Катерина Косинська Як мотивувати себе до

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

Я к м о т и в у в а т и с е б е д о . . . К о с и н с ь к а К а т е р и н а

slide 2:

Л н ь

slide 3:

ТАК 89 НІ 11 Ч и б у в а є т а к щ о в а м п р о с т о л н ь п р а ц ю в а т и Т ж х т о л н у є т ь с я р о б л я т ь ц е з р з н и х п р и ч и н : 4 8 ч е р е з ф з и ч н у в т о м у 4 5 в д с у т н с т ь н а с т р о ю п р а ц ю в а т и 4 0 н е д о с т а т н ю м о т и в а ц ю 3 5 у з в ’ я з к у з е м о ц й н и м в и г о р а н н я м Дослідницький центр Міжнародного кадрового порталу hh.ua

slide 5:

Щ о т а к е м о т и в а ц я Ц е т е щ о з а с т в л я є н а с н е с и д т и н а м с ц п д й м а т и с ь й т и н а з у с т р ч н о в о м у д н ю .

slide 6:

З о в н ш н я В н у т р ш н я С т и м у л д е з з о в н В и б р в л а с н о г о ш л я х у П о в я з а н а з п р о ц е с о м е м о ц я м и в д ч у т т я м и З м у ш у є д о м а г а т и с я п о с т а в л е н и х ц л е й

slide 7:

П о з и т и в н а я к щ о я з р о б л ю з а р а з с в о ю р о б о т у я д о з в о л ю с о б ч а ш е ч к у к а в и Н е г а т и в н а Я к щ о я н е з р о б л ю з а р а з р о б о т у м е н е в и к л и ч е д о с е б е н а ч а л ь н и к

slide 8:

Н е м а т е р а л ь н а М а т е р а л ь н а

slide 9:

8 0 / 2 0 М а т е р а л ь н а С и с т е м а K P I K e y P e r f o r m a n c e I n d i c a t o r - К л ю ч о в п о к а з н и к и е ф е к т и в н о с т . Д о п о м а г а є о р г а н з а ц ї в и з н а ч и т и д о с я г н е н н я с т р а т е г ч н и х ц л е й .

slide 10:

С о ц а л ь н а м о т и в а ц я р з н о м а н т н т р е н н г и т а к у р с и п д в и щ е н н я к в а л ф к а ц ї м о ж л и в о с т к а р є р н о г о р о с т у М о р а л ь н а м о т и в а ц я у с н а п у б л ч н а п о х в а л а г р а м о т и р з н о м а н т н п р и є м н б о н у с и П с и х о л о г ч н а м о т и в а ц я з г у р т у в а н н я к о л е к т и в у к о р п о р а т и в н з а х о д и к в е с т и О р г а н з а ц й н а м о т и в а ц я м а к с и м а л ь н о к о м ф о р т н у м о в и Н е м а т е р а л ь н а

slide 11:

Я к с е б е м о т и в у в а т и я к щ о п р а ц ю в а т и л н ь

slide 12:

З а п и ш т ь с в о ї ц л п р а г н т ь д о н и х П л а н у й т е З н а й о м т е с я з н а д и х а ю ч и м и б о г р а ф я м и Н а д и х а й т е с я ц и т а т а м и З м н т ь м и с л е н н я В ч т ь с я

slide 13:

П о д р у ж т ь с я з к о л е г а м и У н и к а й т е т о г о щ о в д в о л к а є Н а г о р о д т ь с е б е з а в и к о н а н у р о б о т у

slide 14:

НЕДОСТАТНЬО ТІЛЬКИ ОТРИМАТИ ЗНАННЯ ЇХ ТРЕБА ЗАСТОСУВАТИ. НЕДОСТАТНЬО ТІЛЬКИ БАЖАТИ ТРЕБА ДІЯТИ - Й о г а н н В о л ь ф г а н г ф о н Г е т е М о т и в а ц я

slide 15:

М о т и в а ц й н п о р а д и в д с т у д е н т в Г а р в а р д у

slide 16:

Д О С Я Г Н У Т И Ц І Л І

slide 17:

Д я к у ю з а у в а г у E m a i l k o s i n s k a y a 2 3 1 g m a i l . c o m

authorStream Live Help