CN TN 12 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT 12 TN NĂM B (Mc 4,35-41) "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? " (Mc 4,40)

Slide2:

35 Hôm ấy, khi chiều đến, Chúa Giê-su nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi!“ 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền ; có những thuyền khác cùng theo Người.

Slide3:

37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Chúa Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: " Thầy ơi , chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "

Slide4:

39 Người thức dậy , ngăm đe gió, và truyền cho biển: "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: " Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "

Slide5:

41 Các ông hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?"

Slide6:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide7:

1 2 3 4 5 6 7 1. Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn … … (Mc 4,36a)

Slide8:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 3 4 5 6 7 2. Trong khi đó, … … đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. (Mc 4,38a)

Slide9:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 4 5 6 7 3. Các môn đệ … … Người dậy và nói: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? ” (Mc 4,38b)

Slide10:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ Á N H T H Ứ C 4 5 6 7 4. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “ … … , chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? “ (Mc 4,38b)

Slide11:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ Á N H T H Ứ C 4 T H Ầ Y Ơ I 5 6 7 5. Người … … , ngăm đe gió, và truyền cho biển: “ Im đi! Câm đi! ” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. (Mc 4,39)

Slide12:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ Á N H T H Ứ C 4 T H Ầ Y Ơ I 5 T H Ứ C D Ậ Y 6 7 6. Rồi Người bảo các ông: “ … … … ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? " (Mc 4,40)

Slide13:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ Á N H T H Ứ C 4 T H Ầ Y Ơ I 5 T H Ứ C D Ậ Y 6 S A O N H Á T T H Ế 7 7. … … hoảng sợ và nói với nhau: "Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,41)

Slide14:

1 T R Ê N T H U Y Ề N 2 C H Ú A G I Ê S U 3 Đ Á N H T H Ứ C 4 T H Ầ Y Ơ I 5 T H Ứ C D Ậ Y 6 S A O N H Á T T H Ế 7 C Á C Ô N G 8. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide15:

TÍN THÁC

Slide16:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide17:

H: Trong bài Tin Mừng, các môn đệ đã trách Chúa Giê-su như thế nào?

Slide18:

T: Các môn đệ đã trách Chúa: “ Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ? ” (Mc 4,38b)

Slide19:

H: Trong bài Tin Mừng, Chúa Giê-su đã trách lại các môn đệ như thế nào?

Slide20:

T: “ Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin ? ” (Mc 4,38b)

Slide21:

H: Trong khi cuồng phong nổi lên, Chúa Giê-su đang ngủ như thế nào và ngủ ở đâu?

Slide22:

T: Chúa Giê-su đang ở đàng lái và dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ . Điều này báo trước: trong cuộc Thương Khó, Đức Giêsu cũng sẽ đối đầu và chiến thắng sức mạnh của sự dữ, của tội lỗi và của sự chết bằng sự vâng phục tuyệt đối.

Slide23:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN TN12 NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help