CN TN32 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 32 năm C (Lc 20,27-38) “ Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống” (Lc 20,38).

Slide 2:

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.

Slide 3:

29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết .

Slide 4:

33 Vậy trong ngày sống lại , người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ” 34 Chúa Giê-su đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.

Slide 5:

36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại . 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai,

Slide 6:

khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp . 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. ”

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 1. Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, ông … có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình (Lc 20,28).

Slide 9:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 3 4 5 6 2. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái … … … (Lc 20,36).

Slide 10:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 4 5 6 3. "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc … … và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng ” (Lc 20,34-35).

Slide 11:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 5 6 4. Có mấy người thuộc … … đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng ” (Lc 20,27).

Slide 12:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 6 5. Vậy trong ngày … … , người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? ” (Lc 20,33).

Slide 13:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 S Ố N G L Ạ I 6 6. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của … … … (Lc 20,37).

Slide 14:

Ô N G M Ô S Ê 1 2 S Ự S Ố N G L Ạ I 3 Đ Ờ I S A U 4 X A Đ Ố C 5 S Ố N G L Ạ I T Ổ P H Ụ G I A C Ó P 6 7. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

SỰ SỐNG

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1) Mở đầu (20,27); 2) Vấn nạn của nhóm Xađốc (20,28-33); 3) Câu trả lời của Đức Giêsu (20,34-38): a) Lập luận của chính Đức Giêsu (cc. 34-36) ; b) Nền tảng Kinh Thánh của sự sống lại (cc. 37-38).

Slide 19:

H: Nhóm Xa-đốc là gì?

Slide 20:

T: Xa -đ ốc là nhóm các thành viên thuộc gia đình tư tế và quý tộc của Do Thái giáo thời Chúa Giêsu . Họ chỉ chấp nhận Bộ Ngũ Thư, bảo thủ về phụng vụ, thiên về duy vật, không chấp nhận có các thiên thần, phủ nhận sự sống lại.

Slide 21:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 32 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help