Lễ Chúa Hiển Linh năm A (Mt 2,1-12)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH Lễ Chúa Hiển Linh năm A (Mt 2,1-12) “ Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến ” (Lc 2,11).

Slide 2:

1 Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." 3 Nghe tin ấy,

Slide 3:

vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. 5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền

Slide 4:

đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời. ” 7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi

Slide 5:

tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài

Slide 6:

Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy … … … từ phương Đông đến Giêrusalem (Mt 2,1)

Slide 9:

1 N H À C H I Ê M T I N H 2 3 4 5 6 7 8 2 . Mấy nhà chiêm tinh hỏi vua Hêrôđê: Vua dân … … mới sinh, hiện ở đâu? (x. Mt 2,2)

Slide 10:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 4 5 6 7 8 3 . Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành … cũng xôn xao. (x. Mt 2,3)

Slide 11:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 5 6 7 8 4 . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? (x. Mt 2,4)

Slide 12:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 K I N H S Ư 5 6 7 8 5 . Phần ngươi, hỡi … , miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa. (x. Mt 2,6a)

Slide 13:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 7 8 6 . Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ … … đã xuất hiện. (Mt 2,7)

Slide 14:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 8 7 . Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về … … , và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. (Mt 2,8)

Slide 15:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 8 . Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, … … và một dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

Slide 16:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 G I Ê R U S A L E M 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 17:

HIỂN LINH

Slide 18:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 19:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1 ) Giới thiệu các nhà chiêm tinh (c 1). 2 ) Vua Hê-rô-đê và s ấm ngôn về Đấng Messiah (c 2-8). 3 ) H ành vi tôn thờ Đấng Messiah t ại nhà của Hài Nhi (c 9-11). 4 ) Các n hà c hiêm t inh trở lại quê hương theo lối khác (câu 12).

Slide 20:

H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?

Slide 21:

T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Thiên Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi nếu họ sống theo lương tâm công chính.

Slide 22:

H: Cụm từ “vì sao của Người” có nghĩa gì?

Slide 23:

T: Thời ấy, người Do Thái tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Nên các nhà chiêm tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng Thiên Sai.

Slide 24:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh?

Slide 25:

T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ I s raen” (x. Ds 24,17 ).

Slide 26:

H: Theo truyền thống, các nhà chiêm tinh là những ai?

Slide 27:

T: Vào thế kỷ VIII, thánh Bêđa đã miêu tả các nhà chiêm tinh như sau: - Người thứ nhất là Melchior , một cụ già tóc trắng và râu bạc phơ. Ông dâng vàng lên cho Hài nhi Giêsu. Người thứ hai là người còn trẻ, da đỏ , tên Gaspar. Ông dâng lên nhũ

Slide 28:

hương . Người thứ ba là người da đen, râu rậm, tên Balthasar. Ông dâng lên mộ t dược .

Slide 29:

H: Ý nghĩa của vàng trong lễ vật là gì?

Slide 30:

T: Vàng là dấu chỉ để công nhận Vương quyền của Chúa Giêsu.

Slide 31:

H: Ý nghĩa của nhũ hương trong lễ vật là gì?

Slide 32:

T: Nhũ hương là dấu chỉ để công nhận Thiên tính của Chúa Giêsu.

Slide 33:

H: Ý nghĩa của một dược trong lễ vật là gì?

Slide 34:

T: Một dược dùng để chữa lành và tẩn liệm. Đây là dấu chỉ để công nhận Nhân tính của Chúa Giêsu: Chúa sẽ chịu chết để cứu độ loài người.

Slide 35:

H: Việc viếng thăm của mấy nhà chiêm tinh nói lên điều gì?

Slide 36:

T: Việc ấy được coi là cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người. Chúa mời gọi người Do Thái lẫn dân ngoại cùng đến nhận ơn cứu rỗi.

Slide 37:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 38:

H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?

Slide 39:

T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Thiên Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi nếu họ sống theo lương tâm công chính.

Slide 40:

H: Cụm từ “vì sao của Người” có nghĩa gì?

Slide 41:

T: Thời ấy, người Do Thái tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Nên các nhà chiêm tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế.

Slide 42:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh?

Slide 43:

T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ I s raen” (x. Ds 24,17)

Slide 44:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của lễ Chúa Hiển Linh năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help