Газета InterMedia №30 от 05.08.2020 г

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

Читайте в цьому номері: Що робити, щоб не втратити пай – попередження від Мін’юсту... Які затверджено рекомендації закладам освіти для роботи з 1 вересня?

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

INTER MEDIA IM THE TIMES ukrimgukr.net 05.08.2020 №30 123 НОВИНИ. ОГОЛОШЕННЯ. ПРОГРАМА ТБ ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА НАШУ ГАЗЕТУ ІНДЕКС – 60407 Работа региональный МЕНЕДЖЕР Зарплата более 28000 грн./мес. звоните +380675464314 Продам ДРОВА акация дуб ясень Т.063-892-74-87 УВАГА Редакція газети на період карантину працює дистанційно Оголошення та всі запитання приймаємо за телефонами: 073-122-63-25 068-677-92-07 INTER MEDIA IM THE TIMES Вся реклама в строчку простая принимается бесплатно По телефону: 068 677 92 07 Вайбер: 068 677 92 07 Інвентаризацію державних земель завершать до 21 вересня 2020 року Інвентаризація повинна була завершитись 20 липня цьо- го року але строк завершення перенесено на два місяці через карантинні обмеження. ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÍÅÂÐÎÇΠÄÅÒÅÉ È ÂÇÐÎÑËÛÕ Ïðèåì âåäåò ðóêîâîäèòåëü êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê äîöåíò РАХМАНОВ НИЯЗИ МАМЕДОВИЧ ïñèõèàòð ïñèõîòåðàïåâò èãëîðåôëåêñîòåðàïåâò ÏÐÎÂÎÄÈÒ ËÅ×ÅÍÈÅ ÄÅÒÅÉ Капризность. СДВГ- синдром дефект внимания. Гиперактивность. ЗПР. Аутизм. Синдром раздраженного кишечника. Энурез. Заикание логовневроз. Навязчивые действия: тики грызение кусание ногтей выщипывание волос симптом лживости необоснованные страхи. Нервная анорексия. Конт.тел.: +38067-634-0226 e-mail: doktornijazigmailcom http://doktornijazi.umi.ru Адрес: Новомосковский район с. Орловщина ул. Лесная 32 санататорий « Новомосковский» кор. 4 к. 102-103 г. Днепр. ул. Б. Хмельницкого 8 ЛИЦЕНЗИЯ МОЗ УКРАИНЫ АГ №603563 ОТ 12.10.2011 и ÂÇÐÎÑËÛÕ Ожирение. Неврозы навязчивых состояний. Тики заикания. Кардионеврозы. Депрессивные неврозы. ВСД. Сексуальные расстройства. Алкогольная зависимость и другие виды зависимости лечение и кодирование. Отдаленные последствия черепно- мозговых травм. Психосоматические расстройства гипертония невыраженное постинсульное состояние заболевания желудочно- кишечного тракта. Рассеянный склероз. Болезни которые сопровождаются тревогой страхом бессонницей головными болями колебаниями артериального давления потемнение в глазах тупая головная боль. Остеохондроз. Боли в области сердца груди невротического происхождения. Головокружение. Раздражительность. Снижение работоспособности быстрая утомляемость. Приступы с потерей сознания. КУПЛЮ ДОРОГО говядину молочных телят бычков на доращивание Т.096-725-63-45 Максим АДВОКАТ СЛУЖЕНИЕ ЗАКОНУ И СПРАВЕДЛИВОСТИ г. Синельниково ул. Садовая 7 район ст. Синельниково-1 Т. 096 810 84 01 Íàòóðàëüíûé âêóñíûé è ñàìûé ïîëåçíûé ÌÅÄ степ ное разнотравье и подсолнух Ò. 096-138-10-57 Інвентаризацію земель сільсько- господарського призначення що перебувають у державній власності завершать до 21 вересня 2020 року. Про це на своїй сторінці Facebook написав голова держгеокадастру Ро- ман Лещенко після робочої зустрічі з представниками компаній які пе- ремогли в тендерах на проведення інвентаризації земель в Україні. «Цьогоріч область вийшла у на- ціональні лідери за результатами жнив ранніх зернових. Все - завдя- ки зусиллям наших аграріїв. Вони щороку збільшують потужності: закуповують сучасну техніку та втілюють нові технології у виро- щуванні культур. Як результат - зі- брали 3 млн. тонн озимих та ярих пшениці ячменю жита - зазначив голова Дніпропетровської ОДА. - Світові ціни на сільгосппродук- цію зросли тож у агровиробників оптимістичні прогнози». Найвищу середню урожайність ранніх зернових отримали сіль- госптоваровиробники Новомос- Синельниківський район - серед лідерів за врожаєм Дніпропетровщина сьо- годні знаходиться в національ- них лідерах за врожаєм ранніх зернових. Завершуються жнива і нині регіон лідирує серед об- ластей України за кількістю зі- браних ранніх зернових. Аграрії намолотили 2 млн тонн пшениці понад 860 тис тонн ячменю 87 тис. тонн жита. Загалом - 3 млн тонн зерна. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко. ковського району - 514 ц/га Си- нельниківського району - 497 ц/га та Магдалинівського району - 494 ц/га. Аграрії зазначають що цьогоріч погода сприяла доброму врожаю ранніх зернових. Приміром до- помогли рясні опади у травні. До- брим видався і врожай озимого ріпаку. Його в області намолоти- ли 280 тис тонн. А вже у серпні та вересні на Дніпропетровщині по- чнуть збирати пізні зернові - ку- курудзу просо гречку та технічні культури - соняшник цукровий буряк. «На жаль через COVID-19 та ка- рантинні обмеження які були за- проваджені по всій країні цей процес затягнувся. Всі виконавці визнали що не змогли виконати свої зобов‘язання до 20 липня як пе- редбачалося підписаними угодами» – сказав голова держгеокадастру. Також за його словами пере- шкодою для вчасного завершення процесу стала наявність великої кількості оскаржень тендерних за- купівель до антимонопольного комі- тету. Як наслідок укладання догово- рів відбулося лише в травні-червні а не в березні. В силу цих обставин інвентаризація стартувала на 2 міся- ці пізніше ніж заплановано. Роман Лещенко повідомив що за результатами наради було прийняте рішення погодити з кабінетом міні- стрів України відтермінування за- вершення інвентаризації сільсько- господарських земель державної власності до 21 вересня 2020 року. «Виконавці запевнили що у дво- місячний термін роботи будуть ви- конані. В іншому разі вони будуть нести юридичну відповідальність в тому числі – жорсткі фінансові санкції передбачені діючими дого- ворами» – підкреслив він. Якщо своєчасно не оформити право власності на землю то потім за рішенням міської селищної чи сільської ради буде подано клопо- Що робити щоб не втратити пай – попередження від Мін’юсту Власникам паїв треба провести процедуру оформлен- ня власності на ділянку щоб не втратити її. Міністерство юс- тиції нещодавно опублікувало дату котра є дедлайном у цій справі – 1 січня 2025 року. Якщо до цього часу власник земель- ної ділянки або людина яка є її спадкоємцем не оформила своє право на володіння то автома- тично буде вважатися що вона відмовилася від неї. трібно мати документ який засвід- чує право на володіння паєм. Також потрібна заява про виділення такої ділянки на місцевості. Окрім цьо- го потрібно звернутись до місцевої землевпорядної організації. Вона створить технічну документацію на дану ділянку. Проект землеустрою потім погоджують із територіаль- ним органом який займається полі- тикою у сфері земельних відносин. Після цього звертаються до дер- жавного реєстратора або нотаріу- са який проведе процедуру оформ- лення права власності на вказану ділянку. Для цього потрібні оригі- нали документів а також квитанція про сплату за державну реєстрацію. тання яке після суду передасть ді- лянку в комунальну власність тої громади на території якої знахо- диться ця земля. Якщо власник зем- лі пропустив строк її оформлення через поважну причину то потріб- но буде звернутися до суду щоб він призначив додатковий строк який дозволить переоформити ділянку. З дня реєстрації права комуналь- ної власності на ділянку забороне- но протягом семи років передава- ти її до приватної власності. Це не стосується її передачі власнику або спадкоємцю. Для того щоб оформити право власності на пай треба звернутися до місцевих органів. З собою по-

slide 2:

