CN TN25 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 25 năm C (Lc 16,1-13) Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được (Lc 16,13b).

Slide 2:

1 Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!

Slide 3:

3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! 5 "Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?

Slide 4:

6 Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu . Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. 7 Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi. 8 "Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo.

Slide 5:

Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. 9 "Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. 10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn .

Slide 6:

11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

Slide 7:

13 "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Ông mới gọi anh ta đến … … : "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! (Lc 16,2)

Slide 10:

1 M À B Ả O 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Người … … liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi (Lc 16,3).

Slide 11:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Mình … phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ! (Lc 16,4).

Slide 12:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm … … … được (Lc 16,13).

Slide 13:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi … … … : "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? ” (Lc 16,5)

Slide 14:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 7 8 9 10 11 12 6. Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu … . Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi (Lc 16,6).

Slide 15:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 8 9 10 11 12 7. Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy … … của bác đây, viết lại tám trăm thôi (Lc 16,7).

Slide 16:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 9 10 11 12 8. Quả thế, con cái đời này … … hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại (Lc 16,8b).

Slide 17:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 K H Ô N K H É O 9 10 11 12 9. Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà … … bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu (Lc 16,9).

Slide 18:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 K H Ô N K H É O 9 T Ạ O L Ấ Y 10 11 12 10. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong … … (Lc 16,10).

Slide 19:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 K H Ô N K H É O 9 T Ạ O L Ấ Y 10 V I Ệ C L Ớ N 11 12 11. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ … … mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (Lc 16,11)

Slide 20:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 K H Ô N K H É O 9 T Ạ O L Ấ Y 10 V I Ệ C L Ớ N 11 T Í N N H I Ệ M 12 12. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ … … mà giao phó của cải chân thật cho anh em? (Lc 16,11)

Slide 21:

1 M À B Ả O 2 Q U Ả N G I A 3 B I Ế T 4 T Ô I T I Ề N C Ủ A 5 N G Ư Ờ I T H Ứ N H Ấ T 6 Ô L I U 7 B I Ê N L A I 8 K H Ô N K H É O 9 T Ạ O L Ấ Y 10 V I Ệ C L Ớ N 11 T Í N N H I Ệ M 12 T R U N G T Í N 13. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 22:

BiẾT TIÊN LiỆU

Slide 23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 24:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 25:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành hai phần: 1) Dụ ngôn Người quản lý bất lương (16,1-8a); 2) Ba áp dụng của Dụ ngôn (16,8b-13):            a) Áp dụng 1 (cc. 8b-9),            b) Áp dụng 2 (cc. 10-12),            c) Áp dụng 3 (c. 13).

Slide 26:

H: Cụm từ “một nhà phú hộ kia” trong câu 1 để nói về ai?

Slide 27:

T: Cụm từ “một nhà phú hộ kia” trong câu 1 ý nói về Chúa Giêsu.

Slide 28:

H: Việc quản gia cho con nợ ghi bớt lại số nợ có gây thiệt hại cho người chủ hay không?

Slide 29:

T: Số nợ quản gia cho con nợ ghi bớt lại đó chính là phần chênh lệch của quản gia nên không làm thiệt hại gì cho người chủ. Thời ấy, quản gia không có lương, họ sống nhờ vào phần chênh lệch của số nợ.

Slide 30:

H: Tại sao chủ lại khen người quản gia là khôn khéo?

Slide 31:

T: Vì việc làm của quản gia không ảnh hưởng đến tài sản của chủ mà chỉ không nhận phần chênh lệch của mình để tạo hậu thuẫn từ các con nợ sau khi bị mất việc.

Slide 32:

H: Tại sao Chúa Giêsu lại gọi người quản gia là “bất lương”?

Slide 33:

T: Vì việc ấy là khôn khéo đối với con người nhưng lại là không trung tín trước mặt Thiên Chúa.

Slide 34:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 25 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help