1 4 Eiropas Kopienas programmas

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Eiropas Kopienas programmas : 

Eiropas Kopienas programmas

Finansējums 2004. gads milj. EUR : 

Finansējums 2004. gads milj. EUR

Jomas: 

Jomas Izglītība (Leonardo da Vinci, Socrates) Jaunatne (Youth) Kultūra (Culture 2000) Audiovizuālā joma (MEDIA, Eurimages) Vide (LIFE) Cilvēktiesības un līdztiesība (Daphne, EQUAL) Zinātne (6.ietvara programma) Informācijas sabiedrība (eConent, e-Europe2005) Enerģija (Inteliģentā enerģija) Reģionālā attīstība (INTERREG) Mazā un vidējā uzņēmējdarbība

Slide4: 

Mērķis ir īstenot Eiropas profesionālās izglītības - mūžizglītības politiku. Programmas galvenais uzdevums ir ar starptautiskas sadarbības palīdzību uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti, veicināt inovācijas un pastiprināt Eiropas dimensiju profesionālās izglītības sistēmā un metodēs tādējādi, veicinot indivīdu konkurētspēju darba tirgū. Pieteikšanās - reizi gadā, izvērtē divos līmeņos nacionālajā un kopienas 2003/2004 projektu konkursa prioritārās aktivitātes: dažādos veidos iegūtās izglītības atzīšana jaunas mācīšanas un mācīšanās formas un pamatiemaņas profesionālajā izglītība profesionālā orientācija un konsultēšana Projektu ilgums – līdz 3 gadiem

Slide5: 

mobilitātes projekti — apmaiņas un stažēšanās projekti pieredzes apmaiņas, kvalifikācijas celšanas, mācību prakses, jaunu tehnoloģiju apguves nolūkos (€ 5000) pilotprojekti — profesionālās izglītības kvalitātes un inovāciju attīstības projekti, ar mērķi radīt jaunas mācību formas, izglītības programmas, mācību un metodiskos līdzekļus (€ 200 000- 300 000) valodu projekti — projekti, kas attīsta svešvalodu kompetences profesionālās izglītības kontekstā (max € 200 000 uz projektu/gadā) starptautiskie informācijas apmaiņas tīkli — pieredzes apmaiņa un veiksmīgu projektu rezultātu izplatīšana (€ 150 000 uz tīklu) uzziņas materiālu izstrāde —pētījumu un analīzes projekti uzziņas materiālu veidošanai, atjaunošanai un izplatīšanai (max € 150 000) Līdzfinansējums – 25-50%

Slide6: 

Latvijā Profesionālās izglītības attīstības programmu aģentūra www.piapa.lv/leonardo Eiropā http://leonardo.cec.eu.int/ http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/leonardo_en.html

Slide7: 

Eiropas programma izglītības attīstībai Apakšprogrammas: COMENIUS (sākotnējā izglītība no bērnudārza līdz pat vidusskolas izglītībai, tai skaitā, profesionāli tehniskai) ERASMUS (augstākā izglītība, Eiropas dimensija) GRUNDTVIG (pieaugušo izglītība) LINGUA (valodu apmācība) MINERVA (informācijas tehnoloģijas izglītībā) ARION (studiju vizītes) VĒROJUMI UN JAUNINĀJUMI KOPĪGIE PASĀKUMI (JOINT ACTIONS) PAPILDUS PASĀKUMI (ACCOMPANYING ACTIONS)

Slide8: 

Mērķis - veicināt transnacionālu sadarbība starp vispārējās izglītības iestādēm Mērķauditorija: skolotāji, skolēni, vecāku organizācijas, NVO, pašvaldības Atbalsta: skolu partnerības (€ 5000) – kopīgi projekti, valodu apguve, pieredzes apmaiņa skolu vadībai un skolotājiem skolu attīstību (€ 20 000- 100 000) – pedagogu sākotnējā un tālākizglītība, stažēšanās sadarbības tīklu veidošanu (€ 50 000- 150 000) - veicina sadarbību starp Comenius projektiem (informācijas apmaiņa, koordinatoru apmācība, inovācija un pētījumi, semināri, konferences) Pieteikšanās - reizi gadā, izņemot uz sadarbības tīkliem (2x gadā) COMENIUS – vispārējā izglītība