ñåðåäà 5 ñåðïíÿ 2020 ðiê 2 The Inter Media Times Галотерапия в Синельниково Те кто хотя бы раз в жизни был в Солотвинских шахтах знают не понаслыш- ке об их пользе для здоро- вья. Сегодня вовсе не обяза- тельно ехать в другой город или область для того чтобы пройти курс оздоровления организма Солотвинской солью. Соляная комната «А-соль» в нашем городе по улице Мира 28 - это помеще- ние в котором искусственно воссоздан уникальный ми- кроклимат соляной пещеры столь ценимой людьми сле- дящими за своим здоровьем. Наличие ионов соли в воз- духе которые постоянно рас- пыляются очень полезно для оздоровления нашего организ- ма. Воздух в соляной комнате «А-соль» буквально наполнен микро частичками соли чело- век вдыхает его и соль начи- нает свою полезную работу. Интересно что из-за высокой концентрации целебной соли в закрытом пространстве гало- камеры абсолютно отсутству- ют бактерии и вирусы. В чем польза сеансов галоте- рапии Нахождение в соляной комнате благотворно влияет на иммунитет и помогает про- тивостоять респираторным за- болеваниям. Показано людям с заболеваниями дыхательной системы так как соляные пары обладают муколитическим и противовоспалительным дей- ствием. Уже после нескольких сеансов у пациента ослабевает или полностью пропадает ка- шель и даже храп. Микрочастицы соли способ- ствуют очищению кожи. Среди показаний - акне атопический дерматит экзема псориаз не говоря уже о подростковых вы- сыпаниях. Очищение легких и дыхательных путей. Это делает курс галотерапии обязатель- ным к прохождению людям работающим с химикатами и вредными веществами прожи- вающими в нашей местности с загрязненным воздухом. Нахождение в соляной ком- нате ускоряет метаболизм что способствует естествен- ному похудению. Замечатель- ный терапевтический эффект дает галокамера в борьбе с за- тяжными депрессиями пода- вленным состоянием нервной возбудимостью. Польза от га- лотерапии для детей даже пре- восходит пользу для взрослых Во-первых это укрепление им- мунитета и у малышей с дет- ских лет повышается стойкость к вирусам и инфекциям. Кроме того курс устраняет излишнюю возбудимость и решает пробле- мы со сном. Для детей в соляной комнате оборудовано отдель- ное пространство где они могут играть и развлекаться сочетая приятное с полезным. Соляная комната - замеча- тельная и доступная возмож- ность заметно укрепить свое здоровье и решить множество проблем с самочувствием у всей семьи. В галокамере мож- но отдохнуть и расслабиться. Обязательно попробуйте такой курс и ощутите разницу А также есть возможность сделать уникальный и неповто- римый подарок для близких и любимых купив подарочный сертификат на посещение со- ляной Шановні синельниківці запасіться водою Згідно з офіційним листом № 80А від 24.07.2020 року адміні- страція Синельниківського міського водоканалу повідомляє що з 12-00 годин 10 серпня 2020 року ДМП ВКГ «Дніпро-За- хідний Донбас» змушене обмежити питне водопостачання оптових споживачів і просить забезпечитися питною водою. Спілка бджолярів кожного року допомагає малозабезпе- ченим пенсіонерам які зна- ходяться на обліку в терито- ріальному центрі передаючи їм солодкий мед. Цього року пасічники привезли 62 кг цілю- щого продукту. Завдяки підтримці таких лю- дей підопічні та працівники Синельниківський міський територіальний центр соціального обслуго- вування висловлює щиру подяку спілці бджолярів нашого міста й особисто її очільнику Малому Віталію Тихоновичу за надану під- тримку та допомогу в роботі центру. Бажають здоров’я всіляких благ і процвітання Синельниківського терцентру відчувають себе більш захище- ними. Життя стає солодшим. Щоб життя було солодшим Замість « пакунків малюка» виплачуватимуть 5 тисяч гривень Кабінет міністрів за- мість видавання «пакунків малюка» запровадив одно- разову виплату 5 тисяч гри- вень на одного новонаро- дженого. Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу 29 липня. Пропо- зицію внесла міністерка со- ціальної політики Марина Лазебна. «Проєктом пропонується за- провадити цільову компенса- ційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень громадянам у яких на- родилася дитина видати спе- ціальну картку з особливим режимом використання» – сказала вона. Лазебна зазначила що кошти можна отримати на спеціаль- ний рахунок у Приватбанку. Батьки зможуть на ці гроші са- мостійно купувати товари для дитини. Буде встановлено роз- дрібні пункти в яких можна буде придбати на ці гроші лише визначені товари. На уточнювальне запитан- ня міністра КМУ Олега Не- мчінова щодо того що батьки можуть використати ці гроші не за призначенням прем’єр- міністр Денис Шмигаль запев- нив що купити на ці 5 тисяч можна буде тільки те що по- трібно для дитини. Серед усіх регіонів України тільки в Донецькій області по- роділлям не видали жодного «бебі-боксу» з 2018 року коли ця програма запрацювала на державному рівні. «Кабмін продовжив адаптив- ний карантин до 31 серпня та встановив чотири рівні епіде- мічної небезпеки в країні - чер- воний помаранчевий жовтий та зелений. Які регіони потра- Дніпропетровщина увійшла до « зеленої» карантинної зони В Україні почав діяти поділ на чотири карантинні зони. Регіони які потрапи- ли до зеленої помаранче- вої жовтої та червоної зон визначила державна комі- сія ТЕБ і НС. Дніпропетров- щина увійшла до «зеленої». Про обмеження які будуть застосовуватися в області під час адаптивного каран- тину розповів заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Мак- сим Скрипнік. плять до кожного з них ви- значала державна комісія ТЕБ і НС. Відсьогодні їхнє рішення вступило в силу. Для кожної зони правила адаптивного ка- рантину відрізнятимуться. Об- меження діятимуть на усіх рів- нях але найбільш жорсткими вони будуть у тих населених пунктах які увійшли до черво- ної зони. Переглядатимуть та оновлюватимуть дані щотиж- ня» - зазначив заступник го- лови Дніпропетровської ОДА Максим Скрипнік. На Дніпропетровщині за- лишаються чинними обме- ження встановлені раніше. Обов’язково носити маски у громадських місцях та при- міщеннях. Перевозити паса- жирів можна тільки в меж- ах сидячих місць. Дозволено проводити масові заходи - але у розрахунку не більше 1 лю- дини на 5 квадратних метрів. Можуть працювати кінотеатри - втім вони мають бути запо- внені не більш ніж на 50. Із 1 вересня в усіх зонах окрім червоної планують від- крити школи. Із 1 вересня до закладів осві- ти допускатимуть лише у мас- ках або респіраторах водночас на заняттях маски можна буде не використовувати. Педагоги опитуватимуть учнів/студен- тів щодо їхнього самопочуття і зможуть проводити уроки на відкритому повітрі. Відповідні рекомендації щодо організації освітнього процесу 30 липня 2020 року затвердив Заступник Міністра охорони здоров’я – головний держав- ний санітарний лікар Віктор Ляшко. Тимчасові рекоменда- ції розроблено для закладів по- зашкілля загальної середньої фахової передвищої освіти профтехів і вишів. Вхід до закладу освіти буде можливий лише у захисній масці або респіраторі. У період каран- тину до закладу не допускатимуть батьків або супроводжуючих осіб – крім тих які супроводжу- ють осіб з інвалідністю. На заняттях захисні маски або респіратори можна не викорис- товувати. Водночас під час пере- сування приміщеннями закладу носіння масок є обов’язковим. Перед заняттями педагоги опитуватимуть учнів/студентів щодо їхнього самопочуття. Тих у кого буде виявлено симптоми гострих респіраторних захво- рювань оперативно направля- тимуть до медпрацівника для огляду. Персоналу проводити- муть обов’язкову термометрію Затверджено рекомендації закладам освіти для роботи з 1 вересня Маски на заняттях – необов’язково контроль за станом здоров’я та заборона “шведського столу” в їдаль- нях. Такі тимчасові реко- мендації будуть діяти з по- чатку навчального року. і не допускатимуть до закладу з температурою понад 3720 С. Водночас для учнів та студен- тів температурний скринінг не буде обов’язковим. Закладам також рекомендова- но адаптувати освітній процес. Зокрема проводити заняття на відкритому повітрі за можливос- ті передбачити змогу визначати різний час початку та закінчення занять перерв для різних класів та груп обмежити проведення масових заходів нарад зборів тощо в закритих приміщеннях. У закладі також необхідно буде запобігати утворенню скупчень учнів/студентів та мінімізувати їхні пересування між кабінета- ми і аудиторіями. На період карантину заклади повинні забезпечити наступні умови безпеки: місця для оброб- ки рук антисептиками на вході до всіх приміщень збір вико- ристаних масок і рукавичок в окремі контейнери підготовлені санітарні кімнати: рідке мило паперові рушники або електро- сушарки для рук плакати бане- ри про респіраторну гігієну та етикет кашлю обладнані мед- пункти: безконтактні термоме- три дезінфектори засоби інди- відуального захисту розмітка на підлозі для утримання дистанції та організованого руху кори- дорами провітрювання примі- щень не менше 10 хвилин після кожного заняття очищення і де- зінфекція поверхонь - дверних ручок столів місць для сидіння перил тощо - після проведення занять у кінці робочого дня. Рекомендації також встанов- люють особливості організа- ції харчування. Так у період карантину не дозволяється харчування за типом «швед- ського столу» та з самообслу- говуванням. Заклад також по- винен мати графік харчування учнів/студентів. Відстань між столами має бути не менш як 15 м а за одним столом має бути не більш ніж 4-х осіб. Працівники харчоблоку пра- цюватимуть у захисних мас- ках і одноразових рукавичках. Працівники які видають стра- ви або здійснюють розрахунок додатково матимуть захисні окуляри або щиток. Керівники закладів також мають забезпечити проведення роз’яснень та інструктажів для персоналу та здобувачів щодо того як запобігти зараженню та поширенню коронавіру- су як реагувати на симптоми COVID-19 як правильно ви- користовувати і утилізовувати маски/респіратори рукавич- ки. Крім того закладам реко- мендовано розробити алгорит- ми дій на випадок надзвичайної ситуації пов’язаної з випадка- ми COVID-19 у закладі. Також встановлено реко- мендації щодо перевезення ді- тей та працівників закладу в шкільному транспорті. Переві- знику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами та антисептиками для рук що- денно контролювати їхній стан здоров’я та не допускати до ро- боти працівників з ознаками гострої респіраторної хвороби і температурою вище 3720 С. Салон транспорту необхідно дезінфікувати до початку та в кінці робочої зміні. Вхід до са- лону автотранспорту здійсню- ється за наявності захисної маски/респіратора. Кількість пасажирів має бути у межах кількості місць для сидіння.

