CN TN17 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 17 năm C (Lc 11,1-13) “ Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. ” (Lc 11,9)

Slide 2:

1 Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông . ” 2 Người bảo các ông: “ Khi cầu nguyện , anh em hãy nói: “ Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến,

Slide 3:

3 xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4 xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 5 Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,

Slide 4:

6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. 8 Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

Slide 5:

9 “ Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao? ”

Slide 6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 7:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Có một lần … … cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông ”(Lc 11,1).

Slide 8:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Người bảo các ông: “ … … … , anh em hãy nói: “ Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến ” Lc 11,2).

Slide 9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 4 5 6 7 8 9 3. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện , anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, … … … mau đến Lc 11,2).

Slide 10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 5 6 7 8 9 4. X in Cha cho chúng con ngày nào có … … ngày ấy Lc 11,3).

Slide 11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 6 7 8 9 5. X in tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để … … sa chước cám dỗ.” Lc 11,4).

Slide 12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N 6 7 8 9 6. N gười kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh … … … tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được (Lc 11,4).

Slide 13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 8 9 7. Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng … … để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó (Lc 11,8).

Slide 14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 9 8. Có một lần Chúa Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: “ Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy … … … … ” (Lc 11,1).

Slide 15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 M Ô N Đ Ệ C Ủ A Ô N G 9 9. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban … … cho những kẻ kêu xin Người sao? ” (Lc 11,13).

Slide 16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 K H I C Ầ U N G U Y Ệ N 3 T R I Ề U Đ Ạ I C H A 4 L Ư Ơ N G T H Ự C 5 C H Ú N G C O N Đ Ừ N G Q U Ấ Y R Ầ Y 6 7 S Ẽ D Ậ Y 8 M Ô N Đ Ệ C Ủ A Ô N G 9 T H Á N H T H Ầ N 10. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 17:

CẦU NGUYỆN

Slide 18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 19:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có thể chia ra làm mấy phần?

Slide 20:

T: Bài Tin Mừng này có thể chia ra thành ba phần: 1) Dẫn nhập: Hoàn cảnh (11,1); 2) Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha (11,2-4); 3) Chúa Giêsu dạy cầu nguyện bằng hai dụ ngôn (11,5-13): Dụ ngôn Người bạn quấy rầy (cc. 5-8) ; Dụ ngôn Người cha và đứa con (cc. 11-13).

Slide 21:

H: Từ câu 2-4, Chúa Giêsu dạy các môn đệ mấy lời cầu xin?

Slide 22:

T: Từ câu 2-4, Chúa Giêsu dạy các môn đệ năm lời cầu xin: 1. xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển; 2. Triều Đại Cha mau đến; 3. xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; 4. xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con; 5. xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Slide 23:

H: Kinh Lạy Cha được gọi là bản tóm lược Tin Mừng, lấy từ Tin Mừng Mt 6,9-13 có mấy ý cầu xin?

Slide 24:

T: Kinh Lạy Cha theo Mt 6,9-13 có bảy ý cầu xin: 1. xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển; 2. triều đại Cha mau đến; 3. ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời; 4. xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 5. xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 6. xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ; 7. cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Slide 25:

H: Ý nghĩa của bảy ý cầu xin trong Kinh Lạy Cha là gì?

Slide 26:

T: Trong kinh Lạy Cha, ba lời nguyện đầu hướng con người đến Thiên Chúa để được củng cố ba nhân đức đối thần Tin, Cậy, Mến; bốn lời nguyện còn lại liên quan đến nhu cầu được nuôi dưỡng và được chữa lành để nhắm đến sự sống dồi dào và vinh thắng (x. GLHTCG 2804-2806)

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 17 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help