CN TN11 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 11 năm C (Lc 7,36-8,3) “T ội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. ” (Lc 7,47)

Slide 2:

36 Khi ấy, c ó người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Chúa Giê-su dùng bữa với mình. Chúa Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

Slide 3:

39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi! ” 40 Chúa Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông! ” Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Chúa Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục.

Slide 4:

42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? ” 43 Ông Si-môn đáp: “ Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. ” Chúa Giê-su bảo: “ Ông xét đúng lắm. ” 44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: “ Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau.

Slide 5:

45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: T ội của chị rất nhiều , nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều . Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. ” 48 Rồi Chúa Giê-su nói với người phụ nữ: “ Tội của chị đã được tha rồi. ”

Slide 6:

49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “ Ông này là ai mà lại tha được tội? ” 50 Nhưng Chúa Giê-su nói với người phụ nữ: “ Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an. ” 1 Sau đó, Chúa Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Chúa Giê-su và các môn đệ.

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, … … … mà tưới ướt chân Người (Lc 9,38a) .

Slide 9:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Khi ấy, c ó người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời … … dùng bữa với mình (Lc 9,36a) .

Slide 10:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Chúa Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi … … … … với ông! ” (Lc 9,40a) .

Slide 11:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Chúa Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ … … quan tiền, một người năm chục (Lc 9,41) .

Slide 12:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 6 7 8 9 10 11 5. Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai … chủ nợ hơn? ” (Lc 9,42) .

Slide 13:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 7 8 9 10 11 6. … … đáp: “ Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. ” (Lc 9,43) .

Slide 14:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 8 9 10 11 7. Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không … … … tôi (Lc 9,44b) .

Slide 15:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 Đ Ổ L Ê N C H Â N 8 9 10 11 8. Ông đã … … … một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi (Lc 9,45) .

Slide 16:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 Đ Ổ L Ê N C H Â N 8 C H Ẳ N G H Ô N T Ô I 9 10 11 9. Vì thế, tôi nói cho ông hay: T ội của chị … … , nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều (Lc 9,47) .

Slide 17:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 Đ Ổ L Ê N C H Â N 8 C H Ẳ N G H Ô N T Ô I 9 R Ấ T N H I Ề U 10 11 10. Vì thế, tôi nói cho ông hay: T ội của chị rất nhiều , nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến … (Lc 9,47) .

Slide 18:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 Đ Ổ L Ê N C H Â N 8 C H Ẳ N G H Ô N T Ô I 9 R Ấ T N H I Ề U 10 N H I Ề U 11 11. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người … … và chữa bệnh.

Slide 19:

1 L Ấ Y N Ư Ớ C M Ắ T 2 C H Ú A G I Ê S U 3 C Ó Đ I Ề U M U Ố N N Ó I 4 N Ă M T R Ă M 5 M Ế N 6 Ô N N S I M Ô N 7 Đ Ổ L Ê N C H Â N 8 C H Ẳ N G H Ô N T Ô I 9 R Ấ T N H I Ề U 10 N H I Ề U 11 T R Ừ Q U Ỷ 12. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide 20:

YÊU MẾN NHIỀU

Slide 21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 22:

H: Từ các câu 7,36-50 của bài Tin Mừng có bao nhiêu nhân vật?

Slide 23:

T: Trong các câu 7,36-50 của bài Tin Mừng có ba nhân vật: Chúa Giêsu, người phụ nữ tội lỗi, ông Simôn – người Pharisêu.

Slide 24:

H: Người phụ nữ tội lỗi có thái độ như thế nào khi gặp Chúa Giêsu?

Slide 25:

T: Người phụ nữ ấy đã tỏ ra ăn năn hối lỗi và yêu mến nhiều: “ Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên ” (c 38 ).

Slide 26:

H: Ông Simôn người Pharisêu đã có thái độ như thế nào?

Slide 27:

T: Ông Simôn người Pharisêu có thái độ khinh rẻ đối với người phụ nữ tội lỗi, và nhi ngại về căn tính ngôn sứ của Chúa Giêsu. Ngoài ra, ông ta chỉ tiếp Chúa Giêsu ở mức lịch sự tối thiểu chứ không ở mức tiếp đón khách thông thường:

Slide 28:

“ Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi ”. (c. 44) “ Ông đã chẳng hôn tôi một cái ” (c. 45)

Slide 29:

H: Đoạn cuối của bài Tin Mừng nói về những phụ nữ đã được cứu chữa, họ đã đi theo Chúa Giêsu để làm gì?

Slide 30:

T: Những người phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu vì muốn tỏ lòng biết ơn và muốn trở nên môn đệ của Người. Họ đã lấy của cải mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ . Từ giúp đỡ đây có nghĩa là phục vụ, điều mà Chúa Giêsu đã làm và dạy các môn đệ cũng làm như thế.

Slide 31:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN TN 11 Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help