CN Lễ PS 6 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 6 NĂM B (Ga 15,9-17) “ 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau . (Ga 15,17)

Slide2:

9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy , như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.

Slide3:

11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Slide4:

13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy .

Slide5:

15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Slide6:

16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Slide7:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide8:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Chúa Cha đã … … Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. (Ga 15, 9a)

Slide9:

1 Y Ê U M Ế N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy … … … anh em như vậy. (Ga 15, 9a)

Slide10:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và … … của anh em được nên trọn vẹn. Ga 15, 11a)

Slide11:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong … … của Thầy. (Ga 15, 9)

Slide12:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương … … (Ga 15, 10)

Slide13:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 7 8 9 10 11 12 13 6. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được … niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. (Ga 15, 11)

Slide14:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 8 9 10 11 12 13 7. Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được … Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15, 15b)

Slide15:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 9 10 11 12 13 8. Đây là điều răn của Thầy: … … … yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (Ga 15, 12)

Slide16:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 10 11 12 13 9. … … tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15, 13)

Slide17:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 K H Ô N G C Ó 10 11 12 13 10. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy … … (Ga 15, 14)

Slide18:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 K H Ô N G C Ó T R U Y Ề N D Ạ Y 10 11 12 13 11. Anh em là … … của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. (Ga 15, 14)

Slide19:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 K H Ô N G C Ó T R U Y Ề N D Ạ Y 10 11 B Ạ N H Ữ U 12 13 12. Thầy không còn … … … … tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. (Ga 15, 15a)

Slide20:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 K H Ô N G C Ó T R U Y Ề N D Ạ Y 10 11 B Ạ N H Ữ U 12 G Ọ I A N H E M L À 13 13. Điều Thầy … … anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga 15, 17)

Slide21:

1 Y Ê U M Ế N C Ũ N G Y Ê U M Ế N 2 N I Ề M V U I 3 4 T Ì N H T H Ư Ơ N G 5 C Ủ A T H Ầ Y 6 H Ư Ở N G 7 N Ơ I 8 A N H E M H Ã Y 9 K H Ô N G C Ó T R U Y Ề N D Ạ Y 10 11 B Ạ N H Ữ U 12 G Ọ I A N H E M L À 13 T R U Y Ề N D Ạ Y 14. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide22:

YÊU THƯƠNG NHAU

Slide23:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide24:

H: Trong câu 9 và 10 của đoạn Tin Mừng này, cụm từ “ở lại trong tình thương” xuất hiện mấy lần?

Slide25:

T: Xuất hiện 3 lần. Điều này cho thấy Chúa Giêsu mong muốn các môn đệ kết hiệp với Người, như chính Người đã kết hiệp với Chúa Cha.

Slide26:

H: Điều răn của Chúa Giêsu truyền là gì?

Slide27:

T: A nh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em . Yêu thương đây chính là sự chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa.

Slide28:

H: Tiêu chuẩn để trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu là gì?

Slide29:

T: Đó là thực hiện những điều Chúa Giêsu truyền dạy ( c.14), nghĩa là hãy yêu thương nhau (cc. 15-17)

Slide30:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 6 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help