CN Lễ PS2 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN 2 PHỤC SINH năm C (Ga 20,19-31) Ô ng Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra (Lc 24,12).

Slide 2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: " Bình an cho anh em !" 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Slide 3:

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em . ” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ."

Slide 4:

24 Một người trong Nhóm Mười Hai , tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Chúa Giê-su đến . 25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người , nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Slide 5:

26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."

Slide 6:

28 Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " 29 Chúa Giê-su bảo: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! ” 30 Chúa Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này . 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người .

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 1 . Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ … … cho anh em! ” (Ga 20,19).

Slide 9:

1 B Ì N H A N 2 3 4 5 6 2 . Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, … … cũng sai anh em ” (Ga 20,21).

Slide 10:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 4 5 6 3 . Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy … .. . ( Ga 20,22).

Slide 11:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 5 6 4 . Một người trong … … … , tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Chúa Giê-su đến (Ga 20,24).

Slide 12:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 6 5 . Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh … … … , nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin . ” (Ga 20,25).

Slide 13:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 Ở T A Y N G Ư Ờ I 6 6 . Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ … … (Ga 20,31).

Slide 14:

1 B Ì N H A N 2 T H Ì T H Ầ Y 3 T H Á N H T H Ầ N 4 N H Ó M M Ư Ờ I H A I 5 Ở T A Y N G Ư Ờ I 6 D A N H N G Ư Ờ I 7 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 15:

BÌNH AN

Slide 16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 17:

H: Bài Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay có mấy phần?

Slide 18:

T: Bài Tin Mừng hôm nay có bốn phần: 1) Các phụ nữ đi ra mộ (24,1-3); 2) Hai người đàn ông thông tin cho các bà (24,4-8); 3) Các phụ nữ báo tin cho Nhóm Mười Một (24,9-10a); 4) Nhóm Mười Một phản ứng trước các lời của các bà (24,10b-12).

Slide 19:

H: Phục Sinh là ngày lễ gì?

Slide 20:

T: Phục Sinh là ngày lễ mừng biến cố Đức Kitô Giêsu sống lại vào ngày thứ ba sau khi chết và được mai táng trong mồ (x. 1Cr 15,1-8). Đây là lễ quan trọng nhất và là trọng tâm của năm Phụng Vụ.

Slide 21:

H: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ lúc nào và kết thúc vào lúc nào?

Slide 22:

T: Lễ Phục Sinh bắt đầu từ đêm thứ Bảy Tuần Thánh với nghi thức Canh Thức (Vọng) Phục Sinh và kết thúc và kinh chiều II ngày Chúa Nhật Phục Sinh.

Slide 23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN Lễ PS Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help