CN TN 34 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CN 34 TN - NĂM B ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ (Ga 18,33b-37) Chúa Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “ Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. (Mc 12,43).

Slide2:

33 Khi ấy, ô ng Phi-la-tô trở vào dinh, cho gọi Chúa Giêsu và nói với Người: "Ông có phải là vua dân Do-thái không?" 34 Chúa Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi?"

Slide3:

35 Ông Phi-la-tô trả lời: “ Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? ”

Slide4:

36 Chúa Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này."

Slide5:

37 Ông Phi-la-tô liền hỏi: “ Vậy ông là vua sao? ” Chúa Giêsu đáp: “ Chính ngài nói rằng tôi là vua . Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. ”

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1. Chúa Giêsu đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những … … đã nói với ngài về tôi? ” (Mc 18,34)

Slide8:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 3 4 5 6 7 2. Khi ấy, ô ng … trở vào dinh, cho gọi Chúa Giêsu và nói với Người: “ Ông có phải là vua dân Do-thái không? ” (Mc 18,33)

Slide9:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô 3 4 5 6 7 3. Ông Phi-la-tô trả lời: “ Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các … … đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? ” (Mc 18,35)

Slide10:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô T H Ư Ợ N G T Ế 3 4 5 6 7 4. Chúa Giê-su trả lời: "Nước tôi … … về thế gian này. (Mc 18,36a)

Slide11:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô T H Ư Ợ N G T Ế 3 4 K H Ô N G T H U Ộ C 5 6 7 5. Nếu Nước tôi … … thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này. (Mc 18,36b)

Slide12:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô T H Ư Ợ N G T Ế 3 4 K H Ô N G T H U Ộ C 5 T H U Ộ C V Ề 6 7 6. Ông Phi-la-tô liền hỏi: “ Vậy ông là vua sao? ” Chúa Giêsu đáp: “ Chính ngài nói rằng … … … (Mc 18,37a).

Slide13:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô T H Ư Ợ N G T Ế 3 4 K H Ô N G T H U Ộ C 5 T H U Ộ C V Ề T Ô I L À V U A 6 7 7. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng … … … … thì nghe tiếng tôi (Mc 18,37b).

Slide14:

1 N G Ư Ờ I K H Á C 2 P H I L A T Ô T H Ư Ợ N G T Ế 3 4 K H Ô N G T H U Ộ C 5 T H U Ộ C V Ề T Ô I L À V U A 6 7 V Ề P H Í A S Ự T H Ậ T 8. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

KITÔ VUA

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Cụm từ “ông Phi-la-tô” trở vào dinh cho thấy ông ta đã đi đâu mà phải ra ngoài dinh?

Slide18:

T: Sau khi bắt Chúa Giêsu tại vườn Cây Dầu , thư ợ ng tế Cai-pha liền kết án tử hình . Tuy nhiên các đầu mục Do thái đã bị người Rôma truất quyền xử tử (x. Ga 18,31), nên họ đã giải Chúa Giêsu đến dinh quan Phi-la-tô để yêu cầu ông này kết án tử hình Chúa Giêsu.

Slide19:

Họ đứng ngoài sân , không vào trong nhà để tránh bị ô uế theo Luật, vì ai vi phạm sẽ không được ăn mừng lễ Vượt Qua (x Ga 18,28b). Quan Phi-la-tô đã ra hành lang để gặp họ. Sau khi biết rõ ý họ muốn, ông Phi-la-tô vào trong để thẩm vấn Chúa Giêsu .

Slide20:

H: Tại sao ông Phi-la-tô lại hỏi Chúa Giê-su lại nói: “Ông có phải là vua Do-thái không?”

Slide21:

T: Vì n gười Do thái đã cáo gian cho Chúa Giêsu tội phạm chính trị , tự xưng mình là Vua dân Do thái, để yêu cầu quan Phi-la-tô quy tội phản lọan và kết án tử hình cho Người.

Slide22:

H: Cụm từ “Chính ngài nói tôi là vua” có ý nghĩa gì?

Slide23:

T: Chúa Giêsu xác nhận Người là Vua , nhưng không phải là vua trần thế mà là Vua Tình Yêu, là Mục Tử Nhân Lành.

Slide24:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN 34 NĂM B. Người thực hiện: Michel Nguyễn Hạnh, Ban giảng huấn Giáo lý, Tổng giáo phận Sài Gòn.

authorStream Live Help