Slide9: 

Mērķis: augstākās izglītības kvalitātes veicināšana un Eiropas dimensijas stiprināšana augstākajā izglītībā Auditorija: augstskolas, studenti un akadēmiskais personāls Atbalsta: Sadarbību starp augstskolām Granti augstskolām (€4000-12 800) studentu un akadēmiskā personāla mobilitāte – iespēja studēt ārvalstu augstskolā 3-12 mēnešus intensīvā mācību programmas izglītības programmu izstrāde akadēmisko kredītu saskaņošanas sistēma Tematiskie tīkli – Eiropas dimensija kādā akadēmiskajā disciplīnā (vid. € 75 000) Pieteikšanās - 2 x gadā (marts, novembris) ERASMUS pieteikušos studentu skaits no Latvijas 2001/2002 – 612, faktiskais 209, 2002/2003 – pieteikts 680 ERASMUS – augstākā izglītība

Slide10: 

Mērķis: veicināt pieaugušo izglītības pieejamību jebkurā dzīves un vecuma posmā Mērķauditorija: pieaugošo izglītībā iesaistītie formālie un neformālie (asociācijas, muzeji, bibliotēkas, utt.) Atbalsta: sadarbības projektus – vismaz 3 dalībvalstu iestādes, kuras strādā pie kopīga projekta, piem. neformāli iegūtas izglītības akreditācijas (€50 000-150 000) mācību partnerību – neliela mēroga sadarbība starp vismaz 3 dalībvalstu iestādēm (par konkrētu tēmu, konferences, utt. pieredzes apmaiņai) pieaugušo izglītības darbinieku mobilitāti sadarbības tīklus – pieaugušo izglītības iestāžu sadabība starp visamz 6 valstīm Pieteikšanās – reizi gadā GRUNDTVIG – pieaugušo izglītība

Slide11: 

Mērķis: Eiropas valodu apguves veicināšana Mērķauditorija: mācību iestādes, pašvaldības, NVO mediju uzņēmumi, izdevniecības, programmatūras izstrādātāji LINGUA 1 – valodu apguves motivācijas veicināšana sabiedrības domas veicināšana indivīdu motivēšana informācija par pieejamajiem veidiem un metodēm pieejas veicināšana informācijas apmaiņa un izplatīšana lēmumu pieņēmējiem LINGUA 2 – jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un ieviešana valodas mācīšanai un valodu prasmes novērtēšanai augstas kvalitātes valodu mācību līdzekļu izstrāde esošo līdzekļu plašāka izplatīšana / adaptācija jāpiedalās vismaz 3 valstīm - vienai, kuras valodas apmācībai tiek izstrādāts dotais līdzeklis Pieteikšanās – 2 x gadā (marts, novembris) Partnerība LINGUA

Slide12: 

Mērķis: veicināt jauno tehnoloģiju ieviešanu un lietošanu izglītības procesā ar IKT un ODL Mērķauditorija: asociācijas, augstskolas, mācību centri, pētniecības iestādes Atbalsta: studijas un salīdzinošo analīzi lai veicinātu izpratni par ODL un IKT iespaidu uz izglītību un IKT izmantošanu izglītības nolūkiem jaunu izglītības metožu un resursu izstrādi izglītībā sadarbības tīklu izveidi informācijas apmaiņai par labo praksi, idejām un paraugiem šajā jomā Partnerība -3 dalībvalstu iestādes Pieteikšanās – 2 x gadā (marts, novembris) MINERVA – jaunās tehnoloģijas izglītībā

Slide13: 

