CN TN 22 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 22 TN NĂM B (Mc 7,1-8.14-15.21-23)

Slide2:

1 Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp quanh Chúa Giêsu. Họ là những người từ Giêrusalem đến. 2 Họ thấy vài môn đệ của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa.

Slide3:

3 Thật vậy, người Pharisêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; 4 thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát , bình lọ và các đồ đồng.

Slide4:

5 Vậy, người Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu: "Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? 6 Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả , khi viết rằng: Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Slide5:

7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8 Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm”.

Slide6:

14 Sau đó, Chúa Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ô uế.

Slide7:

21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá , trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.

Slide8:

23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Họ thấy vài … … của Người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa (Mc 7,2).

Slide11:

1 M Ô N Đ Ệ 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Người trả lời họ: "Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ … … … (Mc 7,6a).

Slide12:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 4 5 6 7 8 9 3. Người Pharisêu cũng như mọi người … … đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân: họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận (Mc 7,3a).

Slide13:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 5 6 7 8 9 4. Người Pharisêu và kinh sư hỏi Chúa Giêsu: Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ ... … … … mà dùng bữa? (Mc 7,5)

Slide14:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 6 7 8 9 5. … … mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn (Mc 7,4a).

Slide15:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 7 8 9 6. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa … … , bình lọ và các đồ đồng (Mc 7,4b).

Slide16:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 8 9 7. Không có cái gì từ bên ngoài vào trong … … lại có thể làm cho con người ra ô uế được (Mc 7,15a).

Slide17:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 9 8. Tất cả những … … … đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,23).

Slide18:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 Đ I Ề U X Ấ U X A 9 9. Từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, … … (Mc 7,21-22a).

Slide19:

1 M Ô N Đ Ệ 2 Đ Ạ O Đ Ứ C G I Ả 3 D O T H Á I 4 Đ Ể T A Y Ô U Ế 5 T H Ứ C G Ì 6 C H É N B Á T 7 C O N N G Ư Ờ I 8 Đ I Ề U X Ấ U X A 9 X Ả O T R Á 10. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide20:

ĐẠO ĐỨC GiẢ

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Nhóm Pha-ri-sêu là gì?

Slide23:

T: Nhóm Pha-ri-sêu hay nhóm Biệt phái là những người tự cho mình có nhiệm vụ giữ đạo nghiêm nhặt nên tác biệt với dân chúng. Trong họ có những người đạo đức thật sự, như:

Slide24:

ông Ni-cô-đê-mô (Ga 3,1-21; 7,45-48), ông Ga-ma-li-en (Cv 5,34-39), Thánh Phao-lô trước kia cũng là người Pha-ri-sêu.

Slide25:

H: Kinh sư là người như thế nào?

Slide26:

T: Kinh sư là người thông luật Do Thái, chuyên hướng dẫn dân chúng giữ lề luật. Tân Ước miêu tả kinh sư thường là người giả hình và chuyên chống đối Chúa Giêsu.

Slide27:

H: Nghi thức rửa tay trước khi ăn có nằm trong Lề luật Do Thái (Torah) hay không?

Slide28:

T: Luật Torah truyền khẩu được người Do Thái tin rằng do Thiên Chúa truyền cho ông Môsê. Nghi thức rửa tay trước khi ăn không nằm trong luật Torah mà chỉ là tập tục cổ truyền, tượng trưng cho việc trong sạch.

Slide29:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN22 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Thánh Kinh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help