CN 11 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 11 TN – Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ năm A (Ga 6,51-58) “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống ”(Ga 6,51).

Slide 2:

51 “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? ” 53 Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.

Slide 3:

54 Ai ăn thịt và uống máu tôi , thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.

Slide 4:

58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời .”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Tôi là … hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời (Ga 6,51a).

Slide 7:

1 B Á N H 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Người … … liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? ” (Ga 6,52).

Slide 8:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Người Do thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “ Làm sao ông này có thể cho chúng ta … … ông ta được? ” (Ga 6,52).

Slide 9:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 5 6 7 8 9 10 4. … … nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình (Ga 6,53).

Slide 10:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 6 7 8 9 10 5. Ai ăn thịt và uống … … , thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,54a).

Slide 11:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 T Ừ T R Ờ I 7 8 9 10 6. Đây là bánh … … xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời (Ga 6,58).

Slide 12:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 7 8 9 10 7. vì … … thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống (Ga 6,55).

Slide 13:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 7 T H Ị T T Ô I 8 9 10 8. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì … … … tôi, và tôi ở lại trong người ấy (Ga 6,56).

Slide 14:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 7 T H Ị T T Ô I 8 Ở L Ạ I T R O N G 9 10 9. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống … … (Ga 6,58).

Slide 15:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 7 T H Ị T T Ô I 8 Ở L Ạ I T R O N G 9 M U Ô N Đ Ờ I 10 10. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. … … bánh này, sẽ được sống muôn đời (Ga 6,58).

Slide 16:

1 B Á N H 2 D O T H Á I 3 Ă N T H Ị T 4 C H Ú A G I Ê S U 5 M Á U T Ô I 6 T Ừ T R Ờ I 7 T H Ị T T Ô I 8 Ở L Ạ I T R O N G 9 M U Ô N Đ Ờ I 10 A I Ă N 11. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 17:

BÁNH TỪ TRỜI

Slide 18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 20:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành bốn phần: 1 / Giới thiệu chủ đề chính: bánh hằng sống (6,51); 2 / Thắc mắc của người Do Thái (6,52); 3 / Nội dung chủ đề (6,53-56); 4 / Chúa Cha là Đấng Hằng Sống (6,57-58).

Slide 21:

H: Cụm từ “từ trời xuống” có nghĩa là gì?

Slide 22:

T: Cụm từ “từ trời xuống” để chỉ về mầu nhiệm Nhập Thể và Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai.

Slide 23:

H: Từ “thịt” và “máu” trong đoạn Tin Mừng trên có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Từ “thịt” và “máu” được dùng trong đoạn Tin Mừng trên để chỉ toàn thể con người Đấng Cứu Thế, ý chỉ về hy tế thập tự giá và bí tích Thánh Thể.

Slide 25:

H: Cụm t ừ “ở lại trong” có nghĩa là gì?

Slide 26:

T: Cụm từ “ở lại trong” để diễn tả mối quan hệ mật thiết và trường tồn giữa Chúa Giêsu và các Kitô hữu.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc, vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 11 – lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help