Latvijā Akadēmisko programmu aģentūra www.apa.lv Eiropā www.socleoyouth.be

JAUNATNE : 

Mērķis: veicināt sadarbību jomās, kas skar jaunatni un atvērt jauniešiem iespējas iepazīt Eiropu un sniegt savu ieguldījumu tās attīstībā Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 15 līdz 25 gadiem (jauniešu grupas, jaunieši kas vēlas iesaistīties brīvprātīgo darbā Eiropā, jaunatnes organizācijas, līderi, pašvaldības, jaunatnes rīcībpolitikas veicinātāji un koordinatori vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī, citi, kas strādā ar jauniešiem neformālajā izglītībā) Darbības periods: 2000-2006 Pieteikšanās: 5 x gadā JAUNATNE

JAUNATNE : 

Pasākumi: Action – Jaunatne Eiropai – jauniešu apmaiņas Action– Eiropas brīvprātīgo serviss – iespēja līdz 12 mēnešiem strādāt ārvalstīs konkrētos projektos (vecums-18-25) Action– Jauniešu iniciatīvas – atbalsts jauniešu iniciētiem projektiem Action – kopīgie pasākumi ar Leonardo un Socrates Action– atbalsts Youth vispārējiem mērķiem, inovatīviem un augstas ietekmes projektiem (sadarbība, partnerība, informācija) (€ 100 000) 2004. g. prioritātes: Jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušana Tolerances pret atšķirīgo veicināšana; cīņa pret rasismu un ksenofobiju Sports ES paplašināšanas veicināšana JAUNATNE

Slide16: 

Latvijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra www.yfe.lv Eiropā http://europa.eu.int/comm/youth/index_en.html

2004 - Eiropas gads Izglītība caur sportu: 

EK finansēs ~185 projektus vietējā, reģionālā, starptautiskā un kopienas līmenī Mērķis: veidot sabiedrisko domu, veicināt jauniešu apmaiņu, iedrošināt sekot labas prakses piemēriem Sedz darbinieku, vispārējās, ceļojumu, konferenču, informācijas izplatīšanas un citas “mīkstās” aktivitātes 2004 - Eiropas gads Izglītība caur sportu

Slide18: 

Mērķis: veicināt vienotas kultūras telpas izveidi Eiropā uzsverot un saglabājot ikvienas tautas kultūras savdabību Mērķauditorija: mākslinieki, kultūras darba organizatori un kultūras institūcijas (valsts vai NVO) Atbalsta sadarbību un aktivitātes, kas veicina: Eiropas tautu kultūru dialogu informācijas apmaiņu, jaunradi un kultūras pieejamību jaunās izteiksmes formas/tehnoloģijas jaunradē un kultūrā kultūras mantojuma saglabāšanu tradīcijas un jauninājumus Darbības termiņš: 2000 - 2004

Slide19: 

Atbalsta: viena gada sadarbības projektiem ar novatoriskām un/vai eksperimentālām aktivitātēm, (vismaz 3 valstu kultūras institūcijas) kopīgiem pasākumi strukturētu ilgtermiņa kultūras sadarbības līgumu ietvaros, (vismaz 5 valstu kultūras institūcijasa) kultūras sadarbības projektu realizēšanai trešajās valstīs, kuras nepiedalās programmā literatūras un tulkošanas projektiem Projektu apjoms - €50 000-150 000 Līdzfinansē – līdz 50% no projekta Pieteikšanās- reizi gadā

Slide20: 

Latvijā Kultūras ministrija www.km.gov.lv Eiropā http://europa.eu.int/comm/culture/index_en.htm

Slide21: 

Programma vides aizsardzības un teritoriālās plānošanas integrācijas (LIFE-Environment) un dabas aizsardzības (LIFE-Nature) projektiem LIFE programma ir aizsākusies jau 1992.gadā. Pirmā fāze – LIFE I - noritēja no 1992.-1995. gadam. Otrā – LIFE II – noritēja no 1996.-1999. gadam. Šobrīd III fāze. Mērķauditorija: vietējās un reģionālās pašvaldības, savienības, korporācijas, aģentūras, kameras, MVU, asociācijas, pētniecības institūti, augstskolas, utt