slide 3:

3 ñåðåäà 5 ñåðïíÿ 2020 ðiê The Inter Media Times КВАРТИРЫ ПРОДАЖА ДОМА ПРОДАЖА •2 дома на одном участке в центре г. Синельниково есть газ свет вода удобства в доме хоз- постройки рядом школа детсад парк. Т.0631316549 •2-этажный дом со всеми удоб- ствами есть м/п окна гараж и подвал в доме хозпостройки зе- мельный участок 6 соток цена 550 тыс. грн. Т.0957194454 0502768068 •В связи с выездом дом со все- ми удобствами в г. Синельниково по ул. Л.Чайкиной 93 есть хозпо- стройки земельный участок 6 со- ток. Т.0993619278 0973365080 •Газифицированный глино- битный небольшой дом в г. Си- нельниково. Земля и дом прива- тизированы участок 575 соток цена договорная. Т.0932896650 •Дом 65х10 в г. Синельниково по ул. 333-й Дивизии 30 цена дого- ворная. Т.0630522874 0961380597 •Дом 8х12 со всеми удобствами на восточной стороне г. Синель- никово по ул. О.Вишни есть элек- троотопление гараж подвал са- рай участок 10 соток.Т.0953369533 •Дом в г. Синельниково по ул. Воровского в жилом состоянии. Т.0973535608 •Дом в г. Синельниково по ул. Крупской. Или обменяю на 2-ком- натную квартиру на микрорайоне г. Синельниково. Т.0637203712 •Дом в г. Синельниково по ул. Тихая есть газ свет вода и удоб- ства во дворе. Т.0638930865 •Дом на восточной стороне г. Синельниково район СШ№6 есть свет газ вода в доме хозпо- стройки земельный участок 6 со- ток. Т.0503216380 •Дом со шпал обложен кир- пичом площадью 59 кв.м в г. Си- нельниково район газовой конто- ры есть все документы 5 комнат кухня ванная гараж двор сарай подвал колодец летняя кухня. Т.0632177152 •Дом в г. Синельниково по ул. Интернациональная район центрального рынка есть но- вая крыша газ вода дом обло- жен кирпичом цена 196 тыс. грн. Т.0959212531 0731148706 •Дом площадью 52 кв.м в г. Синельниково по ул. Б.Ступки Фрунзе жилое состояние есть гараж погреб летняя кухня зе- мельный участок 6 соток рядом ж/д вокзал магазины и пр. ин- фраструктура. Т.0675638251 •Дом площадью 54 кв.м в райо- не центрального рынка г. Синель- никово есть газ свет вода удоб- ства во дворе. Т.0509137694 •Дом площадью 55 кв.м в райо- не ст. Синельниково-2 есть гараж летняя кухня земельный участок 6 соток. Т.0509703853 •Дом площадью 57 кв.м в г. Си- нельниково по ул. Стадионная есть все удобства гараж летняя кухня постройка под сауну сква- жина во дворе брусчатка метал- лическая крыша. Т.0975637999 •Дом площадью 57 кв.м в рай- оне ст. Синельниково-1 есть все удобства хозпостройки земель- ный участок 4 соток. Т.0970137184 •Дом площадью 625 кв.м в центре г. Синельниково есть все удобства хозпостройки. Для раз- умного хозяина. Т.0988511977 •Дом площадью 64 кв.м в г. Си- нельниково по ул. Яровая бывшая ул. Жлобы есть печное и газовое отопление летняя кухня с отопле- нием. Т.0958868609 0991550495 •Дом площадью 73 кв.м со всеми удобствами есть хозпостройки колодец с питьевой водой во дво- ре участок 8 соток. Т.0952539840 •Дом площадью 80 кв.м в районе ст. Синельниково-2 есть все удоб- ства печное и газовое отопление рядом вокзал школа детсад мага- зины. Т.09531446905 0953125560 0963212175 •Дом площадью 87 кв.м в ра- йоне ст. Синельниково-1 есть все удобства хозпостройки земель- ный участок 6 соток. Или поме- няю на квартиру. Т.0663871828 •Жилой дом без долгов и со все- ЖИЛЬЕ ПОКУПКА •Куплю недорого дом в селе. Т.0974247905 •Срочно куплю дом с удобства- ми не старше 50 лет 2- 3- 4-ком- натную квартиру в г. Синельнико- во район первых «Пятихаток» до 4 этажа. Т.0959212531 0731148706 ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРОДАЖА ми удобствами в г. Синельниково по ул. Квитневая 30 есть частич- но мебель рядом школа стадион рынок. Т.0969619964 •Жилье в центре г. Синельни- ково. Т.0959212531 0731148706 •Небольшой дом в г. Синельни- ково есть свет газ и печное ото- пление вода в доме и во дворе рядом школа детсад и магазины. Т.0667102295 0933029970 •Небольшой дом со всеми удоб- ствами есть земельный участок 10 соток. Или поменяю на 1-комнат- ную квартиру. Т.0952539840 •Новый жилой ухоженный дом площадью 130 кв.м есть все удоб- ства земельный участок 15 соток молодой сад. Т.0939507930 •Недостроенный дом 8х12 в районе церкви есть земельный участок 9 соток гараж подвал сарай вода свет по улице цен- тральная канализация. Возможен обмен в сегменте «Рено-Трафик». Т.0997629202 0687396848 •Полдома площадью 662 кв.м в г. Синельниково по ул. Железно- дорожная есть е есть все удобства газ вода в шаговой доступности ст. Синельниково-2 школа дет- сад рынок. Т.0994512623 •Новый теплый дом 10х8 из бе- лого кирпича в г. Синельниково есть газ свет вода летняя кух- ня сухой подвал сарай гараж рядом магазины детсад школа. Т.0985216716 •Небольшой дом площадью 55 кв.м с удобствами в г. Синельниково район нарсуда есть свет газ вода хозпостройки приватизированный участок 5 соток. Т.0979435584 •Небольшой дом с печным ото- плением в районе ст. Синельни- ково-1 есть земельный участок 6 соток вода во дворе. Т.0977920388 •Недорого дом с двух полови- нок на восточной стороне г. Си- нельниково есть газ вода хозпо- стройки. Т.09557629535 •Недорого половину дома площа- дью 50 кв.м на восточной стороне г. Синельниково есть все удобства уютный двор интернет хорошие соседи 10 минут ходьбы до ст. Си- нельниково-1. Т.0662799223 •Половину дома в г. Синельни- ково район «Черемушки» есть все удобства земельный участок 4 сотки. Т.0961260297 0969299323 •Половину дома в центре горо- да есть газ вода отопление лет- няя кухня гараж подвал хозпо- стройки. Т.0959212531 0731148706 •Половину дома площадью 40 кв.м в районе ст. Синельниково-1 по ул. Харьковская 117 есть газ свет вода вход отдельный участок 5 соток. Т.0683512250 0930332454 •Половину дома площадью 50 кв.м в г. Синельниково по ул. Квитневая 16/1 есть вода газ са- нузел в доме вход отдельный уча- сток 8 соток. Т.0678929294 •Половину дома площадью 82 кв.м на восточной стороне г. Си- нельниково есть газ вода двор 5 соток два входа торг. Т.0677506889 •Продам или обменяю кирпич- ный дом площадью 120 кв.м в рай- оне водоканала есть все счетчики дом без долгов требует космети- ческого ремонта. Т.0633296501 •Срочно дом в г. Синельни- ково район «Черемушки» есть газ вода в доме свет земельный участок 6 соток цена 250 000 грн. Т.0969867276 •Срочно дом на восточной сто- роне г Синельниково по ул. Тихая 55 есть хозпостройки удобства в доме. Торг уместен. Т.0990895962 •Срочно недорого в связи с вы- ездом продам дом в самом цен- тре города есть гараж и подвал рядом школа №1 детский сад и парк. Цена договорная. Или по- меняю на квартиру Т.0501357866 0989617331 •Теплый дом в г. Синельниково по ул. Московская есть 3 комна- ты все удобства земельный уча- сток 5 соток рядом детсад школа 3 минуты ходьбы до ж/д станции. Т.0997027982 •Теплый уютный дом на вос- точной стороне г. Синельниково по ул. Матросова есть 3 комнаты кухня веранда ухоженный двор. Т.0684189920 •Утепленный дом 6х9 на восточ- ной стороне г. Синельниково в хо- рошем районе есть садик школа дорога удобства в доме. Возможен обмен на пай или квартиру рас- смотрю варианты. Т.0975662797 •Часть дома площадью 42 кв.м в районе ст. Синельниково-1 есть все удобства цена 350 тис. грн. Т.0660149053 •1- 2- 3-комнатную квартиру в г. Синельниково район микрорай- он - «Черемушки». Т.0959212531 0731148706 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 10 2 этаж есть индивидуальное отопление балкон застеклен. Т.0962202451 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 9 есть все удобства 2 этаж. Т.0663639109 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Центральная 183а общая площадь 388 кв.м. Т.0952474668 •1-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 11 7 этаж площадь 399 кв.м. кухня - 7 кв.м. есть индивидуальное газовое ото- пление бойлер м/п окна вытяжка счетчики. Т.0999565750 0630566510 •1-комнатную квартиру под ремонт в г. Синельниково район ЖБК заменены окна двери сан- техника. Без торга. Т.0932582142 •1-комнатную квартиру в с. Ра- евка. Т.0687348315 •1-комнатную квартиру пло- щадью 399 кв.