CN TN33 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 33 năm C (Lc 21,5-19) Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào (Lc 21,6).

Slide 2:

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Chúa Giê-su bảo: 6 “ Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. ” 7 Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? ”

Slide 3:

8 Chúa Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi . Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu ”.

Slide 4:

10 Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. 12 "Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em ,

Slide 5:

nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào.

Slide 6:

15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.

Slide 7:

17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét . 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Họ hỏi Người: "Thưa Thầy, vậy bao giờ các … … … sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? ” (Lc 21,7).

Slide 10:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn … … … trên tảng đá nào (Lc 21,6).

Slide 11:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 4 5 6 7 8 9 3. Chúa Giê-su đáp: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người … … Thầy đến nói rằng: "Chính ta đây", và: "Thời kỳ đã đến gần"; anh em chớ có theo họ (Lc 21,8).

Slide 12:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 5 6 7 8 9 4. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng … … Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu ”. (Lc 21,9).

Slide 13:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 6 7 8 9 5. Rồi Người nói tiếp: "Dân này sẽ nổi dậy … dân kia, nước này chống nước nọ (Lc 21,10).

Slide 14:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 7 8 9 6. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi … …, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy (Lc 21,12).

Slide 15:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 8 9 7. Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt … … quan quyền vì danh Thầy (Lc 21,12).

Slide 16:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 9 8. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào … … hay cãi lại được (Lc 21,15).

Slide 17:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 C H Ố N G C H Ọ I 9 9. Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người … … (Lc 21,17).

Slide 18:

1 S Ự V I Ệ C Đ Ó 2 T Ả N G Đ Á N À O 3 M Ạ O D A N H 4 S Ợ H Ã I 5 C H Ố N G 6 A N H E M 7 V U A C H Ú A 8 C H Ố N G C H Ọ I 9 T H Ù G H É T 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 19:

CÁNH CHUNG

Slide 20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 21:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 22:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Dẫn nhập vào diễn từ cánh chung (21,5-7); 2) Diễn từ cánh chung (21,8-19): a) Cảnh báo mở đầu (cc. 8-9), b) Các tai họa vũ trụ (cc. 10-11), c) Những gì phải xảy ra trước: các cuộc bách hại Kitô hữu (cc. 12-19).

Slide 23:

H: Trong câu 5, Chúa Giêsu nói về Đền Thờ nào?

Slide 24:

T: Chúa Giêsu nói về Đền Thờ Giêrusalem mới tái thiết và đang được tô điểm thêm cho đẹp. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan cho biết Chúa Giêsu đã đến vào thời gian thanh tẩy Đền Thờ (Ga 2,20).

Slide 25:

H: Câu “ các sự việc đó sẽ xảy ra ” có nghĩa là gì?

Slide 26:

T: “Các sự việc đó sẽ xảy ra” chính là việc Đền Thờ sẽ bị tàn phá.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 33 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help