CN PS6 Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 6 PHỤC SINH năm A (Ga 14,15-21) Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em (Ga 14,20).

Slide 2:

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. 16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. 17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.

Slide 3:

18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em . 19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống. 20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.

Slide 4:

21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy .”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 1. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác … … … anh em luôn mãi (Ga 14,16).

Slide 7:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 3 4 5 6 2. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian … … và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em (Ga 14,17).

Slide 8:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 4 5 6 3. Ngày đó, anh em sẽ … … Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em (Ga 14,20).

Slide 9:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 5 6 4. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ … … anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi (Ga 14,16).

Slide 10:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 6 5. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng … … (Ga 14,18).

Slide 11:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 A N H E M 6 6. Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho … … (Ga 14,21).

Slide 12:

1 Đ Ế N Ở V Ớ I 2 K H Ô N G T H Ấ Y 3 B I Ế T R Ằ N G 4 B A N C H O 5 A N H E M 6 N G Ư Ờ I Ấ Y 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì ?

Slide 13:

Ở TRONG

Slide 14:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 15:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 16:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1) Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở lại (1 4 ,1 5-17 ); 2) Chúa Giêsu trở lại (1 4 , 18-21 ) .

Slide 17:

H: Từ câu 15 đến câu 17 cho biết nhiệm vụ của “Thần Khí sự thật” là gì?

Slide 18:

T: Nhiệm vụ của Thần Khí sự thật là “ở với” (c.15), “ở giữa” và “ở trong” (c.17) anh em luôn mãi.

Slide 19:

H: Các động từ nào trong câu 18 đến 21 cho thấy Chúa Giêsu ở lại trong các môn đệ?

Slide 20:

T: Chúa Giêsu xác định Ngài ở trong các môn đệ qua các động từ:  “đến” (c.18) – sau Phục Sinh;  “thấy” (c.19) – trong đức tin và “sống” (c.19) – là hệ quả của “thấy”;  “ở trong” (c.20) – sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Giêsu và các môn đệ.

Slide 21:

H: “Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” trong câu 6 có nghĩa là gì?

Slide 22:

T: Trong câu 6: - Thầy là con đường: Đây là con đường về Nhà Cha, nơi “ có nhiều chỗ ở ”. - Thầy là sự thật: Đây là lời mặc khải cho biết, “Chính nhờ Chúa Giêsu, với Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu” và ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần mà con người mới thật sự kết hợp được với Chúa Cha.

Slide 23:

- Thầy là sự sống: Đây là lời mặc khải cho biết sự hiệp thông của Chúa Giêsu và Chúa Cha có từ đời đời. Những người tin vào Chúa Con, hiệp thông với Chúa Con thì sẽ được tham dự vào sự sống vĩnh cửu đích thực, đó là được hiệp thông với Chúa Cha.

Slide 24:

H: Cụm từ “các điều răn của Thầy” với điều răn mới của Chúa Giêsu (Ga 13,34; Ga 15,12) có gì khác nhau không?

Slide 25:

T: Điều răn mới là “A nh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em ” ( Ga 13,34 ) . Còn “các điều răn của Thầy” trong bài Tin Mừng hôm nay chính là sự hiệp thông trọn vẹn của các môn đệ với Chúa Giêsu: sống như Chúa Giêsu sống, yêu như Chúa Giêsu yêu và chết như Chúa Giêsu đã chết.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 6 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help