м кухня 7 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 12 2 этаж. Т.0938513833 •1-комнатную квартиру с ме- белью и посудой в г. Синельнико- во по ул. Мира 30. Т.0996866382 0636410326 0985734126 •1-комнатную квартиру со все- ми удобствами на микрорайоне г. Синельниково 1 этаж 5-этажного дома. Т.0997180828 •1-комнатную теплую и сухую квартиру в г. Синельниково по ул. Богмы есть новый ремонт и экономное отопление м/п окна все счетчики сарай и подвал. Т.0668360903 •1-комнатную квартиру на 4 этаже кирпичного дома. Возмо- жен обмен на пай. Рассмотрю ва- рианты. Т.0975662797 •1-комнатную квартиру с евро- ремонтом в г. Синельниково по ул. Мира 31. Т.0677616958 0632677971 •1-комнатную квартиру с удоб- ствами на микрорайоне г. Синель- никово 1 этаж 5-этажного дома. Т.0997180828 •2-комнатную квартиру без дол- гов в г. Синельниково по ул. Побе- ды 87 1 этаж есть все документы ремонт. Возможен обмен на район с восточной стороны. Т.0674247823 •2-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 6 4 этаж есть индивидуальное отопление. Посредникам не беспокоить. Т. 0679685964 0958781500 •2-комнатную квартиру в г. Синельниково район «Пятихат- ки»1 этаж 5-этажного дома есть м/п окна деревянные двери эко- номный итальянский котел уте- плена внутри и снаружи. Остав- ляем кухню шкаф купе диван и кресла с залы мебель в ванной комнате. Новая проводка канали- зация стояки. Огромный балкон можно сделать третью комнату квартира заходи и живи. Домо- фон чистый подъезд хорошие со- седи Т.0952834793 Ира •2- комнатную квартиру площа- дью 526 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 12 4 этаж. Т.0962202451 •2-комнатную квартиру пло- щадью 56 кв.м с ремонтом и ото- плением в г. Синельниково по ул. Мира 41. Т.0637474766 •2-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково в сре- дине дома на 3 этаже есть котел «Ferroli» м/п окна. Т.0990896805 0675446170 0934677136 •2-комнатную квартиру площа- дью 30 кв.м в центре г. Синельни- ково 2 этаж без удобств есть газ свет вода канализация цена при осмотре. Т.0934694387 •2-комнатную квартиру площа- дью 53 кв.м в г. Синельниково по ул. Мира 2 этаж чешский проект цена договорная. Т.0958305824 •2-комнатную приватизирован- ную квартиру с удобствами и ин- тернетом в г. Синельниково район завода «Золотая Амфора» гараж и сад возле дома. Т.0980440496 •2-комнатную теплую светлую квартиру на 2 этаже в г. Синель- никово район завода «Золотая Амфора» есть м/п окна лоджия застеклена балкон бронирован- ная дверь. Т.0959031492 •3-комнатную 2-этажную квар- тиру площадью 82 кв.м в г. Си- нельниково есть гараж сарай подвал кондиционер интернет и спутниковое ТВ. Т.0974840832 •Диван-малютку в отличном со- стоянии в комплекте 2 подушки 1- в форме ступенек 2 - в виде игрушки «голова медведя» цена 1500 грн. Т.0986686042 •Деревянную полуторную кро- вать. Т.0997714072 •Кровать для лежачих больных. Кровать новая ортопедическая механическая с матрасом и поруч- нями. Т.0663843223 •Мебель. Т.0959031492 •Мебельную стенку «Жемчуг» сервант 2 чугунные батареи вход- ную дверь Китай. Т.0676220776 •Мебельную стенку кровать шифоньер с антресолью в хоро- шем состоянии стол стулья тум- бу под телевизор умывальник хо- дунки для взрослых. Т.0957455410 •Недорого новую 2-ярусную кровать. Т.0684436479 •Обеденный стол пенал дере- вянную кровать трельяж 3 зеркала от трельяжа и сервант. Т.0997714072 •Сервант трельяж диван сто- лы шифоньер стулья швейную машинку ковры. Т.0632177152 •Шкаф на 2 двери с антресолью б/у электрокофеварку б/у свет- лый кухонный стол б/у мужскую куртку из натуральной кожи р.50- 54. Т.0668074753 0689299492 МЕБЕЛЬ ПРОДАЖА ИНОГОРОДНИЕ ДОМА ПРОДАЖА •Благоустроенный газифици- рованный дом в с. Раевка есть участок. Т.0504588685 0985398956 •Большой светлый дом из бело- го кирпича в пос. Раздоры Синель- никовский район 5 комнат есть хозпостройки отопление: газовое и печное большой огород. Заходи и живи Документы готовы к про- даже. Т.0667454606 0968298743 •Газифицированный дом в с. Ра- евка есть удобства счетчики хоз- постройки участок. Т.0679021343 •Дешево кирпичный дом в с. Терновое есть сарай погреб двор. Т.0665532961 •Дом 10х8 в с. Георгиевка 1 км от г. Синельниково цена дого- ворная. Т. 0987301669 •Дом 6х13 в с. Цыгановка со все- ми удобствами есть участок 1 га хозпостройки: сарай гараж лет- няя кухня подвал. Т.0500659967 •Дом в с. Георгиевка есть все удобства молодой сад участок 27 соток. Крыша окна забор - все новое. Т.0992124999 •Дом в с. Михайловка по ул. Центральная. Т.0666139534 •Дом с. Новоалександровка есть свет газ вода интернет участок 50 соток рядом пруд. Т.0993433566 •Дом 8х9 в пос. Раздоры есть все хозпостройки. Т.0971353313 •Дом со всеми удобствами в селе есть участок 30 соток. При- ватизирован. Т.0978574716 •Дом в с. Хорошево Кислянка. Т.0992021600 0985925260 •Дом в с. Фрунзе ст. Вишне- вецкое по ул. Садовая 24 есть газ летняя кухня сарай колодец большой сад огород новый забор до ж/д станции 300 метров рядом пруд 50 метров цена при осмо- тре. Т. 0675865635 •Дом в селе можно под дачу есть земельный участок 075 га цена договорная. Т.0679765082 •Дом площадью 47 кв.м ж/д станция Вишневецкая Синель- никовский район есть газ вода возле дома колодец подвал хоз- постройки огород 18 соток воз- ле дома трасса до электрички - 10 минут ходьбы. Дом угловой возле дома речка. Цена 90 000 грн. торг уместен. Т.0987974604 •Дом площадью 514 кв.м в с. Новоалександровка по ул. Чкало- •Дачу садовое товарищество возле Красного есть документы цена договорная. Т.0980997514 •Земельну ділянку 75 га нео- броблений тутовник в районі с. Лубянка Синельниківського райо- ну. Т.0930507166 0505684818 •Земельный участок 75 соток под застройку с ветхих домом в центре г. Синельниково по ул. По- кровская 66 свет и вода подведе- ны. Т.0963563080 •Земельный участок 95 соток в г. Синельниково есть сад рядом СШ№6 детсад магазин маршрут- ки. Или поменяю на 1- и 2-комнат- ную квартиру по договоренности. Т.0638930865 •Земельный участок 47 соток с документами в с. Лубянка по ул. Дзержинского 70. Т. 0996064057 •Недорого земельные участ- ки разного назначения на берегу р.Днепр. Т.973535608 0993587880 •Пай 5 га в с. Афанасьевка. Т.0973645858 •Пай в с. Афанасьевка. Т.0965263435 0968329564 •Срочно Земельный участок 15 соток. Находится в районе ст. Синельниково-2 за Красным ма- газином цена договорная. Все до- кументы готовы Т.0676227876 •3-комнатную квартиру в г. Синельниково по ул. Мира. Т.0966145456 0956384673 •3-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково цена 350 тыс.грн. Т.0663462336 •3-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково цена 350 тыс.грн. Т.0975190500 •3-комнатную квартиру площа- дью 435 кв.м в г. Синельниково по ул. Воровского 112 1 этаж 2-этаж- ного кирпичного дома есть все счетчики м/п окна отопление. Т.0676312616 •3-комнатную квартиру без ре- монта и отопления в г. Синельни- ково по ул. Чехова 6 1 этаж. Дом с высоким фундаментом комнаты изолированы. Рядом школа дет- сад магазины до ж/д вокзала 20 минут ходьбы. Документы: при- ватизация 1 собственник. Т.096 326 04 75 093 117 10 07 Нина •3-комнатную квартиру в г. Си- нельниково по ул. Мира 11 3 этаж 9-этажного дома работает лифт есть отопление состояние жилое цена договорная. Т.0660092423 •3-комнатную квартиру на ми- крорайоне г. Синельниково. Торг уместен Т.0730388748 Ольга •3-комнатную утепленную квар- тиру с евроремонтом в г. Синель- никово по ул. Центральная район «Пятихатки» 4 этаж 5-этажного дома улучшенная планировка. Т.0676227862 •4-комнатную уютную кварти- ру с красивой планировкой в ра- йоне училища. Т.0990462160 •Квартиру площадью 39 кв.м в кирпичном 6-квартирном доме в с. Веселое Синельниковского рай- она туалет и вода во дворе есть подвал сарай. Т.0930677977 •Недорого квартиру на микро- районе. Т.973535608 0993587880 •Срочно 3-комнатную кварти- ру в хорошем районе есть раз- дельный санузел м/п окна новая входная дверь импортный котел. Рядом школа детсад рынок вок- зал во дворе сарай с подвалом. Долгов нет. Т.0957767593 ва 51 есть газовое и печное ото- пление вода в доме. Т.0964235451 •Дом площадью 76 кв.м в с. Андреевка есть все удобства ме- бель 3 комнаты хозпостройки гараж огород выход на р. Днепр. Т.0679685964 0958781500 •Дом с удобствами в с. Фрунзе площадь 469 кв.м. Т.0663659568 •Небольшой дом с удобствами в с. Раевка. Т.0666885741 •Небольшой дом в с. Цыгановка есть свет вода газ приватизиро- ван участок 40 соток цена 25 тыс. грн. документы готовы к оформле- нию. Т.0930507166 0505684818 •Полдома в с. Ивановка по ул. Украинская 21а «Революцио- нер». Или поменяю на жилье в г. Синельниково. Т.0968864210 0662869636 •СРОЧНО дом площадью 68 кв.м в с. Бурхановка Славгород- ского ОТГ есть все коммуника- ции рядом пруд. ТОРГ УМЕСТЕН. Т.0507527586 0967534783 •Теплый дом в с. Раевка пло- щадь 67 кв.м есть все удобства косметический ремонт хозпо- стройки гараж молодой плодонос- ный сад участок 25 соток. Строили для себя. Т.0966661720 0975887916 •Хороший дом со всеми удоб- ствами в с. Кислянка есть м/п окна ремонт интернет рядом пруд для любителей рыбалки. Т.0989605245 •Шлакоблочный дом без ре- монта в с. Лубянка есть 3 фазы отопление печное паровое и газо- вое все удобства вода м/п окна гараж со смотровой ямой сарай подвал огород рядом школа ам- булатория магазин почтовое отделение остановка автобуса. Т.0989410871

