CN PS1 Nam A

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN LỄ PHỤC SINH năm A (Mt 28,1-10) “ Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó. ” (Mt 28,10b)

Slide 2:

1 Sau ngày sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần vừa ló rạng, bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a, đi viếng mộ. 2 Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên; 3 diện mạo người như ánh chớp , và y phục trắng như tuyết. 4 Thấy người, lính canh khiếp sợ , run rẩy chết ngất đi. 5 Thiên thần lên tiếng bảo các phụ nữ : “ Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu,

Slide 3:

Đấng bị đóng đinh. 6 Người không có ở đây , vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói. Các bà đến mà xem chỗ Người đã nằm, 7 rồi mau về nói với môn đệ Người như thế này: Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ được thấy Người. Đấy, tôi xin nói cho các bà hay. ” 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng , chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu hay.

Slide 4:

9 Bỗng Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: “ Chào chị em! ” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân , và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với các bà: “ Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. D iện mạo người như … … , và y phục trắng như tuyết (Mt 28,3).

Slide 7:

1 Á N H C H Ớ P 2 3 4 5 6 7 8 2. Thấy người, lính canh … … , run rẩy chết ngất đi (Mt 28,4).

Slide 8:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 4 5 6 7 8 3. Thiên thần lên tiếng bảo các … … : “ Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Chúa Giêsu, Đấng bị đóng đinh (Mt 28,5).

Slide 9:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 5 6 7 8 4. Người … … … … , vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói (Mt 28,6a).

Slide 10:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 K H Ô N G C Ó Ở Đ Â Y 5 6 7 8 5. Các bà vội vã rời khỏi mộ, … … … nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu hay (Mt 28,8).

Slide 11:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 K H Ô N G C Ó Ở Đ Â Y 5 T U Y S Ợ H Ã I 6 7 8 6. Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi … … , chạy về báo tin cho môn đệ Chúa Giêsu hay (Mt 28,8).

Slide 12:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 K H Ô N G C Ó Ở Đ Â Y 5 T U Y S Ợ H Ã I 6 V U I M Ừ N G 7 8 7. B ỗng Chúa Giêsu đón gặp các bà và nói: “ Chào chị em! ” Các bà tiến lại gần Người, … … … , và bái lạy Người (Mt 28,9).

Slide 13:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 K H Ô N G C Ó Ở Đ Â Y 5 T U Y S Ợ H Ã I 6 V U I M Ừ N G 7 Ô M L Ấ Y C H Â N 8 8. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói với các bà: “ Chị em đừng sợ! Về báo cho … … của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10).

Slide 14:

1 Á N H C H Ớ P 2 K H I Ế P S Ợ 3 P H Ụ N Ữ 4 K H Ô N G C Ó Ở Đ Â Y 5 T U Y S Ợ H Ã I 6 V U I M Ừ N G 7 Ô M L Ấ Y C H Â N 8 A N H E M 9. Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 15:

PHỤC SINH

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành hai phần: 1) Hai bà Maria tại mồ trống (2 8 ,1 -8 ) : hai bà Maria đến mồ (c1); các thiên thần từ trời xuống (c2-3) ; thái độ của lính canh (c4); sứ điệp thiên thần trao cho hai bà Maria (c5-7); hai bà ra đi (c8). 2) Sự kiện Chúa Giêsu phục sinh (28 , 9 - 10): Chúa Giêsu gặp hai bà Maria (c9); Chúa Giêsu sai phái hai bà ( c10 ) .

Slide 19:

H: Ngày sa-bát là ngày gì của người Do Thái?

Slide 20:

T: Sa-bát là ngày kính Đức Chúa. Thiên Chúa đã dạy như thế qua Giao Ước Si-nai (10 điều răn): Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh (Xh 20,8).

Slide 21:

H: Câu 2 và câu 3 có ý như thế nào?

Slide 22:

T: “ Thình lình, đất rung chuyển dữ dội: thiên thần Chúa từ trời xuống, đến lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên ; diện mạo người như ánh chớp, và y phục trắng như tuyết ” (c2-3) . Tác giả Tin Mừng muốn nói, trời cao đã gửi ánh sáng xuống để làm sáng tỏ mầu nhiệm sự chết, để báo tin điều lớn lao nhất là Chúa Đã Phục Sinh.

Slide 23:

Cụm từ “ lăn tảng đá ra, rồi ngồi lên trên ” chính là biểu tượng của sự chiến thắng tử thần. Từ “ánh chớp” diễn tả sự huy hoàng của ngai Thiên Chúa.

Slide 24:

H: Cụm từ “các bà đừng sợ” có ý nghĩa như thế nào?

Slide 25:

T: Cụm từ “các bà đừng sợ” ý nói rằng: phục sinh là niềm vui. Ngôi mộ trống chính là Tin Mừng Phục Sinh, Chúa Giêsu đã sống lại và ở giữa những kẻ tin Người.

Slide 26:

H: Cụm từ “ Về báo cho anh em của Thầy ” có ý nghĩa gì?

Slide 27:

T: Cụm từ “Về báo cho anh em của Thầy” nghĩa là Chúa vẫn gọi các môn đệ đã phản bội Chúa, đã bỏ rơi Chúa là anh em. Điều đó chứng tỏ thái độ bao dung tha thứ của Chúa đối với những người trước kia đã từng được coi là bạn hữu, nhưng đã bội bạc đối với Chúa. Giờ đây , tình bằng hữu đối với những người bạn phản bội đã trở nên thân thiết hơn.

Slide 28:

H: Tại sao khi cầu nguyện, Chúa Giêsu lại sấp mặt xuống (c39)?

Slide 29:

T: Sấp mặt xuống là thái độ tỏ lòng tôn kính với người đối diện: - “Ông Áp-ram cúi rạp xuống.” (St 17.3) - “ Trước mặt toàn thể đại hội của cộng đồng con cái Ít-ra-en, ông Mô-sê và ông A-ha-ron sấp mặt xuống đất ” (Ds 14,5); - “ Nghe thấy vậy, ông Mô-sê sấp mặt xuống đất ” (Ds 16,4). Chúa Giêsu sấp mặt xuống cầu nguyện để tỏ lòng tôn kính Chúa Cha.

Slide 30:

H: Mười hai đạo binh là bao nhiêu người (c 53)?

Slide 31:

T: Thời ấy, một đạo binh gồm 5.600 lính. Mười hai đạo binh vào khoảng 67.200 người, bằng một nửa số lính của hoàng đế La mã vào lúc ấy.

Slide 32:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 1 lễ Phục sinh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help