Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa .

Slide5:

36 Kìa bà Êlisabét , người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. ” 38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần … đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét ( Lc 1,26).

Slide8:

1 G Á P R I E N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. … … … tên là Maria ( Lc 1,27).

Slide9:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 . Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và … … lời chào như vậy có nghĩa gì ( Lc 1,29).

Slide10:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 5 6 7 8 9 10 11 4. “ Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là … … của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi ( Lc 1,38).

Slide11:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 6 7 8 9 10 11 5. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng … … ( Lc 1,30).

Slide12:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 7 8 9 10 11 6. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và … … … … sẽ vô cùng vô tận ” ( Lc 1,33).

Slide13:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 8 9 10 11 7. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ … … … , và đặt tên là Giêsu ( Lc 1,31).

Slide14:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 M Ộ T C O N T R A I 8 9 10 11 8. Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến … … … ! ” ( Lc 1,34).

Slide15:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 M Ộ T C O N T R A I 8 V I Ệ C V Ợ C H Ồ N G 9 10 11 9. Sứ thần đáp: … … sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa ( Lc 1,35).

Slide16:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 M Ộ T C O N T R A I 8 V I Ệ C V Ợ C H Ồ N G 9 T H Á N H T H Ầ N 10 11 10. Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là … … … ( Lc 1,35).

Slide17:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 M Ộ T C O N T R A I 8 V I Ệ C V Ợ C H Ồ N G 9 T H Á N H T H Ầ N C O N T H I Ê N C H Ú A 10 11 11. Kìa … … , người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng ( Lc 1,36).

Slide18:

1 G Á P R I E N 2 T R I N H N Ữ Ấ Y 3 T Ự H Ỏ I 4 N Ữ T Ỳ 5 T H I Ê N C H Ú A 6 T R I Ề U Đ Ạ I C Ủ A N G Ư Ờ I 7 M Ộ T C O N T R A I 8 V I Ệ C V Ợ C H Ồ N G 9 T H Á N H T H Ầ N C O N T H I Ê N C H Ú A 10 11 B À Ê L I S A B É T 12 . Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì ?

Slide19:

NỮ TỲ CỦA CHÚA

Slide20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba phần: 1 / Bối cảnh ( Lc 1,26-27 ); 2 / Cuộc đối thoại giữa sứ thần và trinh nữ Maria ( Lc 1,28-37 ) ; 3/ Lời xin vâng của Bà Maria và sự ra đi của sứ thần , kết thúc buổi gặp gỡ ( Lc 1 , 38).

Slide23:

H: Từ Gáprien trong tiếng Hípri có nghĩa là gì ?

Slide24:

T: Từ Gáprien trong tiếng Hípri có nghĩa là “ người của Thiên Chúa ” hay là “ Thiên Chúa là sức mạnh của tôi ”.

Slide25:

H: Tên của thiên sứ Gáprien được đề cập đến trong sách nào ở Thánh Kinh Cựu Ước ?

Slide26:

T: Tên của thiên sứ Gáprien được đề cập đến trong sách Đanien : – “ Và tôi nghe có tiếng người từ giữa hai cánh cổng Ulai kêu lên rằng :

Slide27:

‘ Gáprien , hãy cho người này hiểu thị kiến ’ ( Dn 8,16)”. – “ 21 Tôi còn đang dâng lời cầu nguyện , thì Gáprien , nhân vật tôi đã thấy trong thị kiến ban đầu , bay sà xuống sát bên tôi vào lúc dâng hiến lễ ban chiều ” ( Dn 9,21).

Slide28:

H: Từ Êlisabét trong tiếng Hípri có nghĩa là gì ?

Slide29:

T: Từ Êlisabét trong tiếng Hípri có nghĩa là “ Thiên Chúa đã thề hứa ” hoặc “ Thiên Chúa là Đấng hoàn hảo ”.

Slide30:

H: Từ Giuse trong tiếng Hípri có nghĩa là gì ?

Slide31:

T: Từ Giuse trong tiếng Hípri có nghĩa là “ sẽ thêm cho ”.

Slide32:

H: Từ Maria trong tiếng Hípri có nghĩa là gì ?

Slide33:

T: Từ Maria trong tiếng Hípri có nghĩa là “ sao Bắc Đẩu ”, “ người phụ nữ đáng kính ”.

Slide34:

H: Cụm từ “ Mừng vui lên ” có ý nghĩa gì ?

Slide35:

T: Cụm từ “ Mừng vui lên ” được Thánh sử Luca mượn lời trong Cựu Ước : “Reo vui lên , hỡi thiếu nữ Xion , hò vang dậy đi nào , nhà Ítraen hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem , hãy nức lòng phấn khởi ( Xp 3,14)” để ví Đức Mẹ như thiếu nữ Xion nơi thành Giêrusalem .

Slide36:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 26 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help