slide 4:

ñåðåäà 5 ñåðïíÿ 2020 ðiê 6 The Inter Media Times ТРЕБУЕТСЯ ИЩУ РАБОТУ СДАМ •Сдам в аренду помещение площадью 30 кв.м под офис ма- газин в бойком месте. Недорого. Т.0973535608 0993587880 •Сдам квартиру со всеми удоб- ствами посуточно/почасово. Т.0937711730 0666451122 Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà ëþáîé âêóñ Фундамент кладка утепление фасада Ò. 099-77-20- Ò . 099-77-20-206 206 095-69-12-647 097-31-03-992 095-69-12-647 097-31-03-992 СНИМУ •Выполним ремонтные рабо- ты: кровля крыш гипсокартон пластик электрика сантехни- ка бетонировка установка за- боров. Недорого. Т.0639521090 0505954417 0638223387 •Выполним ремонтно-строи- тельные работы: квартиры дома под ключ утепление фасадов печи камины кровля крыш. Т.0506184109 0734147389 •ВЫПОЛНИМ РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: кровля утепление домов уста- новка окон и дверей заборов сварочные работы. Виды ремон- та: гипсокартон пластик ка- фель пайка отопления ламинат и многое другое. Т.0978576432 •Изготовление металлических конструкций: входные двери во- рота решетки стеллажи садовая мебель мангалы. Т.0954702083 0933012848 •Качественные металлопла- стиковые окна двери от ведущих Аккуратно выполним: демонтаж штукатурка шпаклевка покраска обои откосы утепление фасадов пенопластом Т.098-088-70-32 066-850-47-55 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 6 т песок отсев щебень щебень Т. 097-127-83-95 066-457-21-15 Т. 067-955-48-69 КУПЛЮ ГОВЯДИНУ ДОСТАВКА от 1 до 6 т песок отсев щебень и др. Услуги авто «ГАЗ» самосвал Т. 097-270-81-43 БУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду индивидуальное водоснабжение ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО Т. 095-549-15-90 098-127-33-64 В АЖИ Н Н Н Н Н Н Н ндивидуальное набжение у . О 5 549 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 ФРАНЦУЗСКИЕ ФРАНЦУЗСКИЕ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 12 ЛЕТ ГАРАНТИИ 12 ЛЕТ ГАРАНТИИ Т. 063-164-75-75 Т. 063-164-75-75 096-164-75-75 096-164-75-75 ОКНА МЕТ АЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВО РОЛЛЕТЫ ДВЕРИ входные межкомнатные ул. Каштановая 18 ЖАЛЮЗИ 096-102-97-25 063-691-74-24 050-069-01-53 ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ ÏÐÎÄÀÆÀ È ÏÐÎÄÀÆÀ È ÌÎÍÒÀÆ ÌÎÍÒÀÆ ÑÅÐ ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÂÈÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ È ÐÅÌÎÍÒ ÐÅÌÎÍÒ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÕ ÀÍÒÅÍÍ ÀÍÒÅÍÍ È ÐÅÑÈÂÅÐÎÂ È ÐÅÑÈÂÅÐΠÏÐÎØÈÂÊÀ ÒÞÍÅÐΠТ. 095-915-38-83 096-826-74-32 Подключение к ÄÎÑÒÀÂÊÀ ïî çâîíêó от 1 т до 15 т песок отсев щебень Вывоз зерновых Цемент доска обрезная Т. 067-197-25-96 Алексей 097-397-77-16 Светлана Ïðîäàì ÄÐÎÂÀ Т. 098-543-40-59 095-187-56-43 ОДЕЖДА И ОБУВЬ ПРОДАЖА •Платье из люрекса размер 48- 52 цвет сиреневый - 100 грн. новую электросушилку - 1000 грн. красивую кофту размер 48- 52 р. цвет белый ажурная - 250 грн. Т.0964706062 •Детскую одежду и обувь б/у для девочки в отличном состоя- нии. Т.0961381057 0669655992 МЕНЯЮ •Меняю на 1-комнатную квар- тиру с доплатой 2-комнатную квартиру площадью 532 кв.м 5 этаж есть отопление кондицио- нер м/п окна лоджия застеклен- ная. Т.0688552362 0661971505 •Меняю на 1- или 2-комнатную квартиру по договоренности дом в П ришел в болезней НОЛЬ ГАРАЖИ ПРОДАЖА •Гараж 65х4 в г. Синельнико- во по ул. Воровского есть под- вал и смотровая яма не течет не угловой. Т.0631316549 •Гараж возле кафе «Фортуна» г. Синельниково есть подвал и смотровая яма. Т.0635334864 •Гараж без документов в районе кирпичного завода. Т.0958781500 0679685964 •Гараж на микрорайоне г. Синельниково по ул. Мира 44 есть подвал и смотровая яма кадастровый номер докумен- ты в порядке. Т.0985409294 0662683723 •Дорого гараж с подвалом в г. Синельниково по ул. Мира на- против дома №8. Т.0958781500 •Металлический гараж пло- щадью 19 кв.м в г. Синельниково по ул. Исполкомовская район автопарка. Т.0683379019 •Разборной металлический гараж «волговский» СВЧ печь с грилем стеклянные банки для концервации эмалированные миски швеллер. Т.0684107481 УСЛУГИ производителей. Остекление бал- конов лоджий роллеты металли- ческие решетки. Бесплатная до- ставка. Т.0954702083 0933012848 •Все для рыбалки охоты и ком- фортного отдыха на природе в ма- газине «РЫБАЛКА». г. Синельни- ково ул. Южная 18 т.0985121118 0996166700 0635698088 •Комплексный и частичный ремонты квартир домов. Гип- сокартон пластик армстронг сантехника отопление электри- ка линолеум ковролин кафель бетонирование и многое другое. Сварочные работы заборы воро- та двери решетки. Т.0954702083 0933012848 •Отделочные работы: поклей- ка обоев багета шпаклевка по- краска + уборка квартир домов офисов. Т.0636974939 0688731789 •Строительные работы любой сложности. Дома «под ключ» и европейского образца крыши Цена договорная Утепление фа- сада. Т.0731226476 •СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО- ТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС Фунда- мент кладка утепление фаса- да Т.0997720206 0956912647 0973103992 •Услуги грузового автомо- биля краном-манипулятором. Т.0504887004 •Хотите продать купить или обменять дом квартиру авто Тогда обращайтесь к нам Гаран- тируем результат У нас лучшие условия сотрудничества в Си- нельниково Т. 0631316549 https:// www.facebook.com/Rieltol •В продовольственный мага- зин на восточной стороне г. Си- нельниково требуется уборщи- ца на не полный рабочий день занятость в день полтора-два часа. Т.0981265224 •Приватне підприємство «Союз Фарм» працевлаштує провізора з обмеженими можливостями. Вимоги: ін- валідність будь- якої робочої групи. Умови роботи: офіцій- не працевлаштування гнуч- кий графік роботи забез- печення всіма необхідними засобами своєчасна заробіт- на плата. Т. 05663 4 -34- 49 м. Синельникове вул. Садова 50 років Жовтня 3 •Требуются на работу женщи- ны для прополки роз и мужчи- ны умеющие работать газоно- косилкой. Зарплата 8000 грн./ мес. Т.0976044743 ÊÓÏËÞ ÁÎ×ÊÓ пищевую б/ у Т.096-138-10-57 МОНТАЖ гипсокартона откосы потолки Недорого Т. 066-206-14-21 г. Синельниково по ул. Тихая есть все коммуникации вода и удобства во дворе участок 95 сотки сад рядом школа №6 городской транспорт. Т.0638930865 •Меняю на 2-комнатную квартиру 3/4 часть газифи- цированного дома на восточной стороне г. Синельниково есть все удобства в доме хозпострой- ки вход отдельный. Или продам. Т.0679168513 0994264738 •Меняю на небольшой жилой дом в районе микрорайона г. Си- нельниково 1-комнатную кварти- ру в г. Синельниково по ул. Мира 10. Т.0962202451 •Меняю несколько квартир: 1-комнатную 2-комнатную 3-ком- натную в г. Синельниково на 2-комнатную 3-комнатную на дом в г. Днепр возможно с моей допла- той. Т.0973535608 0993587880 •Срочно поменяю на квартиру в г. Синельниково 2 дома в самом центре города есть гараж и под- вал рядом школа №1 детсад и парк. Т.0501357866 0989617331 ÊÓÏËÞ ÄÎÐÎÃÎ ÄÎÐÎÃÎ говядину говядину молочных молочных телят телят бычков бычков на доращивание на доращивание Т.096-725-63-45 Максим Печи камины Печи камины Крыши Крыши «под ключ» «под ключ» Кладка Кладка газобетона газобетона кирпича кирпича любой модификации любой модификации Т.068-031-40-74 066-269-15-74 Т.068-031-40-74 066-269-15-74 ПРОДАМ ПРОДАМ СІНО СІНО лугове і люцерки лугове і люцерки Ячменну солому Ячменну солому Тюки круглі великі Тюки круглі великі Т. 098-493-69-98 Т. 098-493-69-98 ÍÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß Т. 095-224-95-66 ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР •Семья с детьми снимет на дли- тельный срок дом или 2- 3-ком- натную квартиру со всеми удоб- ствами. Т.0994677186 Карина КУПЛЮ большие кастрюли СССР любые Т. 068-677-92-07 098-917-57-18 •Ищу работу уборщицы. Т.0961327401

