CN Chúa Hiển Linh Nam C - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

VUI HỌC THÁNH KINH CN Chúa Hiển Linh năm C (Mt 2,1-12) 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến. (Mt 2,1-12)

Slide 2:

1 Khi Chúa Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."

Slide 3:

3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

Slide 4:

5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem , miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

Slide 5:

7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi , và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."

Slide 6:

9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

Slide 7:

11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộ t dược mà dâng tiến. 12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Slide 8:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide 9:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 . Khi Chúa Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy … … … từ phương Đông đến Giêrusalem (Mt 2,1)

Slide 10:

1 N H À C H I Ê M T I N H 2 3 4 5 6 7 8 2 . Mấy nhà chiêm tinh hỏi vua Hêrôđê: Vua dân … … mới sinh, hiện ở đâu? (x. Mt 2,2)

Slide 11:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 4 5 6 7 8 3 . "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, … … cũng đến bái lạy Người.” (x. Mt 2,8b)

Slide 12:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 5 6 7 8 4 . Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và … … trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. (x. Mt 2,4)

Slide 13:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 6 7 8 5 . Phần ngươi, hỡi … , miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa. (x. Mt 2,6a)

Slide 14:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 7 8 6 . Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ … … đã xuất hiện. (Mt 2,7)

Slide 15:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 8 7 . Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về … … , và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người. (Mt 2,8)

Slide 16:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 8 . Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, … … và một dược mà dâng tiến. (Mt 2,11)

Slide 17:

1 N H À C H I Ê M T I N H D O T H Á I 2 3 Đ Ể T Ô I 4 K I N H S Ư 5 B Ê L E M 6 N G Ô I S A O 7 H À I N H I 8 N H Ũ H Ư Ơ N G 9 . Chủ đề trên ô chữ ở hàng dọc là gì?

Slide 18:

HIỂN LINH

Slide 19:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide 20:

H: Bê-lem có nghĩa là gì và ở đó có gì đặc biệt?

Slide 21:

T: Bê-lem có nghĩa là “nhà bánh mì”. Đây là một làng nhỏ cách Giê-ru-sa-lem 5 dặm về hướng N a m. Bê-lem là nơi bà Ra-ken vợ ông Gia-cóp qua đời ( St 35 , 19 ) , nơi vua Đa-vít sinh ra (1 V 17:12 ) và là nơi Chúa Giê-su giáng sinh ( Mt 2 , 1 ).

Slide 22:

H: Ý nghĩa của lễ Hiển Linh là gì?

Slide 23:

T: Đó là việc Chúa tỏ mình cho dân ngoại. Thiên Chúa mặc khải rằng dân ngoại cũng được cứu rỗi nếu họ sống theo lương tâm công chính.

Slide 24:

H: Cụm từ “vì sao của Người” có nghĩa gì?

Slide 25:

T: Thời ấy, người Do Thái tin rằng mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh. Họ nối kết niềm hy vọng Đấng thiên sai vào ngôi sao được nói tới ở sách Dân số (24,17). Vì thế, các nhà chiêm tinh đã cho rằng mình nhìn thấy ngôi sao của Đấng Cứu Thế.

Slide 26:

H: Câu nói nào trong Cựu Ước tiên trưng cho ngôi sao dẫn đường cho các nhà chiêm tinh?

Slide 27:

T: Đó là lời của ông Balaam: “một vì sao xuất hiện từ Giacop, một vương trượng trỗi dậy từ I s raen” (x. Ds 24,17)

Slide 28:

H: Theo truyền thống, các nhà chiêm tinh là những ai?

Slide 29:

T: Vào thế kỷ VIII, thánh Bêđa đã miêu tả các nhà chiêm tinh như sau: - Người I là Melchior , một cụ già tóc trắng và râu bạc phơ. Ông dâng vàng lên cho Hài nhi Giêsu.

Slide 30:

Người II là người còn trẻ, da đỏ , tên Gaspar. Ông dâng lên nhũ hương . Người III là người da đen, râu rậm, tên Balthasar. Ông dâng lên mộ t dược .

Slide 31:

H: Ý nghĩa của vàng trong lễ vật là gì?

Slide 32:

T: Theo truyền thống (lấy ý từ Tv 72,15), vàng là dấu chỉ để công nhận Vương quyền của Chúa Giêsu.

Slide 33:

H: Ý nghĩa của nhũ hương trong lễ vật là gì?

Slide 34:

T: Theo truyền thống (lấy ý từ Is 60,6), nhũ hương là dấu chỉ để công nhận Thiên tính của Chúa Giêsu.

Slide 35:

H: Ý nghĩa của một dược trong lễ vật là gì?

Slide 36:

T: Theo truyền thống (lấy ý từ Dc 3,6), Một dược dùng để chữa lành và tẩn liệm. Đây là dấu chỉ để công nhận Nhân tính của Chúa Giêsu: Chúa sẽ chịu chết để cứu độ loài người.

Slide 37:

H: Việc viếng thăm của mấy nhà chiêm tinh nói lên điều gì?

Slide 38:

T: Việc ấy được coi là cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho mọi người. Chúa mời gọi người Do Thái lẫn dân ngoại cùng đến nhận ơn cứu rỗi.

Slide 39:

Ba nhà chiêm tinh là đại diện cho các dân tộc trên thế giới được ánh sáng và tình yêu của Chúa Giêsu hướng dẫn. Họ cũng là hình ảnh của Hội Thánh, được tạo nên do các dân tộc thuộc mọi giống nòi và mọi ngôn ngữ.

Slide 40:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN CHÚA HiỂN LINH NĂM C. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help