CN Lễ PS 2 NamB - ô chữ

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

VUI HỌC THÁNH KINH LỄ CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2 NĂM B (Ga 20,19-31) “ Ông Tôma thưa Người: “ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ” (Ga 20,28)

Slide2:

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do T hái. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em ! " 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn . Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

Slide3:

21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy , thì Thầy cũng sai anh em." 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Slide4:

23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. 24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến.

Slide5:

25 Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa!" Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."

Slide6:

26 Tám ngày sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em. ” 27 Rồi Người bảo ông Tôma: “ Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy.

Slide7:

Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. ” 28 Ông Tôma thưa Người: “ Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! ” 29 Chúa Giêsu bảo: “ Vì đã thấy Thầy, nên anh tin . Phúc thay những người không thấy mà tin! ”

Slide8:

30 Chúa Giêsu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Slide9:

Ô CHỮ THÁNH KINH

Slide10:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì … … sợ người Do T hái. (Ga 20,19a)

Slide11:

1 C Á C Ô N G 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an … … … ! ". (Ga 20,19b)

Slide12:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Nói xong, Người cho các ông xem tay và … … (Ga 20,20a)

Slide13:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã … … , thì Thầy cũng sai anh em." (Ga 20,21)

Slide14:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5. Nói xong, Người … … vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. (Ga 20,22)

Slide15:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I 6 7 8 9 10 11 12 6. Anh em … … cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. (Ga 20,23)

Slide16:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 8 9 10 11 12 7. Một người trong Nhóm Mười Hai, … … Tôma, cũng gọi là Điđymô, không ở với các ông khi Chúa Giêsu đến. (Ga 20,24)

Slide17:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 9 10 11 12 8. … … sau, các môn đệ Chúa Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. (Ga 20,26a)

Slide18:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 T Á M N G À Y 9 10 11 12 9. … … đều đóng kín. Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “ Bình an cho anh em. ” (Ga 20,26b)

Slide19:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 T Á M N G À Y 9 C Á C C Ử A 10 11 12 10. Rồi Người bảo ông Tôma: “ Đặt ngón tay vào đây, và … … … tay Thầy. (Ga 20,27)

Slide20:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 T Á M N G À Y 9 C Á C C Ử A 10 H Ã Y N H Ì N X E M 11 12 11. Ông Tôma thưa Người: “ … … của con, lạy Thiên Chúa của con! ” (Ga 20,28)

Slide21:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 T Á M N G À Y 9 C Á C C Ử A 10 H Ã Y N H Ì N X E M L Ạ Y C H Ú A 11 12 12. Chúa Giêsu bảo: “ Vì đã thấy Thầy, … … … . Phúc thay những người không thấy mà tin! ” (Ga 20,29)

Slide22:

1 C Á C Ô N G 2 C H O A N H E M 3 C Ạ N H S Ư Ờ N S A I T H Ầ Y 4 5 T H Ổ I H Ơ I T H A T Ộ I 6 7 T Ê N L À 8 T Á M N G À Y 9 C Á C C Ử A 10 H Ã Y N H Ì N X E M L Ạ Y C H Ú A 11 12 N Ê N A N H T I N 13. Chủ đề của ô chữ tuần này là gì?

Slide23:

CON THIÊN CHÚA

Slide24:

TỪ NGỮ THÁNH KINH

Slide25:

H: Trong bài Tin Mừng, cụm từ “bình an cho anh em” đã được Chúa Giêsu nói mấy lần?

Slide26:

T: Ba lần: hai lần trong lúc CGS hiện ra lần thứ nhất (câu 19 và 21) và một lần vào lúc CGS hiện ra lần thứ hai (câu 26).

Slide27:

H: Trong bài Tin Mừng, giữa hai lần Chúa Giêsu hiện ra cách nhau mấy ngày?

Slide28:

T: Tám ngày.

Slide29:

H: Việc Chúa Giêsu thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ (c22), gợi nhớ đến sự kiện nào trong sách Sáng Thế?

Slide30:

T: Gợi nhớ đến sự kiện Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật . (St 2,7)

Slide31:

H: Thánh Tôma đã tuyên xưng tước hiệu vĩ đại nhất của Chúa Giêsu, đó là gì?

Slide32:

T: Đó là tước hiệu “Thiên Chúa” .

Slide33:

H: Thánh Gioan đã dùng lời tuyên xưng của Thánh Tôma để đưa vào lời tựa của Tin Mừng, đó là cụm từ nào?

Slide34:

T: Đó là Ngôi Lời là Thiên Chúa . “ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa . ” (Ga 1,1)

Slide35:

Cảm ơn BẠN đã tham gia ô chữ Kinh Thánh. Chúc BẠN một tuần mới hạnh phúc và vui vẻ với Lời Chúa của CN 2 PS NĂM B. Thực hiện ô chữ và từ ngữ Kinh Thánh: Michel Nguyễn Hạnh, TGP. Sài Gòn

authorStream Live Help