CN TN27 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 27 năm C (Lc 17,5-10) "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em (Lc 17,6).

Slide 2:

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." 6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Slide 3:

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi", 8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn , thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!?

Slide 4:

9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng , chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin … … … cho chúng con." (Lc 17,5).

Slide 7:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 3 4 5 6 7 2. Chúa đáp: "Nếu anh em có … … lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em (Lc 17,6).

Slide 8:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 4 5 6 7 3. Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ … … anh em (Lc 17,6).

Slide 9:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 V Â N G L Ờ I 4 5 6 7 4. "Ai trong anh em có … … … đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi ” (Lc 17,7).

Slide 10:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 V Â N G L Ờ I 4 N G Ư Ờ I Đ Ầ Y T Ớ 5 6 7 5. chứ không bảo: "Hãy dọn cơm … … … , thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!? (Lc 17,8)

Slide 11:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 V Â N G L Ờ I 4 N G Ư Ờ I Đ Ầ Y T Ớ 5 C H O T A Ă N 6 7 6. Chẳng lẽ ông chủ … … … đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? (Lc 17,9)

Slide 12:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 V Â N G L Ờ I 4 N G Ư Ờ I Đ Ầ Y T Ớ 5 C H O T A Ă N 6 L Ạ I B I Ế T Ơ N 7 7. Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ … … , chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

Slide 13:

1 T H Ê M L Ò N G T I N 2 L Ò N G T I N 3 V Â N G L Ờ I 4 N G Ư Ờ I Đ Ầ Y T Ớ 5 C H O T A Ă N 6 L Ạ I B I Ế T Ơ N 7 V Ô D Ụ N G 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 14:

LÒNG TIN

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Lòng tin (17,5-6); 2) Dụ ngôn phục vụ các khiêm tốn (17,7-10).

Slide 18:

H: Trong câu 5, cụm từ “xin thêm lòng tin” có ý nghĩa gì?

Slide 19:

T: Trong câu 5, cụm từ “xin thêm lòng tin” cho thấy các Tông Đồ ngộ nhận rằng mình đã có đủ lòng tin. Nhưng với Chúa Giêsu, các Tông Đồ chưa đủ lòng tin để vâng lời Thiên Chúa.

Slide 20:

H: Từ “hạt cải” trong câu 6 có ý nghĩa gì?

Slide 21:

T: Hạt cải của người Do Thái rất nhỏ, tựa hạt cát. Nhưng khi lớn sẽ thành cây thân mộc, cao 3m – 4m, cành vươn dài, tán rộng. Từ “hạt cải” được ví như cái gì rất nhỏ.

Slide 22:

H: Quan hệ đầy tớ và chủ trong thời Chúa Giêsu như thế nào?

Slide 23:

T: Thời Chúa Giêsu, chủ và đầy tớ là hai giai cấp cách biệt trong xã hội. Có hai dạng đầy tớ: dạng làm công ăn lương và dạng ở hẳn trong nhà chủ, không có lương.

Slide 24:

H: Từ “vô dụng” trong câu 10 có nghĩa là gì?

Slide 25:

T: Từ “vô dụng” ở câu 10 có nghĩa là không có quyền yêu cầu được đối xử khác với những gì giai cấp đầy tớ đáng được hưởng.

Slide 26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 27 năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help