Slide22: 

LIFE- Environment (Vide) paredzēta: vides un ilgtspējīgas attīstības principu integrēšanai teritoriālā un attīstības plānošanā, sevišķi attiecinot to uz pilsētvidi un piekrasti ūdens apsaimniekošana, sevišķi attiecinot to uz upes baseiniem, gruntsūdeņu aizsardzību, notekūdeņu attīrīšanu, izkliedēta piesārņojuma samazināšanu visa veida atkritumu samazināšanai, pārstrādei un efektīvas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidei saimnieciskās darbības ietekmes uz vidi mazināšanai saskaņā ar piesārņojuma novēršanas pieeju: tīrās tehnoloģijas, integrēta vides vadība, siltumnīcas efektu radošo izplūdes gāzu samazināšana, ilgtspējīgs tūrisms dažādu produktu ietekmes uz vidi samazināšanai, ieviešot produktu dzīves cikla apsaimniekošanu, kā arī attīstot videi draudzīgus produktus Līdzfinansē – 50-75% no projekta Apjoms – vidēji € 300 000 max 1 milj. Pieteikšanās reizi gadā

Slide23: 

LIFE-Nature (Daba) galvenais uzdevums ir veicināt apdraudēto sugu un dabiskās vides aizsardzību. Atbalsta: transnacionālu sadarbību, informācijas apmaiņu, profesionāļu mobilitāti, lietišķos pētījumus, know-how apmaiņu, vērstu uz dabas rezervātu atjaunošanu un aizsardzību pasākumiem apdraudēto sugu aizsardzībai Līdzfinansē – 50-75% no projekta Apjoms – vidēji € 300 000 max 1 milj. Pieteikšanās vairākas reizes gadā

Slide24: 

Latvijā Vides ministrija www.vidm.gov.lv Eiropā http://europa.eu.int/comm/ environment/life/life/index.htm

Slide25: 

Programma dzimumu līdztiesības veicināšanai Balstīta uz Kopienas stratēģisko ietvaru dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Programas periods: 2001-2005 Mērķi: Veicināt un izplatīt vērtības un praksi, kas balstīta uz dzimumu līdztiesības principa Uzlabot izpratni par līdztiesības jautājumiem Attīstīt iesaistīto organizāciju kapacitāti Dzimumu līdztiesība

Slide26: 

Eiropas Sociālā Fonda finansēta programma, kas atbalsta aktivitātes, kas novērš diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū. Programmas galvenie principi: starpvalstu sadarbība, inovācija, tematiska uz partnerību balstīta pieeja. Aktivitātes balstās uz Eiropas Nodarbinātības stratēģijas 4 pīlāriem: Nodarbinātības spējas, uzņēmējdarbības spējas, spējas pielāgoties un vienlīdzīgas iespējas

Slide27: 

Programma vardarbības pret bērniem, jauniešiem un sievietēm izskaušanai Balstās uz 1979.gada Konvenciju par jebkāda veida sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 1989.gada Bērnu tiesību konvenciju Daphne II - no 2004.līdz 2008.gadam. Atbalsta: aktivitātes, kuras vērstas uz informēšanu, informācijas apmaiņu un sabiedrības apziņas veidošanu Mērķauditorija: Pētniecības institūti, pašvaldības, NVO, asociācijas Daphne II

Slide28: 

6.Ietvara programma (IP) izpētei, tehnoloģiju attīstībai un demonstrējumiem Atbalsta izpēti un inovācijas Sniedz finansiālu atbalstu pētniecības iestādēm, augstskolām un MVU Starptautiska sadarbība, sadarbības tīkli, informācija apmaiņa, apmācība, lietišķie pētījumi, fundamentālā zinātne

Slide29: 

