CN PS3 Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 3 PHỤC SINH năm A (Lc 24,13-35) “ Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? ” (Lc 24,35)

Slide 2:

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người . 17 Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?”

Slide 3:

Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu . 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. ” 19 Chúa Giêsu hỏi: “ Chuyện gì vậy ? ” Họ thưa: “ Chuyện ông Giêsu Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân . 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta

Slide 4:

đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá . 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm , 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống.

Slide 5:

24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy . ” 25 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng: "Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan

Slide 6:

đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ . 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất . 32 Họ mới bảo nhau:

Slide 7:

“ Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? ” 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: "Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn." 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh .

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm … … đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số ( Ga 24,13).

Slide 10:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 2. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt … … ( Ga 24,17).

Slide 11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 4 5 6 7 8 3. Người hỏi họ: "Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt … … ( Ga 24,17).

Slide 12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 4 5 6 7 8 3. Chúa Giêsu hỏi: “ Chuyện gì vậy? ” Họ thưa: Chuyện ông Giêsu Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt … … và toàn dân ( Ga 24,19).

Slide 13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 5 6 7 8 4. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã … … Người vào thập giá ( Ga 24,20).

Slide 14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 Đ Ó N G Đ I N H 5 6 7 8 5. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy … … hiện ra bảo rằng Người vẫn sống ( Ga 24,22b-23).

Slide 15:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 Đ Ó N G Đ I N H 5 T H I Ê N T H Ầ N 6 7 8 6. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như … … … … ; còn chính Người thì họ không thấy ”( Ga 24,24).

Slide 16:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 Đ Ó N G Đ I N H 5 T H I Ê N T H Ầ N 6 C Á C B À Ấ Y N Ó I 7 8 7. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại … … ( Ga 24,32).

Slide 17:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 Đ Ó N G Đ I N H 5 T H I Ê N T H Ầ N 6 C Á C B À Ấ Y N Ó I 7 B I Ế N M Ấ T 8 8. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người … … ( Ga 24,34).

Slide 18:

1 M Ô N Đ Ệ 2 B U Ồ N R Ầ U 3 T H I Ê N C H Ú A 4 Đ Ó N G Đ I N H 5 T H I Ê N T H Ầ N 6 C Á C B À Ấ Y N Ó I 7 B I Ế N M Ấ T 8 B Ẻ B Á N H 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 19:

ĐỒNG HÀNH

Slide 20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 22:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành bốn phần: 1) Hai môn đệ đi về một làng tên là Emmau (24,13-14); 2) Chúa Giêsu đ ồng hành , lắng nghe và giải thích Lời Chúa cho hai môn đệ (24,15-27 ); 3) Chúa Giêsu đồng bàn và bẻ bánh để hai môn đệ nhận ra Người (24,28-32 ); 4) Hai môn đệ t rở lại Giêrusalem (24,33-35).

Slide 23:

H: Các động từ “tiến đến gần” và “cùng đi với” trong câu 15 có nghĩa là gì?

Slide 24:

T: Các động từ “ tiến đến gần ” và “cùng đi với” trong câu 15 có ý nói Chúa Giêsu thật đã sống lại và muốn dấn thân vào cuộc trò chuyện của hai môn đệ.

Slide 25:

H: Chúa Giêsu đã tham gia vào cuộc thảo luận của hai người môn đệ bằng bao nhiêu câu hỏi?

Slide 26:

T: Chúa Giêsu đã tham gia vào cuộc thảo luận của hai môn đệ bằng ba câu hỏi. Qua ba câu hỏi đó, Chúa Giêsu đã lắng nghe, chấp nhận, thấu hiểu và cảm thông ưu tư của hai môn đệ.

Slide 27:

H: Các từ “ông Môsê, các ngôn sứ, Sách Thánh” trong câu 27 có nghĩa là gì?

Slide 28:

T: Từ “ ô ng Môsê” để chỉ về Bộ Ngũ Thư; từ “ các ngôn sứ” là các sách sử và các sách ngôn sứ; từ “Sách Thánh” là những sách còn lại của Cựu Ước.

Slide 29:

H: Qua câu 31, 32 chúng ta có thể hiện tại hóa điều gì

Slide 30:

T: Qua câu 31 và 32, chúng ta thấy: “Việc dạy giáo lý phải liên kết mật thiết toàn thể sinh hoạt phụng vụ và bí tích. Thế mà thường xuyên việc dạy giáo lý chỉ có một tương quan yếu ớt và rời rạc với phụng vụ. Người ta ít chú tâm đến dấu chỉ và nghi thức phụng vụ và ít làm nổi bật nguồn mạch phụng vụ. Các giáo án rất ít hay không hề gắn với năm phụng vụ và những cử hành phụng vụ và những cử hành phụng vụ trong đó chỉ là chuyện phụ” (HDTQ, s. 30).

Slide 31:

H: Từ “biến mất” trong câu 31 có nghĩa là gì?

Slide 32:

T: Từ “biến mất” trong câu 31 có ý nói Chúa Giêsu vẫn hiện diện bên các môn đệ nhưng “hiện diện cách vắng mặt” để họ có thời gian nội tâm hóa, có không gian thể hiện sự tự do và trách nhiệm với bản thân. Bởi lẽ : “ Lời Chúa chỉ có thể được công bố và lắng nghe trong thinh lặng, cả bề ngoài lẫn bề trong . . .” ( x. Verbum Domini, s. 66)

Slide 33:

H: Từ “giải thích Kinh Thánh” trong câu 32 có nghĩa là gì?

Slide 34:

T: Từ “giải thích Kinh Thánh nghĩa là mở lòng mở trí hay mặc khải cho hai môn đệ khiến “mắt họ liền mở ra” để rồi lòng họ “bừng cháy lên”.

Slide 35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 3 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help