slide 5:

7 ñåðåäà 5 ñåðïíÿ 2020 ðiê The Inter Media Times ТРАНСПОРТ ПОКУПКА •Куплю авто «ВАЗ-2108 09 99 10». Т.0959212531 0731148706 Как передать заполненный купон в редакцию: Письмом или лично по адресу: 52500 г. Синельниково ул. Богмы 13 оф. 2 Подписаться на нашу газету можно в любом отделении «Укрпочты». Наш подписной индекс 60407 Обращаться адрес или тел.: INTER MEDIA IM THE TIMES ÊÓÏÎÍ бе спл атног о об ъяв лен ия Объявление частное не более 15 слов: РАЗНОЕ ПРОДАЖА ГОРОСКОП ñ 10 ïî 16 àâãóñòà ОВЕН 21 марта -20 апреля ТЕЛЕЦ 21 апреля - 21 мая БЛИЗНЕЦЫ 22 мая - 21 июня РАК 22 июня - 23 июля ДЕВА 24 августа - 23 сентября Остерегайтесь необду- манных решений не со- рите деньгами. На этой неделе вы прекрасно проявитесь в критической обстановке в качестве первопроходца или спасателя. Все важные дела же- лательно осуществить до четверга. С пятницы ваше внимание будет полностью поглоще- но бытом и семейными вопросами. Хорошее время для отдыха с родными. Весьма успешное время для рекламной деятель- ности написания статей экспериментирования. В среду и чет- верг хорошо решать семейные про- блемы обсуждать планы на будущее. На первое место выхо- дит жизненный комфорт семейные ценности и ста- бильность отношений. С пятницы различные ситуации будут требовать волевых усилий и настойчивости. Пятница принесет под- сказки на тему решения текущих трудностей. В вы- ходные к вам вернется азарт и жаж- да деятельности. Пригласите друзей разделить ваши занятия и увлечения. Ваша жизнь будет напол- нена разными заботами. На работе успех принесут энергичные действия профессио- нальный подход и дар убеждения. Впе- реди вас ждет нечто неожиданное. ЛЕВ 24 июля - 23 августа ВЕСЫ 24 сентября - 23 октября На этой недели ваши родные будут источником волнения и забот. Посту- пайте так как считаете нужным ни- кому ничего не объясняя. Уютный быт обеспечит мир и покой в семье. СКОРПИОН 24 октября - 22 ноября Быстрые действия и ре- шения могут привести к неприятным результатам. Четверг - удачный день для отдыха и развлечения. В пятницу полезно отдать долги и выбросить ненужные вещи. СТРЕЛЕЦ 23 ноября - 21 декабря КОЗЕРОГ 22 декабря - 20 января Действуйте осторожно - ваши позиции уязвимы а инициатива может ухуд- шить ход дел. Сообща вы найдете способы решения проблем. С важны- ми переменами лучше повременить. Финансовая тема потре- бует быстрых решений и умения договариваться. В выходные вы будете настроены на преодоление проблем но нужно решить что для вас важнее и кому вы нужнее. ВОДОЛЕЙ 21 января - 19 февраля Как начнется неделя так и будет связана - либо с по- бедами либо с поражения- ми. Со среды по пятницу сочетайте по- лезное с приятным. Это хорошие дни для сделок и нужных приобретений. РЫБЫ 20 февраля - 20 марта С понедельника новые обстоятельства удвоят вашу нагрузку. Не рас- считывайте на обещания и не нужно ломиться в «закрытую дверь». Лучше всего со среды заняться новым делом. 10 16 ЖИВОТНЫЕ ПРОДАЖА •2 телят: бычок возраст 4 меся- ца и телочку возраст 2 месяца. Т.0979846657 •Вьетнамских свиней мясной породы живой вес. Т.0969236466 •Корову. Т.0672974820 0635413796 •НУТРИЙ. Т.0987034995 0956323004 •Недорого щенков комнатной дворовой собачки вес до 5 кг возраст 2 месяца. Т.0668074753 0689299492 •Овец. Т.0667683897 •Отдам 2 черных котят мальчик и девочка в хорошие руки. Они уже ловят мышей. Т.0958736859 •Отдам серебристого котен- ка-мышелова возраст 3 месяца. Т.0689596684 •Отдам в добрые руки котят возраст 2 месяца. Т.0961327401 •Отдам котят в хорошие руки. Т.0833719751 0969056990 ТРАНСПОРТ ПРОДАЖА •«Geely Emgrand» 2015 г.в. один хозяин не бит и не краше- ный. Т.0959212531 0731148706 •«Renault-19» в рабочем состо- янии 1990 г.в. объем двигателя 14 л. Т.0677467480 0959022741 •«ВАЗ-2106» после капремон- та газ-бензин цена договорная. Т.0959022741 0677467480 •«ВАЗ-21063» 1978 г.в. цена 16000 грн. торг. Т.0965277997 0663474178 •«ВАЗ-2108» 1989 г.в. цвет бе- лый цена 26500 грн.. Т.0669420347 «ВАЗ-2109» 1995 г.в. КПП- 5 газ- бензин титановые диски в нор- мальном состоянии. Т.0662776255 •«ВАЗ-2109» «ВАЗ-21099». Т.0959212531 0731148706 •«ГАЗ-21» один хозяин не би- тая не гнилая. Или обмен на дру- гую. Т.0500305971 •«ГАЗ-53» будка на ходу тре- бует замены резины цена 20000 грн. Т.0974624125 •«ЗАЗ-968М» в нормальном со- стоянии на ходу. Т.0509076702 •«Москвич-2140» на ходу. Т.0675446172 •«ТАВРИЯ» пикап декабрь 2006 г.в. цена 30 тыс. грн. торг. Т.0978199120 •Грузовик «JAC 1020KR» дуэт 6 мест грузоподъемность 15т по техпаспорту по факту 25т кате- гория «В» дизель 25л после лег- кого ДТП. Т.0676347632 •Блок «УАЗ» с коленвалом но- вый безномерной. Т.0963248381 •Двигатель на «ВАЗ-2101» по- сле капремонта объем 1200 куб. см. Т.09647966850987035093 •Запасные части на мотороллер «Муравей»: новый коленвал но- вый цилиндр резину. Т.0963248381 •Запчасти на трактор Т-40. Т.0667683897 •Коляску на «ИЖ-Юпитер-5» и запчасти на мотоцикл. Т.0977160895 •Крылья на «М-412»: переднее правое 2 шт. обработано масти- кой два задних левое и правое. Устройство КИ-13936 ГОСНИ- ТИ для определения давления. Т.0975972838 0951483364 •«Москвич» и мотороллер «Муравей». Т.0664936743 •Мотоцикл «Восход-2». Т.0957088792 •Стартер для «жигулей». Т.0688484378 •Трактор Т-16 есть запчасти. Т.0979967114 •Трактор «МТЗ» после капи- тального ремонта вся резина но- вая с КУНом Т.0675659640 •Трактор «ЮМЗ-82712» пол- ноприводный турбинный. Т.0675948276 •Экскаватор на базе трак- тора «ЮМЗ» + дополнительно маленький ковш и ковш для по- грузки всего. Т.0675659640 Продам «ВАЗ-2121» Нива цена 45 000 грн. Т. 097 135-33-13 •Сено луговое. Т.0500659967 •Сено луговое люцерну соло- му в тюках. Т.0667683897 •Скоростной велосипед для подростка. Т.0956151730 •Стабилизатор напряжения лобовое стекло на «Жигули» тыкву. Т.0963709981 •Станок деревообрабатываю- щий насос СД25/14 мотор-ре- дуктор ЗМП 315 трансформатор ТСЗИ 25 электродвигатель 17 кВт 1420 об./мин.. Т.0974840832 •Стиральную машинку «Рига» швейные манишки: электриче- скую и ручную сервант немец- кий диван газовую 2-конфороч- ную плиту стол. Т.0676231052 •Стиральную новую круглую машинку - 1000 грн. новую стре- мянку - 1000 грн. «кравчучку» - 250 грн. электродуховку - 250 грн. соковыпаритель - 250 грн. Т.0632177152 •Стеклянные банки 2л и 3л много цена 10 грн./1 шт. Т.0504526048 •Телевизор «АКАІ» полосу металлическую рефовскую ре- шетку электродвигатель кон- денсаторы люстру. Т.0987036780 0990186056 •Телевизор «Akira» в отлич- ном состоянии высокая точ- ность изображения объемный звук комфортное управление и другие функции к нему Т-2. Т.0964029133 •Телевизор «LG GOLDEN EYE» 2000 г.в. цена 700 грн. торг. Т.0957290373 •Телевизор «LG» в рабочем со- стоянии. Т.0960843756 •Телевизор «Sitronics» цена договорная. Т.0934768735 •Холодильник «Днепр-2М» 2-канфорочную настольную га- зовую плиту баллон газовый 40 л пластмассовый бак для летнего душа. Т.0662917565 •Трубы диам. 57 и 90 мм тощина 4 мм длина разная. Т.0958183826 •Уголь разных видов. Есть до- ставка. Т.0980906032 •Уголки №14 9 75 25 трубы новые и б/у столбы квадратные 2мх5см 10 шт.. Т.0986553487 •Холодильник «Апшерон» тем- пература в морозилке -0 граду- сов цена 400 грн. Или двигатель от него цена 250 грн. Т.0934602392 0673097658 0994096515 •Цветной телевизор «Samsung» б/у в отличном состо- янии. Т.0975271657 •Центробежный насос «Харь- ков» - 700 грн. мотопомпу про- изводительностью 25 куб.