CN TN29 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 29 năm C (Lc 18,1-8) “ Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,8b)

Slide 2:

1 Chúa Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì .

Slide 3:

3 Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì,

Slide 4:

5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” 6 Rồi Chúa nói: “ Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn,

Slide 5:

ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 1. Chúa Giêsu … cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí (Lc 18,1).

Slide 8:

1 K Ể 2 3 4 5 6 7 2. Trong thành đó, cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, … … minh xét cho (Lc 18,3).

Slide 9:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 4 5 6 7 3. Vậy chẳng lẽ … … lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? (Lc 18,7)

Slide 10:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 T H I Ê N C H Ú A 4 5 6 7 4. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không … … cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? (Lc 18,7)

Slide 11:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 T H I Ê N C H Ú A 4 M I N H X É T 5 6 7 5. … nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? ” (Lc 18,8)

Slide 12:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 T H I Ê N C H Ú A 4 M I N H X É T 5 T H Ầ Y 6 7 6. “ Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ góa này … … mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.” ( Lc 18,4b-5)

Slide 13:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 T H I Ê N C H Ú A 4 M I N H X É T 5 T H Ầ Y 6 Q U Ấ Y R Ầ Y 7 7. Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai … … ( Lc 18,2).

Slide 14:

1 K Ể 2 X I N N G À I 3 T H I Ê N C H Ú A 4 M I N H X É T 5 T H Ầ Y 6 Q U Ấ Y R Ầ Y 7 R A G Ì 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 15:

KIÊN TRÌ

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành ba phần: 1/ Mục tiêu Chúa Giêsu nhắm trong bài giảng (18,1); 2/ Dụ ngôn Quan tòa bất chính và bà góa quấy rầy (18,2-5); 3/ Chuyển dụ ngôn thành ẩn dụ về cách ứng xử của Thiên Chúa (18,6-8).

Slide 19:

H: Xã hội Do thái dưới thời Chúa Giêsu đối xử với bà góa ra sao?

Slide 20:

T: Xã hội người Do thái thời Chúa Giêsu xem thường các bà góa, họ thường bị đối xử bất công. Việc này có truyền thống từ Cựu Ước và Thiên Chúa đã từng khuyến cáo dân Israen về việc này (x. Xh 22, 21-23).

Slide 21:

H: Cụm từ “lòng tin trên mặt đất” có nghĩa là gì?

Slide 22:

T: Cụm từ “lòng tin trên mặt đất” có ý nói lòng kiên trì cầu nguyện, luôn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Slide 23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 29 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help