CN TN23 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 23 năm C (Lc 14,25-33) “ Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được ” (Lc 14,27).

Slide 2:

25 Có rất đông người cùng đi đường với Chúa Giêsu . Người quay lại bảo họ: 26 "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Slide 3:

28 "Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? 29 Kẻo lỡ ra , đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30 "Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc.

Slide 4:

31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa .

Slide 5:

33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được. 34 "Muối quả là một cái gì tốt. Nhưng chính muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp nó cho mặn lại?

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. Có rất đông người … … … với Chúa Giêsu (Lc 14,25).

Slide 8:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2. Ai … … … mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,26).

Slide 9:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. Ai không … … … mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,27).

Slide 10:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 5 6 7 8 9 10 4. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống … … phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không ? (Lc 14,28)

Slide 11:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N 5 6 7 8 9 10 5. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống … … … mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? (Lc 14,31)

Slide 12:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 7 8 9 10 6. Hoặc có vua nào … … … với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? (Lc 14,31)

Slide 13:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 Đ I G I A O C H I Ế N 7 8 9 10 7. Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ … … … (Lc 14,32).

Slide 14:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 Đ I G I A O C H I Ế N 7 Đ I C Ầ U H Ò A 8 9 10 8. Cũng vậy, ai trong anh em … … … … những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được (Lc 14,33).

Slide 15:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 Đ I G I A O C H I Ế N 7 Đ I C Ầ U H Ò A K H Ô N G T Ừ B Ỏ H Ế T 8 9 10 9. Có rất đông người cùng đi đường với … … (Lc 14,25).

Slide 16:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 Đ I G I A O C H I Ế N 7 Đ I C Ầ U H Ò A K H Ô N G T Ừ B Ỏ H Ế T 8 9 C H Ú A G I Ê S U 10 10. … … … , đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười (Lc 14,29).

Slide 17:

1 C Ù N G Đ I Đ Ư Ờ N G Đ Ế N V Ớ I T Ô I 2 3 V Á C T H Ậ P G I Á 4 T Í N H T O Á N B À N T Í N H X E M 5 6 Đ I G I A O C H I Ế N 7 Đ I C Ầ U H Ò A K H Ô N G T Ừ B Ỏ H Ế T 8 9 C H Ú A G I Ê S U 10 K Ẻ O L Ỡ R A 11. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 18:

ĐI THEO CHÚA

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 21:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra thành bốn phần: 1) Mở đầu (14,25); 2) Điều kiện để đi theo Chúa Giêsu (14,26-27); 3) Hai dụ ngôn (14,28-32): a) Dụ ngôn Người xây tháp (cc. 28-30) . b) Dụ ngôn Vị vua ra trận (cc. 31-32); 4) Kết (14,33).

Slide 22:

H: Hoàn cảnh ra đời đoạn Tin Mừng này là gì?

Slide 23:

T: Chuyện bắt đầu tại nhà một người Pharisêu vào ngày sabát (Lc 14,1), Chúa Giêsu chữa người bị phù thũng, đưa ra cách ứng xử của khách mời và của chủ nhà, dụ ngôn khách được mời xin kiếu, và hôm nay là phần kết: Chúa Giêsu mời gọi mọi người vác thập giá mình đi theo Chúa. Chúa Giêsu đưa ra hai dụ ngôn để nói rõ về sự từ bỏ.

Slide 24:

H: Động từ “dứt bỏ” trong câu “ Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ …” có nghĩa là gì?

Slide 25:

T: Động từ “dứt bỏ” trong câu “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ…” có nghĩa là phải dành ưu tiên cho tình yêu đối với Thiên Chúa.

Slide 26:

H: Chúa Giêsu muốn nói gì qua hai dụ ngôn: người xây tháp canh và vị vua ra trận?

Slide 27:

T: Qua hai dụ ngôn trên, Chúa Giêsu muốn nói rằng, những ai muốn làm môn đệ của Người thì trước hết phải cân nhắc thật kỹ càng.

Slide 28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 23 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help