CN PS2 Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 2 PHỤC SINH năm A (Ga 20,19-31) “ Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin ! ” (Ga 20,10b )

Slide 2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “ Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. ” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo:

Slide 3:

"Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần . 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến . 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa !" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người,

Slide 4:

tôi chẳng có tin . ” 26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín . Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." 28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Slide 5:

29 Chúa Giêsu bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ” 30 Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này . 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa , và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 1. Nói xong, Người cho các ông … … và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa (Ga 24,20).

Slide 8:

1 X E M T A Y 2 3 4 5 6 2. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : Anh em hãy nhận lấy … … (Ga 24,22).

Slide 9:

1 X E M T A Y 2 T H Á N H T H Ầ N 3 4 5 6 3. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được … … !" (Ga 24,25a).

Slide 10:

1 X E M T A Y 2 T H Á N H T H Ầ N 3 T H Ấ Y C H Ú A 4 5 6 4. … … đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người , tôi chẳng có tin ” (Ga 24,25b).

Slide 11:

1 X E M T A Y 2 T H Á N H T H Ầ N 3 T H Ấ Y C H Ú A 4 Ô N G T Ô M A 5 6 5. Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều … … . Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em ” (Ga 24,26).

Slide 12:

1 X E M T A Y 2 T H Á N H T H Ầ N 3 T H Ấ Y C H Ú A 4 Ô N G T Ô M A 5 Đ Ó N G K Í N 6 6. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Ki-tô, … … … , và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người (Ga 24,31).

Slide 13:

1 X E M T A Y 2 T H Á N H T H Ầ N 3 T H Ấ Y C H Ú A 4 Ô N G T Ô M A 5 Đ Ó N G K Í N 6 C O N T H I Ê N C H Ú A 7. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 14:

XÁC TÍN

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Chúa Giêsu hiện ra với các môn đ ệ nhưng không có ông Tôma (Ga 20,19-23) ; 2) Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ và ông Tôma (Ga 20,24-29) ; 3) Tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu (Ga 20,30-31).

Slide 18:

H: Lời chào “Bình an cho anh em” (c19) lần thứ nhất có ý gì?

Slide 19:

T: Lời chào bình an này không chỉ là từ “shâlôm”, bình an theo kiểu xã giao, nhưng đây là lời minh chứng rằng các môn đệ đang có bình an của Chúa Giêsu phục sinh.

Slide 20:

H: Lời chào “Bình an cho anh em” (c21) lần thứ hai có ý gì?

Slide 21:

T: Lời chào bình an lần thứ hai của Chúa Giêsu có ý giao sứ mệnh của Người cho các môn đệ.

Slide 22:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho lời Chúa Giêsu nói trong câu 23 “ Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ .” ?

Slide 23:

T: Câu 6b trong sách Dân số, lời vua Balác nhờ người nhắn với ông Bilơam: “ Vì ta biết kẻ nào được ông chúc phúc thì được phúc và kẻ nào bị ông nguyền rủa thì mắc họa” đã tiên trưng cho lời Chúa Giêsu sai các môn đệ trong câu 23.

Slide 24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 2 Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help