CN 10 TN Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 10 TN – Lễ CHÚA BA NGÔI năm A (Ga 3,16-18) “A nh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy ”(Mt 6,34).

Slide 2:

16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Slide 3:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 4:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. … … yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide 5:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Thiên Chúa yêu … … đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide 6:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Quả vậy, … … … Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Slide 7:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I 4 5 6 7 8 9 10 4. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người … … … , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3,17).

Slide 8:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 6 7 8 9 10 5. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã … Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3,16).

Slide 9:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 7 8 9 10 6. … … vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide 10:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 8 9 10 7. Ai tin vào … … … , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide 11:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 9 10 8. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được … muôn đời (Ga 3,16).

Slide 12:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 10 9. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng … … … , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide 13:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 K Ẻ K H Ô N G T I N 10 10. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì … … … vào danh của Con Một Thiên Chúa (Ga 3,18).

Slide 14:

1 T H I Ê N C H Ú A 2 T H Ế G I A N 3 T H I Ê N C H Ú A S A I Đ Ế N T H Ế G I A N 4 5 B A N 6 A I T I N 7 C O N C Ủ A N G Ư Ờ I 8 S Ố N G 9 K Ẻ K H Ô N G T I N Đ Ã K H Ô N G T I N 10 11. Chủ đề ở hàng dọc trên ô chữ là gì?

Slide 15:

CHÚA BA NGÔI

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia thành ba câu dạng so sánh, câu 16, 17, 18: 16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Slide 19:

17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian , không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

Slide 20:

18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin , thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Slide 21:

H: Câu 16 cho thấy chuẩn mực của tình yêu là gì?

Slide 22:

T: Câu 16 cho thấy chuẩn mực của tình yêu là trao ban, hiến tặng điều thân thiết và quý giá nhất cho người mình yêu để họ được sống dồi dào.

Slide 23:

H: Cụm từ “được sống muôn đời” có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Cụm từ “được sống muôn đời” nghĩa là được tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa, được chia sẻ hạnh phúc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự sống muôn đời ấy bắt đầu từ đời này.

Slide 25:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 10 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help