CN TN26 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 26 năm C (Lc 16,19-31) Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin (Lc 16,31).

Slide 2:

19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.

Slide 3:

22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham . Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn . 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con,

Slide 4:

và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! 25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ.

Slide 5:

26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con , 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ , kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!

Slide 6:

29 Ông Áp-ra-ham đáp: " Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. 30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. 31 Ông Áp-ra-ham đáp : "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Có một ông … … kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình (Lc 16,19).

Slide 9:

1 N H À G I À U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Lại có một người … … tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu (Lc 16,20).

Slide 10:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông … (Lc 16,22).

Slide 11:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông … (Lc 16,22a).

Slide 12:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 6 7 8 9 10 11 5. Bấy giờ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh … nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! (Lc 16,24)

Slide 13:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 7 8 9 10 11 6. Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt … … chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ (Lc 16,25).

Slide 14:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 8 9 10 11 7. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, … … bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được (Lc 16,26).

Slide 15:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 Đ Ế N N Ỗ I 8 9 10 11 8. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến … … … (Lc 16,27).

Slide 16:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 Đ Ế N N Ỗ I 8 N H À C H A C O N 9 10 11 9. vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến … … … , kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! (Lc 16,28)

Slide 17:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 Đ Ế N N Ỗ I 8 N H À C H A C O N 9 C Ả N H C Á O H Ọ 10 11 10. Ông Áp-ra-ham đáp: “ … … … Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó (Lc 16,29).

Slide 18:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 Đ Ế N N Ỗ I 8 N H À C H A C O N 9 C Ả N H C Á O H Ọ 10 C H Ú N G Đ Ã C Ó 11 11. … … … : "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin (Lc 16,31).

Slide 19:

1 N H À G I À U 2 N G H È O K H Ó 3 Á P R A H A M 4 Đ E M C H Ô N 5 L A D A R Ô 6 M Ộ T Đ Ờ I 7 Đ Ế N N Ỗ I 8 N H À C H A C O N 9 C Ả N H C Á O H Ọ 10 C H Ú N G Đ Ã C Ó 11 Ô N G Á P R A H A M Đ Á P 11. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 20:

NGHE LỜI CHÚA

Slide 21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 22:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 23:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Hoàn cảnh của ông nhà giàu và Ladarô (16,19-22); 2) Cuộc đối thoại (16,23-31): a) Phần một: Cuộc sống dưới ánh sáng của cái chết (cc. 23-26); b) Phần hai: Sứ điệp cho “năm người anh em” và cho các môn đệ Đức Giêsu: lắng nghe Lời Chúa (cc. 27-31).

Slide 24:

H: Trong câu 19, Chúa Giêsu đã giới thiệu cuộc sống của ông nhà giàu như thế nào?

Slide 25:

T: Trong câu 19, Chúa Giêsu đã giới thiệu cách ăn mặc của ông nhà giàu tựa như một tiểu vương. Về cái ăn thì “ngày ngày yến tiệc linh đình”, về cái mặc thì “toàn lụa là gấm vóc”.

Slide 26:

H: “Ladarô” tiếng Hipri có nghĩa là gì?

Slide 27:

T: Từ “Ladarô” trong tiếng Hipri có nghĩa là Thiên Chúa giúp đỡ .

Slide 28:

H: Câu 22, Chúa Giêsu đã giới thiệu một nghịch cảnh như thế nào?

Slide 29:

T: Trong câu 22, Chúa Giêsu đã cho thấy cảnh trái ngược khi sống ở hai vế: Vế 1, Ladarô được thiên thần đem vào lòng tổ phụ Abraham – đây là vị trí danh dự trong bữa tiệc.

Slide 30:

Vế 2, ông nhà giàu được người ta đem chôn – đây là cái chết vinh dự trên dương thế nhưng chốn người ấy đến lại là âm phủ, nơi phải sống trong tình trạng đau khổ.

Slide 31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 26 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help