м/час. Т.0987036466 •Чугунную ванну салатово- го цвета в отличном состоянии. Т.0965093998 •Чугунную печную плиту СССР колосники дверки б/у. 0673098268 •Швейную технику в рабочем состоянии. Т.0968874603 •Шкаф на 2 двери с антресолью б/у электрокофеварку б/у стол кухонный светлый б/у мужскую куртку из натуральной кожи р. 50-54. Т.0668074753 0689299492 •Ячмень кукурузу желез- ную трубу шлакоблок холо- дильник железную лестницу. Т.0502380910 096324064 •2 аквариума на 10 л и 20 л. Т.0667566634 •2 перьевые подушки р.70х70. Т.0997180828 •Аквариум-террариум на 200 л б/у с подставкой спец. стол с ни- шами. Т.0971255969 •Алюминиевую лодку «Южан- ка». Т.0679685964 0958781500 •Аппарат «Витафон» цена 1500 тыс. грн. Т.0985723339 •Банки стеклянные 05 л 250 шт.. Т.0667174551 •Большую алюминиевую лод- ку «Прогресс». Т.0993619278 •Белый и красный кирпич б/у шлакоблок б/у шифер б/у пли- ты перекрытия фундаментные блоки. Т.0988787363 •Белый силикатный кирпич 500 шт. напольную плитку 15 кв.м б/у насос глубинный не- дорого. Т.0994199561 0933005037 •Бензокосу шифер брус по- душки перьевые перину пухо- вую зеркала вентиляторы пы- лесос насос глубинный. Все б/у. Т.0957060147 •Бетономешалку 180 л но- вая в коробке цена 5700 грн. Т.0952425424 •Брус доску кирпич красный и белый шлакоблок металло- прокат все б/у. Т.0956856759 •Вазу хрустальную для цве- тов высота до 22 см вазу хру- стальную лодочкой 25х12 см для конфет рюмочки хрустальные 12 шт. до 100 г. Т.0668074753 0689299492 •Велосипед «Десна». Т.0982126816 •Велосипед «Украина». Т.0966994375 •Велосипед «КАМА» в хоро- шем состоянии карнизы метал- лические и деревянные мягкие детские игрушки натуральный ковер 25х15м Турция настен- ное зеркало в металлической оправе 70см х 40см мобильные телефоны б/у асбестовую трубу 330 мм длина 25 м. Т.0935792314 •Вертикальный холодиль- ник под стеклом для напитков и других товаров цена 5500 грн. Т.0988511977 •Гладильную доску пластмас- совые пробки для бутылок весы с циферблатом до 10 кг весы на- польные до 150 кг бидоны молоч- ные. Все б/у. Т.0637429737 •Грушу оптом. Т.0961327401 •Дамский велосипед «Украи- на». Т.0957088792 •Двигатель от стиральной ма- шинки - 250 грн. колун для дров - 350 грн. термопод на 3 л кро- ватку деревянную с матрасом - 400 грн. брус и рейку для потол- ка клетку для попугая - 150 грн. швейную электрическую много- операционную машинку - 1300 грн. дверь с луткой для подвала розу и фикус большие - 100 грн. лилии белые красные и розо- вые диффенбахия денежное де- рево. Т.0506585398 •Деревообрабатывающий ста- нок 1045 на 645 высота 820 на- сос СД 25/14 мотор- редуктор ЗМТ 315 эл. двигатель ТМ 41/41 КВ трансформаторы ТСЗИ 25 кВт и 36 Вт. Т.0974840832 •Детский электромобиль. Фары горят музыка играет есть возможность слушать с флеш- ки дверки открываются. Две передачи: вперед и назад. Есть родительское управление с пуль- та 3 скорости. Цена 2500 грн. Т.0931171027 0996268820 •Детский велосипед для де- тей возрастом от 5 до 11 лет. Т.0677690460 •Емкости для солярки от 200 л до 350 л. Т.0688484378 •Женский велосипед «Украи- на». Т.0957088792 •Железобетонную блок- комнату мобильную 6х3 в отлич- ном состоянии. Т.0988787363 •Инвалидную коляску цена договорная. Т.0976240322 •Канистру металлическую для бензина 1 шт. - 30 л пластмассо- вые канистры 2 шт. - 10 л и 2 шт. – 20 л. Т.0997180828 •Канцелярские деревянные счеты СССР. Для декора или ра- боты. Состояние хорошее. Цена рыночная как антиквариата. Т.0961381057 •Кирпич красный 8-волновый и 6-волновый шифер балки б/у. Т.0961598178 •Ковер мягкий импортный из натуральной шерсти в красных тонах 2х3м. Т.0951364417 •Комбикорм соевый шрот зерно пшеницы ячменя и сои. Т.0667683897 •Кровать на металлической сетке швеллер 100 дорожки до- мотканые входную металличе- скую дверь левую производство Китай. Т.0665119979 0676220776 после 17.00 •Медный электрокабель 4 жилы диаметр 6 мм длина 14 м велосипед «Салют». Т.0688953825 •Медогонку. Т.0500659967 •Металлические канистры 20 л хромовые офицерские сапоги размер44. Т.0964456774 •Морозильный ларь объ- емом 680л фреон заправлен си- стема промыта цена 4000 грн. Т.0673016062 •МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ: бе- лый клематис хоста волнистая и курчавая древовидный пион разные георгины. Т.0959187513 0636392264 •Музыкальный центр DVD те- левизор тюнер микроволновку автомагнитолу автоаккустику проигрыватель пластинок усили- тель колонки магнитофон пыле- сос все б/у. Т.0975271657 •Новый слуховой аппарат. Т.0630481024 •Новый переносной раз- борный мангал 40х60 см на 11 шампуров с хорошего железа. Т.0663474178 0965277997 •Новую электросушилку цена 1000 грн. Т.0964706062 •Новую инвалидную коляску. Т.0682624143 •Новую инвалидную коляску в упаковке. Т.0985723339 •Новую роторную косилку к мотоблоку «Кентавр» в упаков- ке. Т.0984210848 0990183923 •Недорого аппарат для суста- вов ног. Т.0999798101 •Недорого комнатные цветы лечебный фикус и золотой ус 2 матраца в детскую кровать в хо- рошем состоянии. Т.0997798101 0999497789 •Недорого швейные машин- ки ручная и электрическая б/у. Т.0965093998 •Офисный цветок монсте- ра королевская высота 3 м. Т.0677559438 •Очень красивое одеяло р.2х24. Т.0997180828 •Палас напольное покрытие куски одинаковой расцветки в коричневых тонах: 34х2м 34х16м 2х12м. Т.0951364415 •Пароочиститель «Clatronik DR3280» использовался один раз пригоден для уборки дезинфек- ции от блох чистки ульев и т.п. Цена 2000 грн. Т.0951364417 •Посевной материал с/хоз культур а также все виды Средств Защиты Растений Микроудобре- ния Гумилайт Селитра Карба- мид. Т.0673442501 •По сходной цене: гладильную доску пластмассовые пробки для бутылок весы с циферблатом до 10 кг весы напольные до 150 кг молочные бидоны канцелярские счеты СССР. Т.0985216716 •Разборной металлический гараж Волговский СВЧ печь с грилем стеклянные банки для консервации эмалированные миски. Т.0684107481 •Разные электродвигатели металлопрокат и телеизор «LG». Т.0672991684 •СВЧ печь с грилем стеклян- ные банки эмалированные ми- ски. Т.0684107481 •Солнечные панели «АЛЬТЕК» б/у 365 Вт/48 В 6 шт. цена 3000 грн./1 шт. Работали 2 месяца. Т.0979876645 0995184458 •Отдам в хорошие руки котен- ка мальчик возраст 3 месяца от кошки-мышеловки все кушает веселый игривый. Т.0688688056 0951569780 •Очень красивых котят раздам даром. Т.0687946995 •Отдам симпатичных котиков возраст 15 месяца. Т.0688502897 0500583442 •Поросят. Т.0500659967 •Пчел. Т.0636721620 •Пчел семьями и отводками 2 козы с 1 и 3 окотом поросят де- шево. Т.0688484378 •Семью индоуток. Т.0679017539 •Срочно 2 коров. Т.0974857859 •Телочку. Т.0977307757 0663348396 •Телочку возраст 5 недель Т.0975188585 •ШИНШИЛЛ разного возрас- та ручные окрас натуральный. Т.0954825776 0630579424 ÊÓÏËÞ ÊÓÏËÞ культиватор КРН-56 культиватор КРН-56 Т. 097-18-77-550 Т. 097-18-77-550 ЗНАКОМСТВА •Вдовец 79/170/75 без вредных привычек и материально-жи- лищных проблем познакомится с порядочной женщиной старше 70 лет для создания семьи и со- вместного проживания в част- ном секторе г. Синельниково ул. Дружбы 74 т. 0936256963 Петр Александрович

