MC4 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN4 MÙA CHAY năm C (Lc 15,1-3.11-32) C húng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy (Lc 15,32).

Slide 2:

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Chúa Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Chúa Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Slide 3:

11 Rồi Chúa Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

Slide 4:

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.

Slide 5:

17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.

Slide 6:

20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. 21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa... 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!

Slide 7:

24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. 25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.

Slide 8:

28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng! ”

Slide 9:

31 Nhưng người cha nói với anh ta: “ Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con . 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Slide 10:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 11:

1 2 3 4 5 6 7 1 . Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng .” Chúa Giê-su mới kể cho họ … … này … (Lc 15,2-3)

Slide 12:

1 D Ụ N G Ô N 2 3 4 5 6 7 2 . Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, … … tài sản của mình (Lc 15,13).

Slide 13:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 4 5 6 7 3 . Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu … … túng thiếu (Lc 15,14).

Slide 14:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 L Â M C Ả N H 4 5 6 7 4 . Thế rồi anh ta … … … … cùng cha. (Lc 15,20).

Slide 15:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 L Â M C Ả N H 4 Đ Ứ N G L Ê N Đ I V Ề 5 6 7 5 . Bấy giờ người con nói rằng: Thưa cha, con … … … với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa... (Lc 15,21).

Slide 16:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 L Â M C Ả N H 4 Đ Ứ N G L Ê N Đ I V Ề 5 T H Ậ T Đ Ắ C T Ộ I 6 7 6 . Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và … … đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ (Lc 15,27).

Slide 17:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 L Â M C Ả N H 4 Đ Ứ N G L Ê N Đ I V Ề 5 T H Ậ T Đ Ắ C T Ộ I C H A C Ậ U 6 7 7 . Nhưng người cha nói với anh ta: “ Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha … … … … (Lc 15,31).

Slide 18:

1 D Ụ N G Ô N 2 P H U N G P H Í 3 L Â M C Ả N H 4 Đ Ứ N G L Ê N Đ I V Ề 5 T H Ậ T Đ Ắ C T Ộ I C H A C Ậ U 6 7 Đ Ề U L À C Ủ A C O N 8 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 19:

NHÂN HẬU

Slide 20:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 21:

H: Dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng hôm nay có tên gọi là gì?

Slide 22:

T: Dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng trên có tên gọi là “Người Cha Nhân Từ” hay “Người Con Hoang Đàng”.

Slide 23:

H: Qua dụ ngôn trên, cách sống của cả hai người con như thế nào?

Slide 24:

T: Cả hai người con đều được người cha yêu thương. Người em đã lấy hết phần tài sản của mình và phung phí tất cả, trong khi người anh lại không biết là mình đang có cả cơ nghiệp nên đã không hài lòng với cách cư xử của cha.

Slide 25:

H: Việc người con thứ phải đi chăn heo nói lên điều gì?

Slide 26:

T: Đạo Do Thái cấm ăn thịt heo nên việc người con thứ phải đi chăn heo và ăn đồ ăn của chúng đó là hệ quả của quyết định sai lầm cho cuộc đời của mình.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 4 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help