CN MV1 Nam A - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN MV 1 năm A (Mt 24,37-44) “ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” (Mt 24,42)

Slide 2:

37 "Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy , thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy.

Slide 3:

40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. 42 "Vậy anh em hãy canh thức , vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Slide 4:

43 Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức , không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy , anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày … … quang lâm cũng sẽ như vậy (Mt 24,37).

Slide 7:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 3 4 5 6 7 8 2. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người … … cũng sẽ như vậy (Mt 24,39).

Slide 8:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 4 5 6 7 8 3. Bấy giờ, … … đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại (Mt 24,40).

Slide 9:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 5 6 7 8 4. … … đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. (Mt 24,41).

Slide 10:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 6 7 8 5. Vậy anh em hãy … … , vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến (Mt 24,42).

Slide 11:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 7 8 6. Anh em hãy biết điều này: nếu … … biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu (Mt 24,43).

Slide 12:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 8 7. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông … … , không để nó khoét vách nhà mình đâu (Mt 24,43).

Slide 13:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 Đ Ã T H Ứ C 8 8. Cho nên … … … … , anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến (Mt 24,44).

Slide 14:

1 C O N N G Ư Ờ I 2 Q U A N G L Â M 3 H A I N G Ư Ờ I 4 H A I N G Ư Ờ I 5 C A N H T H Ứ C 6 C H Ủ N H À 7 Đ Ã T H Ứ C A N H E M C Ũ N G V Ậ Y 8 9. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

CANH THỨC

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Hình ảnh thời ôn Nôê ( Mt 24,37-39) và “cuộc quang lâm của Con Người cũng sẽ như vậy” ; 2) Cuộc phân rẽ vào ngày Quang Lâm ( Mt 24, 40-41); 3) Hãy canh thức và sẵn sàng ( Mt 24, 42-44), với dụ ngôn “Kẻ trộm đêm khuya” .

Slide 19:

H: Trong câu 37, cụm từ “thời ông Nôê” ở trong đoạn nào của sách Sáng Thế?

Slide 20:

T: Câu 37 ý nói về việc ông Nôê đóng tàu (St 6,11-13).

Slide 21:

H: Người Do thái chia một đêm ra thành mấy canh?

Slide 22:

T: Người Do thái chia một đêm thành bốn canh: canh một từ lúc mặt trời lặn đến 9g tối; canh hai từ 9g tối đến 12g đêm; canh ba từ 12g đêm đến 3g sáng; canh bốn từ 3g sáng đến khoảng 6g sáng.

Slide 23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN MV 1 năm A. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help