slide 6:

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ЭКСПЕДИТОР ЭКСПЕДИТОР Т. 095-224-95-66 ñåðåäà 5 ñåðïíÿ 2020 ðiê 8 The Inter Media Times ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÈÌÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ: - ÑÎÐÒÈÐÎÂÙÈÊΠ- ÔÐÅÇÅÐÎÂÙÈÊÀ - ÒÎÊÀÐß - ÍÀËÀÄ×ÈÊÀ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Д н ев н ой г раф и к. В ы сок ая з/ п Дневной график. Высокая з/ п Т. 067-522-13-46 067-694-45-57 ДОСТАВКА Т. 067-743-23-40 Евгений 1 2 3 4 5 10 15 20 25 тонн: пе с ок шлак ще бень отс ев èç ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ìàòåðèàëà êóêóðóçà êàìûø ïøåíè÷íàÿ ñîëîìà ÏÐÎÄÀÌ òîïëèâíûå ÏÅËËÅÒÛ È ÁÐÈÊÅÒÛ Т. 067-565-96-40 погрузчика экскаватора УСЛУГИ пе с ок ще бень отс ев и т.д. т. 067-477-22-79 066-785-26-95 ÄÎÑÒÀÂÊÀ «ГАЗ» 1 2 3 4 5 - 10 15 30ò Вывоз мусора зерновых ÄÎÑÒÀÂÊÀ 5 10 15 20 25 28 т песок щебень отсев бут глина чернозем доменный шлак Т. 099-748-23-26 067-477-22-98 Олег ÓÑËÓÃÈ ÃÐÓÇÎÂÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß Т. 050-488-70-04 Сергей краном- манипулятором ДОСТАВКА 5 10 15 т Вывоз зерновых от 40 т семечка кукуруза пе с ок ще бень отс ев шлак г лина Вывоз мус ора Т. 050-917-88-93 096-225-68-69 Ол ег Т. 093-060-35-40 099-410-23-90 Сергей Возможна доставка на дом ÓÃÎËÜ Ü ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ автомобилем «УАЗ» самосвал до 2 т песок отсев щебень ПРОДАМ 067-522-13-46 067-694-45-57 МЕСТО РАБОТЫ: г. Синельниково ул. Космическая 1 ПРОИЗВОДСТВО «Snack Production» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: - Операторов упаковочных автоматов - Укладчиков- упаковщиков - Сортировщиков - Грузчиков Высокую и своевременную заработную плату Доставку служебным транспортом или компенсацию проезда Засновник ПП «УКРІНТЕРМЕДІАГРУП» Засновник ПП «УКРІНТЕРМЕДІАГРУП» Свідоцтво про реєстрацію серії ДП 2200-938Р від 2.03.2018 р. Свідоцтво про реєстрацію серії ДП 2200-938Р від 2.03.2018 р. Щотижневий тираж 10 000 прим. Щотижневий тираж 10 000 прим. Обсяг 2 ум. др. аркуша Обсяг 2 ум. др. аркуша Матеріали публікуються російською українською та англійською мовами. Матеріали публікуються російською українською та англійською мовами. Відповідальність за достовірність інформації несе автор. Точка зору авто- Відповідальність за достовірність інформації несе автор. Точка зору авто- ра може не співпадати з позицією редакції. Рукописи не рецензуються і не ра може не співпадати з позицією редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються листування - лише на сторінках газети. Відповідальність за повертаються листування - лише на сторінках газети. Відповідальність за зміст реклами та об’яв несуть замовники. зміст реклами та об’яв несуть замовники. Наша адреса: 52500 Дніпропетровська область м. Синельникове Наша адреса: 52500 Дніпропетровська область м. Синельникове вул. Довженко 34 центр в будівлі готелю «ВАЛ» 1 поверх т. 068-677-92-07 вул. Довженко 34 центр в будівлі готелю «ВАЛ» 1 поверх т. 068-677-92-07 073-122-63-25 ukrintermediagroup.com ukrimgukr.net 073-122-63-25 ukrintermediagroup.com ukrimgukr.net Відповідальний за випуск - Скасків Ю. І. Відповідальний за випуск - Скасків Ю. І. Газета друкується в ТОВ «Перша міськдрукарня» м. Павлоград Газета друкується в ТОВ «Перша міськдрукарня» м. Павлоград INTER MEDIA IM THE TIMES УВАГА Редакція газети на період карантину працює дистанційно Оголошення та всі запитання приймаємо за тел.: INTER MEDIA IM THE TIMES 073-122-63-25 З в е р т а й т е с я д о в і д д і л у п об у т ов ої т е х н і к и Звертайтеся до відділу побутової техніки т ор г і в е л ь н ий к ом п л е к с « А л ь я н с» торгівельний комплекс « Альянс» 2- й п ов е р х в у л. В ик он к ом і в с ь к а 31 2- й поверх вул. Виконкомівська 31 Допоможе перенести Допоможе перенести літню спеку літню спеку Вентилятор підлоговий Вентилятор підлоговий GRUNHELM GFS-1621 GRUNHELM GFS-1621 всього всього за 29900 грн. за 29900 грн. Спека Спека А у нас краща ціна А у нас краща ціна на кондиціонери на кондиціонери Кондиционер Кондиционер Digital DAC-09T6 Digital DAC-09T6 всього за 489900 всього за 489900 грн. грн. Кількість Кількість товару товару обмежено обмежено ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ìÿãêîé ìåáåëè ìÿãêîé ìåáåëè è êîâðîâûõ è êîâðîâûõ ïîêðûòèé ïîêðûòèé в г. Синельниково и в г. Синельниково и Синельниковском районе Синельниковском районе Качественно и Качественно и по доступной по доступной цене цене Ò. 098-064-81-19 Ò. 098-064-81-19 095-860-29-93 095-860-29-93 himchistka-senelnikovo.com.ua himchistka-senelnikovo.com.ua АДВОКАТ г. Синельниково ул. Садовая 7 район ст. Синельниково-1 Т. 096 810 84 01 Ñ Ò Ð Î É Ê À ã. Ñèíåëüíèêîâî óë. Öåíòðàëüíàÿ 82 066-2683723 098-5409294 песок щебень отсев доменный шлак Цемент М400 М500 ШЛАКОБЛОК ШЛАКОБЛОК Т ТРОТУАРНАЯ РОТУАРНАЯ ПЛИТКА ПЛИТКА д Доска брус рейка Доска брус рейка оптом и в розницу оптом и в розницу от 1 ведра - от 1 ведра - 12345678910 - 15 т 12345678910 - 15 т Вывоз мусора Вывоз мусора Современная крыша над головой Фиброцементную черепицу для кровли вашего дома сегод- Фиброцементную черепицу для кровли вашего дома сегод- ня можно купить в Синельниково посетив торговую площадку ня можно купить в Синельниково посетив торговую площадку «Стройка» которая находится по адресу: ул. Центральная 82. «Стройка» которая находится по адресу: ул. Центральная 82. Торговая площадка «Стройка» уже много лет является региональ- ным представителем украинского производителя этой замечатель- ной и современной кровли компании «Фибродах» из города Ивано- Франковск. Разумная цена высокое качество широкая палитра цветов нату- ральные и экологически-чистые компоненты в ее составе. Такая кровля сейчас популярна. Она не шумит во время до- ждя очень практичная и прочная легкая в монтаже а также красиво выглядит. Срок эксплуатации такой кровли 40 лет. Фиброцементная черепица стойкая к ударам нагрузке порывам ветра морозам и кислотам. Не горит и не собира- ет конденсат. тов нату ШИФЕР ШИФЕР УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА и ПОГРУЗЧИКА Вывоз мусора Замена водопровода Прокол под дорогой Т. 098-218-91-39 095-67-78-578 КСКАВАТОРА Ч ИКА да

authorStream Live Help