Trīs darbības virzieni Eiropas pētniecības jomas integrācija un stiprināšana Tematiskas pētniecības programmas (7 prioritārās jomās)”: Ģenētika un biotehnoloģijas Informācijas sabiedrības tehnoloģijas Nanotehnoloģijas, inteliģentie materiāli Aeronautika un kosmoss Pārtikas drošība un veselības riski Ilgtspējīga attīstība Pilsoņi un pārvalde atvērtā un uz zināšanām balstītā Eiropas sabiedrībā Specifiskas aktivitātes četrās plašākās jomās, piem. īpašas pētniecības aktivitātes MVU Eiropas pētniecības jomas stiprināšana caur sadarbību utml. Eiropas pētniecības jomas strukturēšana: cilvēkresursi, mobilitāte utml. Euratom pētniecība un apmācība kodolenerģijas jomā

Slide30: 

Latvijā http://www.zinatne.lv Eiropā http://fp6.cordis.lu/fp6/home.cfm

Slide31: 

Darbības plāns Eiropas informācijas sabiedrības veidošanai Mērķis: veicināt pielietojumu un satura izstrādi on-line sabiedriskajiem un privātajiem pakalpojumiem četrās jomās: e-pārvalde e-apmācība e-veselība e-bizness Atbalsta: Starptautisku sadarbību, uzņēmumu veidošanu, informācijas izplatīšanu, pilotprojektus Mērķauditorija: asociācijas, augstskolas, MVU, vadības, mācību centri, skolas Apjoms – nav ierobežojumu

Slide32: 

Programma Eiropas līdzsvarotas un harmoniskas attīstības veicināšanai. Pamatprincips-nacionālās robežas nedrīkst būt barjeras Eiropas teritorijas integrācijai, līdzsvarotai attīstībai un sadarbībai. INTERREG III (3. programmēšanas periods) prioritāte - stiprināt ekonomisko un sociālo izlīdzināšanos (kohēziju) un līdzsvarotu attīstību atbalstot un veicinot sadarbību gan abpus robežām un starp reģioniem. INTERREG A – pārrobežu sadarbība INTERREG B – transnacionālā sadarbība starp Eiropas reģioniem INTERREG C – starpreģionālā sadarbība INTERACT – INTERREG koordinācija INTERREG-reģionālā attīstība

Slide33: 

Mērķauditorija: pašvaldības, reģionālās un vietējās pašvaldības, citas institūcijas: asociācijas, akadēmiskās vai pētniecības institūcijas, fondi, NVO, bezpeļņas organizācijas, attīstības aģentūras Noteikti Eiropas reģioni/valstis, kas var pieteikt projektus/būt projektu partneri Projektu apjoms: € 300 000- 2 000 000 Līdzfinansējums: ne mazāk kā 25% (1. mērķa reģiona valstis) Partnerība – vismaz no trīs valstīm Atbalsta – starpvalstu pētījumi un stratēģijas, investīciju projektu sagatavošana, pieredzes apmaiņa, speciālistu apmācība, semināri konferences, ‘tīklošanās Investīcijas infrastrukturā - ne vairāk kā 25 % no projekta kopapjoma Pieteikšanās – 2 x gadā INTERREG-reģionālā attīstība

Slide35: 

INTERREG IIIC Programmu zonas Dienvidi Rietumi Austrumi Ziemeļi

Slide36: 

www.bsrinterreg.net – Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB programmas mājas lapa www.interreg3c.net – INTERREG IIIC programmas mājas lapa www.europa.eu.int/comm/regional_policy – Eiropas Komisijas mājas lapa par ES reģionālās politikas instrumentiem Informācija par INTERREG

Informācija par EK Programmām: 

Informācija par EK Programmām http://www.europa.com http://europa.eu.int/grants/index_en.htm http://www.welcomeurope.com http://www.eiropainfo.lv http://www.esfondi.lv http://www.esflatvija.lv

authorStream Live Help