CN TN3 Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN TN 3 năm C (Lc 1,1-4; 4,14-21) Người bắt đầu nói với họ: “ Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. ” ( Lc 4,21)

Slide 2:

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta. 2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.

Slide 3:

3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài, 4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc.

Slide 4:

14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Chúa Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận. 15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

Slide 5:

16 Rồi Chúa Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người được dưỡng dục . Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:

Slide 6:

18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

Slide 7:

20 Chúa Giê-su cuộn sách lại , trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. 21 Người bắt đầu nói với họ: " Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Họ viết theo những điều mà các người đã được … … ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta (Lc 1,2)

Slide 10:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 3 4 5 6 7 8 2 . M ong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã … … thật là vững chắc (Lc 1,4).

Slide 11:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 4 5 6 7 8 3 . Người … … trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh (Lc 4,15).

Slide 12:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 5 6 7 8 4 . Rồi Chúa Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người được dưỡng dục . Người vào … … như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh (Lc 4,16).

Slide 13:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 5 6 7 8 5 . Họ trao cho Người cuốn sách … … I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng (Lc 4,17).

Slide 14:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 5 N G Ô N S Ứ 6 7 8 6 . Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã … … tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18a).

Slide 15:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 5 N G Ô N S Ứ 6 X Ứ C D Ầ U 7 8 7 . Chúa Giê-su … … … , trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người (Lc 4,20).

Slide 16:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 5 N G Ô N S Ứ 6 X Ứ C D Ầ U C U Ố N S Á C H L Ạ I 7 8 8 . Người bắt đầu nói với họ: “ … … đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. ” (Lc 4,21).

Slide 17:

1 C H Ứ N G K I Ế N 2 H Ọ C H Ỏ I 3 G I Ả N G D Ạ Y 4 H Ộ I Đ Ư Ờ N G 5 N G Ô N S Ứ 6 X Ứ C D Ầ U C U Ố N S Á C H L Ạ I 7 8 H Ô M N A Y 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 18:

GIẢNG DẠY

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bài Tin Mừng hôm nay có mấy phần chính?

Slide 21:

T: Bài Tin Mừng có ba phần chính: Lc 1,1-4: mở đầu Tin Mừng theo thánh Luca. Lc 4,14-15: Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ cách công khai. - Lc 4,16-21: Đọc Kinh Thánh và giảng dạy tạo Hội đường của Na-da-rét.

Slide 22:

H: Na-da-rét có phải là quê hương của Chúa Giêsu hay không?

Slide 23:

T: Không. Vì Chúa Giêsu được sinh ra ở Bê-lem, Ngài chỉ được dưỡng dục (nuôi dưỡng và lớn lên) ở Na-da-rét mà thôi .

Slide 24:

H: Tại sao trong câu 16, Chúa Giêsu “đứng lên đọc sách” rồi đến câu 20 lại “ngồi xuống”?

Slide 25:

T: Theo nghi thức của hội đường Do-thái, người ta đứng khi đọc Kinh Thánh và ngồi khi trình bày hay giảng giải Kinh Thánh. Ngày nay trong Thánh lễ cũng có nghi thức tương tự.

Slide 26:

H: Câu 21: “ Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe. ” có ý nghĩa gì?

Slide 27:

T: Có nghĩa là: Sau một thời gian dài chờ đợi tất cả những gì các ngôn sứ nói đã thành sự với sự hiện diện của Chúa Giêsu. Bởi vì niềm an ủi của Itraen đã được gửi đến cho dân Chúa (x. Lc 2,25).

Slide 28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN3 NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help