CN TN 13 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 13 TN NĂM B (Ga 21,15-19) Thế rồi, Người bảo ông: “ Hãy theo Thầy.” (Ga 21,19)

Slide2:

15 Khi các môn đệ ăn xong, Chúa Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: “ Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? ” Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Chúa Giê-su nói với ông: “ Hãy chăm sóc chiên con của Thầy. ”

Slide3:

16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?" Ông đáp: " Thưa Thầy có , Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."

Slide4:

17 Người hỏi lần thứ ba: “ Này anh Si-môn, con ông Gio-an , anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần : “ Anh có yêu mến Thầy không? ” Ông đáp: “ Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy. ” Chúa Giê-su bảo: “ Hãy chăm sóc chiên của Thầy. ”

Slide5:

18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy , và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."

Slide6:

19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “ Hãy theo Thầy .”

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Khi các môn đệ ăn xong, … … hỏi ông Si-môn Phê-rô (Ga 21,15a)

Slide9:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2. Chúa Giê-su nói với ông Phê-rô: “ … … … chiên con của Thầy. ” (Ga 21,15b)

Slide10:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3. Ông Phê-rô đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con … … … Thầy.” (Ga 21,15b)

Slide11:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 5 6 7 8 9 10 11 4. Chúa Giê-su lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có … … … ?" (Ga 21,16a)

Slide12:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 6 7 8 9 10 11 5. Chúa Giê-su lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không?" Ông Phê-rô đáp: “ … … … , Thầy biết con yêu mến Thầy." (Ga 21,16a)

Slide13:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 7 8 9 10 11 6. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “ Hãy … … ” (Ga 21,19)

Slide14:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 8 9 10 11 7. Người hỏi lần thứ ba: “ Này anh Si-môn, … … … , anh có yêu mến Thầy không? ” (Ga 21,17a)

Slide15:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 C O N Ô N G G I O A N 8 9 10 11 8. Người hỏi lần thứ ba: “ Này anh Si-môn, con ông Gio-an , anh có yêu mến Thầy không? ” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi … … … (Ga 21,17a)

Slide16:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 C O N Ô N G G I O A N 8 T Ớ I B A L Ầ N 9 10 11 9. Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình … … … , và đi đâu tuỳ ý. (Ga 21,18a)

Slide17:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 C O N Ô N G G I O A N 8 T Ớ I B A L Ầ N 9 T H Ắ T L Ư N G L Ấ Y 10 11 10. Thật, … … … cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. (Ga 21,18a)

Slide18:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 C O N Ô N G G I O A N 8 T Ớ I B A L Ầ N 9 T H Ắ T L Ư N G L Ấ Y 10 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 11 11. Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “ … … … ” (Ga 21,19)

Slide19:

1 C H Ú A G I Ê S U 2 H Ã Y C H Ă M S Ó C 3 Y Ê U M Ế N 4 M Ế N T H Ầ Y K H Ô N G 5 T H Ư A T H Ầ Y C Ó 6 T H E O T H Ầ Y 7 C O N Ô N G G I O A N 8 T Ớ I B A L Ầ N 9 T H Ắ T L Ư N G L Ấ Y 10 T H Ầ Y B Ả O T H Ậ T 11 H Ã Y T H E O T H Ầ Y 12. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide20:

HÃY THEO THẦY

Slide21:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide22:

H: Chúa Giê-su đã hỏi ông Phê-rô: “Con có yêu mến Thầy không” mấy lần? Và ông Phê-rô đã đáp lại ra sao?

Slide23:

T: Chúa Giê-su đã hỏi ông Phê-rô ba lần: “Con có yêu mến Thầy không?”. Ông Phê-rô đã đáp lại ba lần: “Thưa con yêu mến Thầy”.

Slide24:

H: Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, tại sao Chúa Giê-su lại hỏi ông Phê-rô đến ba lần câu: “Con có yêu mến Thầy không?”

Slide25:

T: Vì để ông Phê-rô bù lại việc đã chối Thầy mình ba lần. Chúa Giê-su không trừng phạt ông Phê-rô nhưng chỉ muốn ông nói ba lần: “Con yêu mến Thầy”.

Slide26:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN13 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help