CN TN18 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 18 năm C (Lc 12,13-21) “ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20)

Slide 2:

13 Có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi. ” 14 Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? ” 15 Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam , không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

Slide 3:

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa m à u ! 18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó.

Slide 4:

19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

Slide 5:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 6:

1 2 3 4 5 6 7 1. Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ … … , không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” (Lc 12,15).

Slide 7:

1 T H A M L A M 2 3 4 5 6 7 2. Có người trong đám đông nói với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần … … cho tôi. ” (Lc 12,13).

Slide 8:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 4 5 6 7 3. mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ … … ! (Lc 12,17).

Slide 9:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 5 6 7 4. mới … … rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu ! (Lc 12,17).

Slide 10:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 6 7 5. Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và … … mình vào đó (Lc 12,18).

Slide 11:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 7 6. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, … … nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! (Lc 12,19).

Slide 12:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 D Ư X À I 7 7. Ấy kẻ nào … … của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12,21).

Slide 13:

1 T H A M L A M 2 G I A T À I 3 H O A M À U 4 N G H Ĩ B Ụ N G 5 C Ủ A C Ả I 6 D Ư X À I 7 T H U T Í C H 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 14:

LÀM GIÀU

Slide 15:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 16:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 17:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Một vụ kiện (12,13-15); 2) Dụ ngôn Ông phú hộ (12,16-20); 3) Nhận định kết luận của Chúa Giêsu (12,21).

Slide 18:

H: Từ tham lam trong đoạn văn Tin Mừng này có nghĩa là gì?

Slide 19:

T: Từ tham lam trong đoạn Tin Mừng này có nghĩa là sự ham muốn có thêm đến quá mức cần thiết.

Slide 20:

H: Câu 21, nói về thu tích của cải, mượn ý từ sách nào trong Cựu Ước?

Slide 21:

T: Việc thu tích của cải trong câu 21 mượn ý từ sách Đnl 24,17-22: cần nghĩ đến những khác, như: người nghèo, quả phụ, trẻ mồ côi, người ngụ cư…

Slide 22:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 18 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help