MC2 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN2 MÙA CHAY năm C (Lc 9,28b-36) T ừ đám mây có tiếng phán rằng: “ Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! ” ( Lc 9,35)

Slide 2:

Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô , Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa .

Slide 3:

30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển , và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.

Slide 4:

32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Chúa Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Chúa Giêsu, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay!

Slide 5:

Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.

Slide 6:

35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn , hãy vâng nghe lời Người! " 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Chúa Giê-su . Còn các môn đệ thì nín thinh , và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

Slide 7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 8:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông … , Gio-an và Gia-cô-bê (Lc 9,28b).

Slide 9:

1 P H Ê R Ô 2 3 4 5 6 7 8 2 . Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh … … (Lc 9,29).

Slide 10:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 4 5 6 7 8 3 . Hai vị hiện ra, rạng ngời … … , và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem (Lc 9,31).

Slide 11:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 5 6 7 8 4 . Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy … … của Chúa Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người (Lc 9,32).

Slide 12:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 6 7 8 5 . "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con … … ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a (Lc 9,33b).

Slide 13:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 7 8 6 . Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được … … … , hãy vâng nghe lời Người ! ” (Lc 9,35).

Slide 14:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 8 7 . Còn các môn đệ thì … … , và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy (Lc 9,36b).

Slide 15:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 N Í N T H I N H 8 8 . Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình … … (Lc 9,36a).

Slide 16:

1 P H Ê R Ô 2 C H Ó I L Ò A 3 V I N H H I Ể N 4 V I N H Q U A N G 5 X I N D Ự N G 6 T A T U Y Ể N C H Ọ N 7 N Í N T H I N H 8 C H Ú A G I Ê S U 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 17:

HIỂN DUNG

Slide 18:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 19:

H: Trong sách Xuất hành, có một biến cố trên núi Sinai tiên trưng cho biến cố biến hình của Chúa Giêsu, đó là biến cố gì?

Slide 20:

T: Đó là biến cố vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy, vinh quang Đức Chúa xuất hiện trước mắt con cái Israel - ý muốn nói thời gian cần thiết để thanh tẩy trước khi vào Nước Trời (x. Xh 24,16).

Slide 21:

H: Chúa Giêsu đem theo ba môn đệ nào đi với Người lên ngọn núi cao trong biến cố biến hình?

Slide 22:

T: Đó là các ông: Phêrô, Giacôbê và Gioan . Các động từ “lên núi”, “đem theo” cho thấy chúng ta sẽ không vào được Nước Trời nếu không được Chúa Giêsu “đem theo” và cùng đi với Người.

Slide 23:

H: Trong biến cố biến hình, ông Môsê tượng trưng cho điều gì?

Slide 24:

T: Ông Môsê tượng trưng cho Lề Luật – Giao Ước cũ. Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Môsê mới – Giao Ước mới. Theo Xh 2,10, Môsê có nghĩa là được cứu vớt khỏi nước.

Slide 25:

H: Trong biến cố biến hình, ông Êlia tượng trưng cho điều gì?

Slide 26:

T: Ông Êlia tượng trưng cho các ngôn sứ. Êlia là từ ghép của Êli và Yahu nghĩa là Thiên Chúa của tôi chính là Đức Chúa (Giavê). Hàm ý nói Chúa Giêsu chính là Êlia mới.

Slide 27:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của ngày CN 2 Mùa Chay Năm C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help