CN TN 14 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 14 TN NĂM B (Mc 6,1-6) “Người lấy làm lạ vì họ không tin . ” (Mc 6,6)

Slide2:

1 Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát , Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế?

Slide3:

Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a , và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao?

Slide4:

Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. 4 Chúa Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng , thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc , và trong gia đình mình mà thôi."

Slide5:

5 Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó; Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. 6 Người lấy làm lạ vì họ không tin .

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 8 1. Đến ngày …-… , Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. (Mc 6,2a)

Slide8:

1 S A B Á T 2 3 4 5 6 7 8 2. … … của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?" Và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3b)

Slide9:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 4 5 6 7 8 3. Nhiều người nghe … … ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? (Mc 6,2b)

Slide10:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 5 6 7 8 4. Chúa Giêsu bảo họ: "Ngôn sứ có … … … , thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mc 6,4a)

Slide11:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 B Ị R Ẻ R Ú N G 5 6 7 8 5. Ông ta không phải là bác thợ, con bà … , và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? (Mc 6,3a)

Slide12:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 B Ị R Ẻ R Ú N G 5 M A R I A 6 7 8 6. Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với … … sao?" và họ vấp ngã vì Người. (Mc 6,3b)

Slide13:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 B Ị R Ẻ R Ú N G 5 M A R I A 6 C H Ú N G T A 7 8 7. Chúa Giêsu bảo họ: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con … … , và trong gia đình mình mà thôi.” (Mc 6,4)

Slide14:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 B Ị R Ẻ R Ú N G 5 M A R I A 6 C H Ú N G T A 7 T H Â N T H U Ộ C 8 8. Người lấy làm lạ vì họ … … (Mc 6,6)

Slide15:

1 S A B Á T 2 C H Ị E M 3 R Ấ T Đ Ỗ I 4 B Ị R Ẻ R Ú N G 5 M A R I A 6 C H Ú N G T A 7 T H Â N T H U Ộ C 8 K H Ô N G T I N 9. Chủ đề ô chữ tuần này là gì?

Slide16:

BỊ RẺ RÚNG

Slide17:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide18:

H: Trong đầu câu 1: “Chúa Giêsu ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người”, nơi đó là tên là gì?

Slide19:

T: Chúa Giêsu sinh ra ở Bê-lem, lớn lên ở Na-da-rét. Trong phần đầu của câu 1 muốn nói đến làng Na-da-rét.

Slide20:

H: Ngày sa-bát là ngày gì của người Do Thái?

Slide21:

T: Sa-bát là ngày kính Đức Chúa. Thiên Chúa đã dạy như thế qua Giao Ước Si-nai (10 điều răn): Ngươi hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh (Xh 20,8).

Slide22:

H: Trong câu 3: “Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Vậy, Chúa Giêsu có anh chị em phải không?

Slide23:

T: Chúa Giêsu xuống thai trong cung lòng trinh nữ Maria, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu có nhiều anh chị em họ, như ông Gia-cô-bê thứ và Giô-xết con bà Maria khác, không phải Đức Mẹ Maria (Mc 15,40).

Slide24:

H: Tại sao người Do Thái lại để cho Chúa Giêsu giảng trong hội đường?

Slide25:

T: Bất kỳ một nam nhân Do Thái trưởng thành nào (từ 12 tuổi trở lên), đều có quyền đọc Thánh Kinh và chú giải Thánh Kinh. Chính vì vậy, việc Chúa Giêsu đọc và diễn giải Thánh Kinh trong hội đường là chuyện bình thường.

Slide26:

H: Theo Tân Ước, trong cuộc đời công khai, sau biến cố ông Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu đã trở về Na-da-rét mấy lần?

Slide27:

T: Khi Chúa Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um (Mt 4,12-13a). Sau biến cố này, có thể Chúa Giêsu đã về Na-da-rét nhiều lần nhưng Tin Mừng nhất lãm chỉ ghi lại một lần mà thôi (Mt 13,53 -58; Mc 6,1-6; Lc 4:16-30).

Slide28:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN14 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help